עזרה HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2006 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

לח

רוסיא

לע

קותעש

,

דוביע

וא

םוגרת

אלל

המכסה

שארמ

בתכב

,

טעמל

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

קמ

"

ט

:

CB366-90976

Edition 1, 09/2006

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ןותנ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

תוירחאה

תידעלבה

תנתינה

יבגל

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םירצומל

םיתורישלו

הלא

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

ןתמכ

תוירחא

תפסונ

.

תרבח

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

וא

תוטמשהל

תולולכה

ךמסמב

הז

רשאו

ועריא

תוביסמ

תוינכט

וא

תובקעב

הכירע

.

רוכזא

םינמיס

םיירחסמ

Microsoft

®

ו

-

Windows

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft Corporation

.

PostScript

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

Adobe

Systems Incorporated

.

Energy Star

®

למסהו

לש

Energy Star

®

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

לש

תונכוסה

הרימשל

לע

תוכיא

הביבסה

הראב

"

ב

)

United States

Environmental Protection Agency

.(

background image

ןכות

םיניינעה

1

יטרפ

רצומה

ינייפאמ

רצומה

..........................................................................................................................................

2

תספדמ

HP LaserJet P2015

..................................................................................................

2

תספדמ

HP LaserJet P2015d

................................................................................................

2

תספדמ

HP LaserJet P2015n

................................................................................................

2

תספדמ

HP LaserJet P2015dn

..............................................................................................

3

תספדמ

HP LaserJet P2015x

................................................................................................

3

יוהיז

יקלח

רצומה

......................................................................................................................................

4

2

חול

הרקבה

3

תנכות

רצומה

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

..........................................................................................................................

10

ירוביח

תספדמה

.....................................................................................................................................

11

ירוביח

USB

..........................................................................................................................

11

םירוביח

תשרל

.......................................................................................................................

11

רוביח

תספדמה

תשרל

............................................................................................

11

תנקתה

תנכות

תספדמה

רובע

תספדמ

תשרה

.............................................................

12

הנכות

רובע

Windows

............................................................................................................................

13

ילהנמ

ןקתה

הספדה

ב

-

Windows

............................................................................................

13

יגוס

ילהנמ

ןקתה

ב

-

Windows

.................................................................................

13

תנקתה

תנכות

תספדמה

ב

-

Windows

.......................................................................

13

תנקתהל

תנכות

תספדמה

רובע

Windows XP

)

64-bit

(

ו

-

Windows

Server 2003

......................................................................................

13

תנקתהל

תנכות

תספדמה

רובע

Windows 98

)

להנמ

ןקתה

דבלב

(

,

Me

)

להנמ

ןקתה

דבלב

(

,

2000

ו

-

XP

(32–bit)

................................

13

תרדגה

להנמ

ןקתהה

רובע

Windows

.......................................................................

13

HP ToolboxFX

...................................................................................................................

14

תרש

טנרטניא

ץבושמ

.............................................................................................................

14

הנכות

רובע

Macintosh

..........................................................................................................................

15

ילהנמ

ןקתה

הספדה

ב

-

Macintosh

...........................................................................................

15

תנקתה

להנמ

ןקתה

הספדהה

לש

Macintosh

............................................................

15

תרדגה

להנמ

ןקתהה

רובע

Macintosh

.....................................................................

15

יצבוק

PostScript Printer Description

(PPD)

.........................................................................

16

4

ריינ

ירמוחו

הספדה

םיכמתנ

םירחא

בוטימ

תוכיא

הספדהה

רובע

םיגוס

םינוש

לש

ירמוח

הספדה

...........................................................................

18

תויחנה

שומישל

ירמוחב

הספדה

................................................................................................................

19

ירמוח

הספדה

לש

HP

.............................................................................................................

19

iii

HEWW

background image

ירמוח

הספדה

ןיאש

שמתשהל

םהב

...........................................................................................

19

ירמוח

הספדה

םילולעש

םורגל

קזנ

תספדמל

...............................................................................

19

ריינ

......................................................................................................................................

20

תוקבדמ

................................................................................................................................

20

הנבמ

תוקבדמה

....................................................................................................

20

םיפקש

.................................................................................................................................

