Βοήθεια HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

  

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

Οδηγός χρήσης

background image

Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,
προσαρµογή ή µετάφραση χωρίς
προηγούµενη γραπτή άδεια, εκτός από τις
περιπτώσεις που επιτρέπονται βάσει της
νοµοθεσίας περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

Κωδικός προϊόντος: CB366-90975

Edition 1, 09/2006

Οι πληροφορίες στο παρόν µπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και
υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις
υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται
στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα φέρει
ευθύνη για τεχνικά ή λεκτικά σφάλµατα ή
παραλείψεις που περιλαµβάνονται στο
παρόν.

Εµπορικά σήµατα

Οι ονοµασίες Microsoft

®

και Windows

®

είναι

εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α.

Η ονοµασία PostScript

®

είναι κατοχυρωµένο

εµπορικό σήµα της Adobe Systems
Incorporated.

Η ονοµασία Energy Star

®

και το σήµα Energy

Star

®

είναι σήµατα κατατεθέντα στις ΗΠΑ

από την Αµερικανική Υπηρεσία Προστασίας
Περιβάλλοντος.

background image

Πίνακας περιεχοµένων

1 Πληροφορίες για το προϊόν

Χαρακτηριστικά του προϊόντος ............................................................................................................. 2

Εκτυπωτής HP LaserJet P2015 ........................................................................................... 2
Εκτυπωτής HP LaserJet P2015d ......................................................................................... 2
Εκτυπωτής HP LaserJet P2015n ......................................................................................... 3
Εκτυπωτής HP LaserJet P2015dn ....................................................................................... 3
Εκτυπωτής HP LaserJet P2015x ......................................................................................... 3

Εξαρτήµατα προϊόντος ......................................................................................................................... 4

2 Πίνακας ελέγχου

3 Λογισµικό προϊόντος

Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα ........................................................................................... 10
Συνδέσεις εκτυπωτή ........................................................................................................................... 11

Συνδέσεις USB .................................................................................................................. 11
Συνδέσεις δικτύου .............................................................................................................. 11

Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο .................................................................... 11
Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή για δικτυακό εκτυπωτή ...................... 12

Λογισµικό για Windows ...................................................................................................................... 13

Προγράµµατα οδήγησης Windows .................................................................................... 13

Τύποι προγραµµάτων οδήγησης Windows ....................................................... 13
Εγκατάσταση λογισµικού εκτυπωτή για Windows ............................................. 13

Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό εκτυπωτή στα Windows XP (64-
bit) και Windows Server 2003 ........................................................... 13
Για να εγκαταστήστε το λογισµικό εκτυπωτή στα Windows 98
(πρόγραµµα οδήγησης µόνο), Me (πρόγραµµα οδήγησης µόνο),
2000 και XP (32–bit) ......................................................................... 13

∆ιαµόρφωση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή για Windows ................ 14

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Ενσωµατωµένος Web server ............................................................................................. 14

Λογισµικό για Macintosh .................................................................................................................... 15

Macintosh, προγράµµατα οδήγησης ................................................................................. 15

Εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης για Macintosh .............................. 15
∆ιαµόρφωση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή για Macintosh .............. 15

Αρχεία PPD (Περιγραφή εκτυπωτή PostScript) ................................................................. 16

4 Υποστηριζόµενα χαρτιά και άλλα µέσα εκτύπωσης

Βελτιστοποίηση της ποιότητας εκτύπωσης ανάλογα µε τον τύπο µέσου εκτύπωσης ........................ 18
Οδηγίες χρήσης µέσων εκτύπωσης ................................................................................................... 19

ELWW

iii

background image

Μέσα εκτύπωσης HP ......................................................................................................... 19
Μέσα εκτύπωσης που πρέπει να αποφύγετε .................................................................... 19
Μέσα εκτύπωσης τα οποία µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στον εκτυπωτή ...................... 19
Χαρτί .................................................................................................................................. 20
Ετικέτες .............................................................................................................................. 20

Κατασκευή ετικετών .......................................................................................... 20

∆ιαφάνειες .......................................................................................................................... 20
Φάκελοι .............................................................................................................................. 20

