HP LaserJet P2015 Printer series - Цветове на лампичката за състоянието

background image

Цветове на лампичката за състоянието

Таблица 7-1

Легенда на лампичката за състоянието

Символ за "изключена лампичка"

Символ за "включена лампичка"

Символ за "мигаща лампичка"

Таблица 7-2

Светлинни съобщения на контролния панел

Положение на лампичката

Състояние на принтера

Действие

Подготовка/Стартиране

При стартиране лампичките "старт",
"готово" и "внимание" светват
последователно (през интервал от
500 ms) една след друга.

Инициализация на
Реконфигурирането

По време на стартирането на принтера
можете да поискате
последователност от специални
първоначални действия за повторно
конфигуриране на принтера. Когато
едно такова последователно действие
е заявено, например студен рестарт,
лампичките светват в същата
последователност, както при
състоянието Подготовка/стартиране.

Отмяна на задание

След като приключи процесът на
отмяна, принтерът се връща в
състояние на готовност.

По време на процесите на подготовка,
повторна конфигурация и отмяна на
задание натискането на бутоните не
оказва никакво влияние.

BGWW

Цветове на лампичката за състоянието

83

background image

Положение на лампичката

Състояние на принтера

Действие

Готовност

Принтерът е в състояние на готовност
без активно задание.

За да отпечатате страница с
настройките, натиснете и задръжте
бутона

Go

(Старт) за 5 секунди.

За да отпечатате пробна страница,
натиснете и отпуснете бутона

Go

(Старт).

Обработване на данни

Принтерът обработва или получава
данни.

За да отмените текущото задание,
натиснете бутона

Отказ

.

Таблица 7-2

Светлинни съобщения на контролния панел (продължение)

84

Глава 7 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

Положение на лампичката

Състояние на принтера

Действие

Manual Feed (Ръчно подаване) или
Continuable Error (Повтаряема
грешка)

Това състояние може да бъде
постигнато при следните
обстоятелства:

Ръчно подаване

Обща повторяема грешка

Грешка при конфигуриране на
паметта

Индивидуална грешка/Грешка,
свързана с работата

За да отстраните грешката и да
отпечатате каквито данни е възможно,
натиснете бутона

Go

(Старт).

Ако отстраняването е успешно,
принтерът преминава в състояние
"Обработване на данни" и довършва
заданието.

Ако отстраняването не е успешно,
принтерът се връща в състояние
"Повтаряща се грешка".

Внимание

Вратичката на печатащата касета е
отворена.

Затворете вратичката на печатащата
касета.

Таблица 7-2

Светлинни съобщения на контролния панел (продължение)

BGWW

Цветове на лампичката за състоянието

85

background image

Положение на лампичката

Състояние на принтера

Действие

Критична грешка

Изключете принтера, изчакайте
10 секунди и го включете отново.

Ако не сте в състояние да решите
проблема,

Свързване с

поддръжката на HP

.

"Грешка на принадлежностите"

За да се покаже допълнителна
информация за грешката, натиснете
бутона

Go

(Старт). Цветът на

лампичката се променя. За повече
информация относно показания в
момента цвят на лампичката, вижте

Таблица 7-3 Индикатори за грешка на
принадлежностите

. Когато

освободите бутона

Go

(Старт),

принтерът се връща в
първоначалното си състояние на
Грешка на принадлежностите.

Таблица 7-2

Светлинни съобщения на контролния панел (продължение)

86

Глава 7 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

Положение на лампичката

Състояние на принтера

Действие

Тонер на изчерпване

Лампичките "старт", "готово" и
"внимание" светят независимо от
състоянието "Тонер на изчерпване".

Поръчайте нова печатаща касета и я
подгответе за използване. Вижте

Поръчка на консумативи и
принадлежности

.

Липсващ тонер

Печатащата касета е отстранена от
принтера.

Поставете печатащата касета
обратно в принтера.

Таблица 7-2

Светлинни съобщения на контролния панел (продължение)

BGWW

Цветове на лампичката за състоянието

87

background image

Положение на лампичката

Състояние на принтера

Действие

Засядане

Отстранете заседналата хартия.
Вижте

Почистване на заседнала

хартия

.

Таблица 7-2

Светлинни съобщения на контролния панел (продължение)

88

Глава 7 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

Положение на лампичката

Състояние на принтера

Действие

Няма хартия

Заредете хартия или друга медия.

Поставяне на хартия

Заредената хартия или друг тип медия
не се поддържа.

Заредете подходяща хартия или
друга медия. Вижте

Поддържани

видове хартия и друга медия

.

Натиснете бутона

Go

(Старт), за да

преодолеете състоянието.

Таблица 7-3

Индикатори за грешка на принадлежностите

Грешка на
принадлежностите

Лампичка "внимание"

Лампичка "готовност"

Лампичка "старт"

Грешка за несъвместимост
на DIMM слота

Изключена

Изключена

Включена

Таблица 7-2

Светлинни съобщения на контролния панел (продължение)

BGWW

Цветове на лампичката за състоянието

89