HP LaserJet P2015 Printer series - Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard

background image

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-

Packard

VÝROBEK HP

TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY

Tiskárny HP LaserJet P2015 Series

Jeden rok od data zakoupení.

Společnost HP poskytuje koncovému spotřebiteli záruku na to, že hardware a příslušenství HP bude bez vad
materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud Společnost HP obdrží v záruční době
reklamaci takové vady, podle svého rozhodnutí výrobky, u kterých se vada prokáže, opraví nebo vymění. Náhradní
výrobek může být nový nebo ekvivalentní novému z hlediska výkonu.

Společnost HP poskytuje záruku na to, že software HP, pokud byl správně instalován a užíván, nebude mít závady
v provádění programovacích instrukcí z důvodu vady materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho
zakoupení. Pokud společnost HP obdrží v záruční době reklamaci takové vady, je povinna vyměnit software, který
z důvodu této vady neprovádí programovací instrukce.

Společnost HP neposkytuje záruku na to, že užívání výrobků HP bude nepřerušované nebo bezchybné. V případě,
že společnost HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit příslušný výrobek podle podmínek
stanovených v záruce, má uživatel právo na základě neprodleného vrácení výrobku na vrácení ceny, za kterou
zboží zakoupil.

Výrobky HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým z hlediska výkonu nebo náhodně použité
součásti.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené (a) nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou nebo kalibrací, (b)
užíváním software, rozhraní, dílů nebo spotřebního materiálu od jiných dodavatelů, (c) neoprávněnými úpravami
nebo nesprávným používáním, (d) provozováním mimo stanovené parametry prostředí výrobku nebo (e)
nedostatečnou přípravou místa pro instalaci nebo nedostatečnou údržbou.

Omezená záruka společnosti HP platí pro všechny země/oblasti, ve kterých má společnost zajištěnu podporu
příslušného produktu a ve kterých je produkt společností HP prodáván. Úroveň záručních služeb se může lišit
podle místních standardů. Společnost HP nebude upravovat formu, zpracování nebo funkce produktu za účelem
jeho fungování v zemi/oblasti, pro které nikdy nebyl z právních nebo regulačních důvodů určen. AŽ DO ROZSAHU
UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NEJSOU
POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PSANÉ ANI ÚSTNÍ, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO
ODVOZENÉ, A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A USPOKOJIVÉ KVALITY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo
provincií nepovolují omezení platnosti odvozené záruky, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené omezení týká.
Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která se liší podle konkrétní země/
oblasti, státu nebo provincie.

V ROZSAHU PRAVOMOCI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TOMTO
PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE VAŠIMI VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY. KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH
PŘÍPADŮ SPOLEČNOST HP NEBO JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA
ZTRÁTU DAT NEBO ZA JAKOUKOLI JINOU PŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU NEBO JINOU
ŠKODU (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO ZTRACENÝCH DAT) VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, Z
DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují
vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené
vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ
ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO VÝROBKU UŽIVATELI, POKUD TO
DOVOLUJE ZÁKON; POUZE JE DOPLŇUJÍ.

144

Dodatek E Záruka a licence

CSWW