20

תופטעמ

...............................................................................................................................

20

הנבמ

תופטעמה

....................................................................................................

20

תופטעמ

םע

םירוביח

םילופכ

....................................................................................

20

תופטעמ

םע

תוינושל

וא

םיספ

םיקיבד

........................................................................

21

ןוסחא

תופטעמ

......................................................................................................

21

םיסיטרכ

ירמוחו

הספדה

םידבכ

.................................................................................................

21

הנבמ

םיסיטרכה

....................................................................................................

21

תויחנה

עגונב

םיסיטרכל

..........................................................................................

22

ריינ

הרבח

וא

םיספט

םיספדומ

שארמ

........................................................................................

22

5

תומישמ

הספדה

תניעט

ירמוח

הספדה

...............................................................................................................................

24

שגמ

1

..................................................................................................................................

24

שגמ

2

שגמו

3

ילנויצפואה

.......................................................................................................

24

ביתנ

רבעמ

טלפ

רישי

..............................................................................................................

25

הנזה

תינדי

............................................................................................................................

25

תורדגה

תוכיא

הספדהה

...........................................................................................................................

26

הספדה

לע

ירמוח

הספדה

םידחוימ

.............................................................................................................

27

הספדה

לע

-

יבג

הפטעמ

...........................................................................................................

27

הספדה

לע

םיפקש

וא

תוקבדמ

..................................................................................................

28

הספדה

לע

ריינ

הרבח

וא

םיספט

םיספדומ

שארמ

.......................................................................

29

הספדה

לע

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

םיסיטרכו

.............................................................

30

הספדה

ינשמ

ידיצ

ףדה

)

וד

-

תידדצ

(

............................................................................................................

32

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

...........................................................................................................

32

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

תועצמאב

לס

טלפה

ןוילעה

.....................................................

32

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

תועצמאב

תלד

רבעמ

טלפה

רישיה

...........................................

35

הספדה

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

.....................................................................................................

38

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

-

יבג

ןויליג

ריינ

דחא

)

תספדה

N-up

(

........................................................................

40

תספדה

תורבוח

......................................................................................................................................

41

תספדה

ינמיס

םימ

...................................................................................................................................

42

לוטיב

תדובע

הספדה

...............................................................................................................................

43

6

לוהינ

הקוזחתו

יפד

עדימ

תודוא

תספדמה

........................................................................................................................

46

ףד

Demo

)

ןויסינ

(

..................................................................................................................

46

ףד

Configuration

)

הרוצת

(

....................................................................................................

46

ףד

Supplies Status

)

סוטטס

םירמוחה

םילכתמה

(

.....................................................................

46

ףד

Network Configuration

)

תרוצת

תשרה

(

............................................................................

46

HP ToolboxFX

....................................................................................................................................

47

תגצהל

HP ToolboxFX

.........................................................................................................

47

סוטטס

..................................................................................................................................

47

תוארתה

...............................................................................................................................

48

תרדגה

תוארתה

סוטטס

..........................................................................................

48

תרדגה

תוארתה

ראודב

ינורטקלא

.............................................................................

48

HEWW

iv

background image

הרזע

....................................................................................................................................

48

תורדגה

ןקתהה

......................................................................................................................

49

עדימ

תודוא

ןקתהה

................................................................................................

49

לופיט

ריינב

...........................................................................................................

49

תוכיא

הספדה

.......................................................................................................

49

יגוס

ריינ

...............................................................................................................

50

תרדגה

תכרעמ

......................................................................................................

50

תוריש

..................................................................................................................

50

תורדגה

הספדה

.....................................................................................................................

50

הספדה

................................................................................................................

50

PCL 5e

..............................................................................................................

50

PCL 6

................................................................................................................

51

PostScript

..........................................................................................................

51

תורדגה

תשר

.........................................................................................................................

51

תרש

טנרטניא

ץבושמ

..............................................................................................................................

52

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

...............................................................................................

52

הייסיטרכה

Status

)

סוטטס

(

....................................................................................................

53

הייסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

................................................................................................

53

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

...................................................................................

53

םירושיק

................................................................................................................................

53

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

........................................................................................................................

55

רוזיפ

שדחמ

לש

רנוט

..............................................................................................................................