Κατασκευή φακέλων ......................................................................................... 21
Φάκελοι µε ενώσεις και στις δύο πλευρές ......................................................... 21
Φάκελοι µε αυτοκόλλητες ταινίες ή πτερύγια ..................................................... 21
Αποθήκευση φακέλων ....................................................................................... 22

Κάρτες και µέσα εκτύπωσης µεγάλου βάρους ................................................................... 22

Κατασκευή καρτών ............................................................................................ 22
Οδηγίες για τις κάρτες ....................................................................................... 22

Επιστολόχαρτα και προτυπωµένες φόρµες ....................................................................... 22

5 Εργασίες εκτύπωσης

Τοποθέτηση µέσων εκτύπωσης ......................................................................................................... 26

∆ίσκος 1 ............................................................................................................................. 26
∆ίσκος 2 και προαιρετικός δίσκος 3 ................................................................................... 27
∆ιαδροµή απευθείας εξόδου .............................................................................................. 27
Τροφοδοσία µε το χέρι ....................................................................................................... 28

Ρυθµίσεις ποιότητας εκτύπωσης ........................................................................................................ 29
Εκτύπωση σε ειδικά µέσα εκτύπωσης ............................................................................................... 30

Εκτύπωση σε φάκελο ........................................................................................................ 30
Εκτύπωση σε διαφάνειες ή ετικέτες ................................................................................... 31
Εκτύπωση σε επιστολόχαρτα και σε προτυπωµένες φόρµες ............................................ 33
Εκτύπωση σε µέσα µη τυποποιηµένου µεγέθους και καρτέλες ......................................... 34

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας ..................................................................................... 36

Μη αυτόµατη (χειροκίνητη) εκτύπωση διπλής όψης .......................................................... 36

Μη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης µε χρήση του πάνω δίσκου
εξόδου ............................................................................................................... 36
Μη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης µε χρήση της θύρας απευθείας εξόδου 39

Αυτόµατη εκτύπωση σε δύο όψεις ..................................................................................... 42

Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτιού (εκτύπωση ανά N) ............................................. 44
Εκτύπωση πολυσέλιδων φυλλαδίων .................................................................................................. 45
Εκτύπωση υδατογραφηµάτων ........................................................................................................... 46
Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης .......................................................................................................... 47

6 ∆ιαχείριση και συντήρηση

Σελίδες πληροφοριών εκτυπωτή ........................................................................................................ 50

Σελίδα επίδειξης ................................................................................................................. 50
Σελίδα ρυθµίσεων .............................................................................................................. 50
Σελίδα κατάστασης αναλωσίµων ....................................................................................... 50
Σελίδα ρυθµίσεων δικτύου ................................................................................................. 50

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 51

Για να προβάλλετε το HP ToolboxFX ................................................................................ 51
Κατάσταση ......................................................................................................................... 52
Ειδοποιήσεις ...................................................................................................................... 52

iv

ELWW

background image

Ρύθµιση ειδοποιήσεων κατάστασης .................................................................. 52
Ρύθµιση ειδοποιήσεων e-mail ........................................................................... 53

Βοήθεια .............................................................................................................................. 53
Ρυθµίσεις συσκευής ........................................................................................................... 53

Πληροφορίες συσκευής ..................................................................................... 53
Χειρισµός χαρτιού ............................................................................................. 54
Ποιότητα εκτύπωσης ......................................................................................... 54
Τύποι χαρτιών ................................................................................................... 54
Ρύθµιση συστήµατος ......................................................................................... 54
Συντήρηση ......................................................................................................... 55

Ρυθµίσεις εκτύπωσης ........................................................................................................ 55

Εκτύπωση ......................................................................................................... 55
PCL 5e .............................................................................................................. 55
PCL 6 ................................................................................................................ 55
PostScript .......................................................................................................... 55

Ρυθµίσεις δικτύου .............................................................................................................. 56

Ενσωµατωµένος Web server ............................................................................................................. 57

