Помощ HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

   

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

Ръководство за потребителя

background image

Информация за авторското право

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Забранява се всяко възпроизвеждане,
адаптация или превод без предварително
писмено разрешение, освен в случаите,
когато съответните действия са в
съответствие със законите за авторските
права.

Edition 1, 09/2006

Информацията, съдържаща се в
настоящия документ, подлежи на
промяна без предварително известие.

Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са изложени в
изключителните гаранции, съпътстващи
тези продукти и услуги. Нищо от тук
изложеното не би следвало да се тълкува
като част от допълнителна гаранция. HP
не носи отговорност за технически или
редакционни грешки или пропуски,
съдържащи се в настоящия документ.

Търговски марки

Microsoft

®

и Windows

®

са регистрирани

търговски марки на Microsoft Corporation.

PostScript

®

е регистрирана търговска

марка на Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

и марката Energy Star

®

са

регистрирани в САЩ търговски марки на
Американската агенция за защита на
околната среда.

Част номер: CB366-90963

background image

Съдържание

1 Информация за продукта

Характеристики на продукта .............................................................................................................. 2

HP LaserJet P2015 Series .................................................................................................. 2
Принтер HP LaserJet P2015d ............................................................................................ 2
Принтер HP LaserJet P2015n ............................................................................................ 3
Принтер HP LaserJet P2015dn .......................................................................................... 3
Принтер HP LaserJet P2015x ............................................................................................. 3

Идентифициране на частите на продукта ........................................................................................ 4

2 Панел за управление

3 Софтуер на продукта

Поддържани операционни системи ................................................................................................ 10
Връзки на принтера .......................................................................................................................... 11

USB връзки ....................................................................................................................... 11
Мрежови връзки ............................................................................................................... 11

Свързване на принтера към мрежата ............................................................ 11
Инсталиране на софтуера за принтера за мрежови принтер ...................... 12

Софтуер за Windows ........................................................................................................................ 13

Принтерски драйвер за Windows .................................................................................... 13

Видове драйвери за Windows ......................................................................... 13
Инсталиране на софтуера за принтера за Windows .................................... 13

Как да инсталирате софтуер за принтер за Windows XP (64-bit)
и Windows Server 2003 ................................................................... 13
Как да инсталирате софтуер за принтера за Windows 98 (само
драйвер), Me (само драйвер), 2000 и XP (32–bit) ......................... 13

Конфигуриране на принтерския драйвер за Windows .................................. 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Вграден уеб сървър ......................................................................................................... 14

Софтуер за Macintosh ...................................................................................................................... 15

Принтерски драйвери за Macintosh ................................................................................ 15

Инсталиране на принтерския драйвер за Macintosh .................................... 15
Конфигуриране на принтерския драйвер за Macintosh ................................ 15

PostScript Printer Description файлове (PPDs) (Файлове за описание на
принтера) .......................................................................................................................... 16

4 Поддържани видове хартия и друга медия

Оптимизиране на качеството на печат за видовете медия .......................................................... 18
Указания за използване на медията ............................................................................................... 19

BGWW

iii

background image

HP медия .......................................................................................................................... 19
Медия, която да избягвате .............................................................................................. 19
Медия, която може да повреди принтера ...................................................................... 19
Хартия ............................................................................................................................... 20
Етикети .............................................................................................................................. 20

Структура на етикетите ................................................................................... 20

Прозрачни фолиа ............................................................................................................. 20
Пликове ............................................................................................................................. 20

Структура на плика .......................................................................................... 21
Пликове с шевове от двете страни ................................................................ 21
Пликове със залепващи ленти или капаци ................................................... 21
Съхранение на пликовете .............................................................................. 22

Карти и тежка медия ........................................................................................................ 22

Структура на картите ...................................................................................... 22
Указания за картите ........................................................................................ 22

Бланка и предварително отпечатани формуляри ......................................................... 22

5 Задачи за печат

Зареждане на медия ........................................................................................................................ 26

Тава 1 ................................................................................................................................ 26
Тава 2 и допълнителна тава 3 ........................................................................................ 27
Път за директно излизане на хартията .......................................................................... 27
Ръчно подаване ............................................................................................................... 28

Настройки за качество на печат ...................................................................................................... 29
Отпечатване върху специална медия ............................................................................................ 30

Отпечатване върху плик .................................................................................................. 30
Отпечатване върху прозрачно фолио или етикети ....................................................... 31
Отпечатване върху бланки и предварително отпечатани формуляри ....................... 32
Отпечатване върху медия с потребителски размер и карти ........................................ 33

Отпечатване върху двете страни на страницата (двустранно) .................................................... 35

Ръчно двустранно печатане ............................................................................................ 35

Ръчно двустранно отпечатване чрез горната изходна тава ........................ 35
Ръчно двустранно отпечатване чрез вратичката за директно
излизане ........................................................................................................... 38

Автоматично двустранно печатане ................................................................................ 41

Отпечатване на много страници върху един лист хартия (печатане на n страници върху
една) .................................................................................................................................................. 43
Отпечатване на брошури ................................................................................................................. 44
Отпечатване на водни знаци ........................................................................................................... 45
Отмяна на задание за печат ............................................................................................................ 46

6 Управление и поддръжка

Страници с информация за принтера ............................................................................................. 48

Пробна страница .............................................................................................................. 48
Конфигурационна страница ............................................................................................ 48
Страница за състоянието на консумативите ................................................................. 48
Страница за конфигурация на мрежата ......................................................................... 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 49

Преглед на HP ToolboxFX ............................................................................................... 49
Състояние ......................................................................................................................... 50

iv

BGWW

background image

Предупреждения .............................................................................................................. 51

Настройване на предупреждения за състоянието ....................................... 51
Настройване на предупреждения по електронната поща ........................... 51

Помощ ............................................................................................................................... 51
Настройки на устройството ............................................................................................. 52

Информация за устройството ........................................................................ 52
Боравене с хартията ....................................................................................... 53
Качество на печат ........................................................................................... 53
Видове хартия ................................................................................................. 53
Настройване на системата ............................................................................. 54
Обслужване ..................................................................................................... 54

Настройки за печат .......................................................................................................... 54

Печат ................................................................................................................ 54
PCL 5e .............................................................................................................. 54
PCL 6 ................................................................................................................ 54
Postscript .......................................................................................................... 55

Настройки на мрежата ..................................................................................................... 55

Вграден уеб сървър ......................................................................................................................... 56

Отваряне на вградения уеб сървър ............................................................................... 57
Раздел "Състояние" ......................................................................................................... 57
Раздел "Настройки" ......................................................................................................... 57
Раздел "Мрежа" ................................................................................................................ 58
Връзки ............................................................................................................................... 58

Замяна на печатащата касета ......................................................................................................... 59
Преразпределяне на тонера ........................................................................................................... 61
Почистване на принтера .................................................................................................................. 63

Почистване на областта на печатащата касета ............................................................ 63
Почистване на пътя на медията в принтера .................................................................. 64

Почистване на придърпващата ролка (тава 1) .............................................................................. 66
Почистване на придърпващата ролка (тава 2) .............................................................................. 70
Икономичен режим ........................................................................................................................... 77

7 Разрешаване на проблеми

Търсене на решение ........................................................................................................................ 80

Стъпка 1: Принтерът настроен ли е правилно? ............................................................ 80
Стъпка 2: Включена ли е лампичката за готовност? .................................................... 80
Стъпка 3: Можете ли да отпечатате пробна страница? ............................................... 81
Стъпка 4: Приемливо ли е качеството на печата? ........................................................ 81
Стъпка 5: Комуникират ли принтерът и компютърът? .................................................. 81
Стъпка 6: Изглежда ли отпечатаната страница, както очаквахте? .............................. 82
Свързване с поддръжката на HP .................................................................................... 82

Цветове на лампичката за състоянието ......................................................................................... 83
Често срещани проблеми при Macintosh ........................................................................................ 90
Грешки на HP емулация на посткрипт ниво 3 ................................................................................ 93
Разрешаване на проблеми с медията ............................................................................................ 94
Отпечатаната страница е различна от това, което се появява на екрана .................................. 96

Изопачен, неверен или непълен текст ........................................................................... 96
Липсващи изображения или текст или празни страници .............................................. 96
Форматът на страниците се различава от този на друг принтер HP LaserJet ............ 97
Качество на изображенията ............................................................................................ 97