Άνοιγµα του ενσωµατωµένου Web server ......................................................................... 57
Καρτέλα «Status» .............................................................................................................. 58
Καρτέλα «Settings» ........................................................................................................... 58
Καρτέλα «Networking» ...................................................................................................... 59
Συνδέσεις ........................................................................................................................... 59

Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη .................................................................................................. 60
Ανακατανοµή του γραφίτη .................................................................................................................. 62
Καθαρισµός του εκτυπωτή ................................................................................................................. 64

Καθαρισµός της περιοχής της κασέτας γραφίτη ................................................................ 64
Καθαρισµός της διαδροµής του µέσου εκτύπωσης ........................................................... 65

Καθαρισµός κυλίνδρου εισαγωγής χαρτιού (δίσκος 1) ....................................................................... 67
Καθαρισµός κυλίνδρου εισαγωγής χαρτιού (δίσκος 2) ....................................................................... 71
Λειτουργία EconoMode ...................................................................................................................... 78

7 Επίλυση προβληµάτων

Εύρεση λύσης .................................................................................................................................... 80

Βήµα 1: Έχει γίνει σωστή εγκατάσταση και ρύθµιση του εκτυπωτή .................................. 80
Βήµα 2: Είναι αναµµένη η φωτεινή ένδειξη ετοιµότητας .................................................... 80
Βήµα 3: Μπορείτε να εκτυπώσετε µια σελίδα επίδειξης .................................................... 81
Βήµα 4: Η ποιότητα εκτύπωσης είναι αποδεκτή ................................................................ 81
Βήµα 5: Ο εκτυπωτής επικοινωνεί µε τον υπολογιστή ...................................................... 81
Βήµα 6: Η εκτυπωµένη σελίδα είναι όπως την περιµένατε ................................................ 82
Επικοινωνία µε το Τµήµα Υποστήριξης της HP ................................................................. 82

Συνδυασµοί φωτεινών ενδείξεων κατάστασης ................................................................................... 83
Συνήθη προβλήµατα σε Macintosh .................................................................................................... 90
Σφάλµατα εξοµοίωσης HP postscript level 3 ...................................................................................... 93
Επίλυση προβληµάτων µέσων εκτύπωσης ........................................................................................ 94
Η εκτυπωµένη σελίδα διαφέρει από αυτήν που εµφανίζεται στην οθόνη ........................................... 96

Παραµορφωµένο, λάθος ή ελλιπές κείµενο ....................................................................... 96
Λείπουν γραφικά ή κείµενο ή οι σελίδες είναι κενές ........................................................... 96
Η µορφή της σελίδας διαφέρει από αυτή ενός άλλου εκτυπωτή HP LaserJet ................... 97
Ποιότητα γραφικών ............................................................................................................ 97

Προβλήµατα λογισµικού εκτυπωτή .................................................................................................... 98

ELWW

v

background image

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ...................................................................................................... 100

Αχνή ή ξεθωριασµένη εκτύπωση ..................................................................................... 100
Στίγµατα γραφίτη ............................................................................................................. 100
Κενά ................................................................................................................................. 100
Κάθετες γραµµές .............................................................................................................. 101
Γκρίζο φόντο .................................................................................................................... 101
Μουντζούρες γραφίτη ...................................................................................................... 101
Ασταθής γραφίτης ............................................................................................................ 102
Κάθετα επαναλαµβανόµενα ελαττώµατα ......................................................................... 102
Παραµορφωµένοι χαρακτήρες ......................................................................................... 103
Λοξή σελίδα ..................................................................................................................... 103
Κύρτωση ή κυµατισµός .................................................................................................... 103
Ζάρες ή τσαλακώµατα ..................................................................................................... 104
∆ιάχυτος γραφίτης στο περίγραµµα ................................................................................. 104

Αποκατάσταση εµπλοκών ................................................................................................................ 105

Περιοχή κασέτας γραφίτη ................................................................................................ 105
∆ίσκοι εισόδου ................................................................................................................. 107
∆ίσκος εξόδου .................................................................................................................. 111
∆ιαδροµή απευθείας εξόδου ............................................................................................ 111
∆ιαδροµή αυτόµατης εκτύπωσης διπλής όψης ............................................................... 113