BGWW

v

background image

Проблеми със софтуера на принтера ............................................................................................ 98
Подобряване на качеството на печат ........................................................................................... 100

Светъл печат или избледняване .................................................................................. 100
Петна от тонера ............................................................................................................. 100
Неотпечатани букви ....................................................................................................... 100
Вертикални линии .......................................................................................................... 101
Сив фон .......................................................................................................................... 101
Зацапване на тонера ..................................................................................................... 101
Неизпечен тонер ............................................................................................................ 102
Вертикални повтарящи се дефекти .............................................................................. 102
Безформени символи .................................................................................................... 102
Изкривена страница ....................................................................................................... 103
Нагъване или набръчкване ........................................................................................... 103
Гънки или чупки .............................................................................................................. 103
Пръски от тонера ........................................................................................................... 104

Почистване на заседнала хартия ................................................................................................. 105

Област на печатащата касета ...................................................................................... 105
Входни тави .................................................................................................................... 107
Изходна касета ............................................................................................................... 111
Път за директно излизане на хартията ........................................................................ 111
Път за автоматично двустранно печатане .................................................................. 113

Решаване на проблеми при настройка на мрежата .................................................................... 118

Приложение A Приложение за принадлежности/консумативи

Поръчка на консумативи и принадлежности ................................................................................ 120
10/100 мрежови сървъри за принтер ............................................................................................ 122
Печатащи касети HP ...................................................................................................................... 123

Политика на HP за печатащи касети, които не са с марка HP ................................... 123
Съхраняване на печатащи касети ................................................................................ 123
Очаквания за продължителността на жизнения цикъл на печатащата касета ........ 123
Пестене на тонер ........................................................................................................... 123

DIMM модули (памет или шрифт) ................................................................................................. 124

Инсталиране на DIMM с памет .................................................................................... 124
Тестване на инсталацията на DIMM ............................................................................ 126
Отстраняване на DIMM ................................................................................................. 126

Приложение B Обслужване и поддръжка

Обслужване на хардуера ............................................................................................................... 130
Удължена гаранция ........................................................................................................................ 130
Указания за повторно опаковане на принтера ............................................................................. 131
Как да се свържете с HP ................................................................................................................ 132

Приложение C Спецификации на принтера

Спецификации по опазване на околната среда .......................................................................... 134
Звукови емисии ............................................................................................................................... 134
Електрически спецификации ......................................................................................................... 135
Физически спецификации .............................................................................................................. 137
Капацитет и производителност на принтера ................................................................................ 138
Спецификации на паметта ............................................................................................................ 138

vi

BGWW

background image

Наличност на портове .................................................................................................................... 139

Приложение D Нормативна информация

Съответствие с FCC ....................................................................................................................... 142
Съдържание на Декларацията за съответствие .......................................................................... 143
Нормативни условия ...................................................................................................................... 144

Декларация за безопасност на лазера ........................................................................ 144
Условия на канадската Декларация за съответствие ................................................. 144
Корейска декларация за електромагнитни смущения ................................................ 144
Декларация за лазера от Финландия ........................................................................... 145

Програма за екологично стопанисване на продукта ................................................................... 146

Опазване на околната среда ........................................................................................ 146
Производство на озон .................................................................................................... 146
Потребление на енергия ............................................................................................... 146
Консумация на тонер ..................................................................................................... 146
Използване на хартия .................................................................................................... 146
Пластмаси ...................................................................................................................... 146
Консумативи за печат за HP LaserJet .......................................................................... 147
Информация за програмата на HP за връщане и рециклиране на консумативи за
печат ............................................................................................................................... 147
Хартия ............................................................................................................................. 148
Ограничения за използвани материали ....................................................................... 148
Депониране на отпадъчно оборудване от потребителите в частни домакинства в
Европейския съюз .......................................................................................................... 148
Данни за безопасността на материалите .................................................................... 148
За още информация ...................................................................................................... 148

Приложение E Гаранция и лицензиране

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard ............................................................ 152
Лицензионно споразумение за софтуера на Hewlett-Packard .................................................... 154
Ограничена гаранция за жизнения цикъл на печатащата касета .............................................. 156

Азбучен указател .......................................................................................................................................... 157

BGWW

vii

background image

viii

BGWW

background image

1