Επίλυση προβληµάτων ρύθµισης δικτύου ....................................................................................... 118

Παράρτηµα Α Παράρτηµα εξαρτηµάτων/αναλωσίµων

Παραγγελία αναλωσίµων και εξαρτηµάτων ...................................................................................... 120
∆ικτυακοί server εκτύπωσης 10/100 ................................................................................................ 122
Κασέτες γραφίτη HP ......................................................................................................................... 123

Η πολιτική της HP απέναντι στις κασέτες γραφίτη άλλων κατασκευαστών ..................... 123
Φύλαξη κασετών γραφίτη ................................................................................................ 123
Αναµενόµενη διάρκεια ζωής κασέτας γραφίτη ................................................................. 123
Εξοικονόµηση γραφίτη ..................................................................................................... 123

DIMM (µνήµη ή γραµµατοσειρά) ...................................................................................................... 124

Εγκατάσταση µνήµης DIMM ............................................................................................ 124
Έλεγχος της εγκατάστασης του DIMM ............................................................................. 126
Αφαίρεση του DIMM ........................................................................................................ 126

Παράρτηµα Β Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Συντήρηση µηχανικού εξοπλισµού ................................................................................................... 130
Παρατεταµένη εγγύηση .................................................................................................................... 130
Οδηγίες επανασυσκευασίας του εκτυπωτή ...................................................................................... 131
Επικοινωνία µε τη HP ....................................................................................................................... 131

Παράρτηµα Γ Προδιαγραφές εκτυπωτή

Προδιαγραφές περιβάλλοντος .......................................................................................................... 134
Ακουστικές εκποµπές ....................................................................................................................... 134
Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού ..................................................................................... 135
Προδιαγραφές διαστάσεων .............................................................................................................. 137
Χωρητικότητες και ταχύτητες εκτυπωτή ........................................................................................... 138
Προδιαγραφές µνήµης ...................................................................................................................... 138
∆ιαθεσιµότητα θυρών ....................................................................................................................... 138

vi

ELWW

background image

Παράρτηµα ∆ Πληροφορίες περί κανονισµών

Συµµόρφωση µε τους κανονισµούς FCC ......................................................................................... 142
∆ηλώσεις Συµµόρφωσης ................................................................................................................. 143
Υποχρεωτικές δηλώσεις ................................................................................................................... 144

∆ήλωση ασφάλειας laser ................................................................................................. 144
Καναδικοί κανονισµοί DOC .............................................................................................. 144
Κορεατική δήλωση EMI ................................................................................................... 144
∆ήλωση laser για τη Φινλανδία ........................................................................................ 145

Πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων ...................................................................... 146

Προστασία του περιβάλλοντος ........................................................................................ 146
Προστασία από το όζον ................................................................................................... 146
Κατανάλωση ισχύος ........................................................................................................ 146
Κατανάλωση γραφίτη ....................................................................................................... 146
Χρήση χαρτιού ................................................................................................................. 146
Πλαστικά .......................................................................................................................... 146
Αναλώσιµα εκτύπωσης HP LaserJet ............................................................................... 146
Πληροφορίες σχετικά µε το Πρόγραµµα Επιστροφής και Ανακύκλωσης Αναλωσίµων
Εκτύπωσης της HP .......................................................................................................... 147
Χαρτί ................................................................................................................................ 147
Περιορισµοί υλικών .......................................................................................................... 148
Απόρριψη άχρηστου εξοπλισµού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ............................................................................................................................. 148
Φύλλο δεδοµένων ασφαλείας υλικού ............................................................................... 148
Για περισσότερες πληροφορίες ....................................................................................... 148

Παράρτηµα Ε Εγγύηση και παραχώρηση άδειας χρήσης λογισµικού

∆ήλωση περιορισµένης εγγύησης Hewlett-Packard ........................................................................ 150
Άδεια χρήσης λογισµικού της Hewlett-Packard ................................................................................ 152
Περιορισµένη εγγύηση για τη διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη .................................................. 154

Ευρετήριο ........................................................................................................................................................ 155

ELWW

vii

background image

viii

ELWW

background image

1