57

יוקינ

תספדמה

........................................................................................................................................

58

יוקינ

רוזא

תינסחמ

הספדהה

.....................................................................................................

58

יוקינ

ביתנ

ירמוח

הספדהה

תספדמב

..........................................................................................

59

יוקינ

תלגלג

ףוסיאה

)

שגמ

1

(

....................................................................................................................

61

יוקינ

תלגלג

ףוסיאה

)

שגמ

2

(

....................................................................................................................

64

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

.....................................................................................................................

70

7

ןורתפ

תויעב

רותיא

ןורתפה

........................................................................................................................................

72

בלש

1

:

םאה

תספדמה

תנקתומ

הכלהכ

?

....................................................................................

72

בלש

2

:

םאה

תירונ

בצמ

ןכומ

תקלוד

?

........................................................................................

72

בלש

3

:

םאה

ןתינ

סיפדהל

דומע

ןויסינ

?

......................................................................................

72

בלש

4

:

םאה

תוכיא

הספדהה

הליבק

?

........................................................................................

73

בלש

5

:

םאה

תספדמה

תרשקתמ

םע

בשחמה

?

...........................................................................

73

בלש

6

:

םאה

דומעה

ספדומה

םאות

תויפיצל

?

..............................................................................

73

תריצי

רשק

םע

הכימתה

לש

HP

...............................................................................................

73

יסופד

תוירונ

סוטטסה

..............................................................................................................................

74

תויעב

תוצופנ

ב

-

Macintosh

.....................................................................................................................

81

תואיגש

לש

תיימדה

HP postscript level 3

...............................................................................................

84

ןורתפ

תויעב

תורושקה

ירמוחל

הספדה

.......................................................................................................

85

דומעה

ספדומה

הנוש

הזמ

גצוהש

לע

ךסמה

................................................................................................

86

טסקט

שבושמ

,

יוגש

וא

יקלח

....................................................................................................

86

טסקט

וא

הקיפרג

םירסח

וא

םידומע

םיקיר

..................................................................................

86

בוציע

דומעה

הנוש

הזמ

לבקתמש

תספדמב

HP LaserJet

תרחא

..................................................

87

תוכיא

הקיפרגה

......................................................................................................................

87

תויעב

תנכותב

תספדמה

...........................................................................................................................

88

רופיש

תוכיא

הספדהה

.............................................................................................................................

89

הספדה

הריהב

וא

היוהד

..........................................................................................................

89

v

HEWW

background image

ימתכ

רנוט

.............................................................................................................................

89

םירוזא

םינבל

הספדהב

............................................................................................................

89

םיווק

םייכנא

..........................................................................................................................

90

עקר

רופא

.............................................................................................................................

90

תחירמ

רנוט

..........................................................................................................................

90

רנוט

ישפוח

...........................................................................................................................

91

םימגפ

םייכנא

םירזוח

..............................................................................................................

91

םיוות

םיתוועמ

.......................................................................................................................

91

תטסה

דומע

..........................................................................................................................

91

לוסלס

וא

תרוצ

לג

...................................................................................................................

92

םיטומיק

................................................................................................................................

92

רנוט

רזופמ

ביבס

וק

ראתמה

....................................................................................................

92

רורחש

תומיסח

.......................................................................................................................................

93

רוזא

תינסחמ

הספדהה

...........................................................................................................

93

ישגמ

הנזה

............................................................................................................................

95

לס

טלפ

................................................................................................................................

98

ביתנ

רבעמ

טלפ

רישי

..............................................................................................................

99

ביתנ

הספדהה

ודה

-

תידדצ

תיטמוטואה

.....................................................................................

100

ןורתפ

תויעב

תורושקה

הנקתהל

תשרב

.....................................................................................................

105

חפסנ

א

חפסנ

עגונב

םירזיבאל

/

םירמוח

םילכתמ

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

............................................................................................................

108

יתרש

הספדה

הדובעל

תשרב

גוסמ

1

0

/

100

..............................................................................................

109

תוינסחמ

הספדה

לש

HP

......................................................................................................................

110

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

...............................................................

110

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

.........................................................................................................

110

תלחות

םייחה

לש

תינסחמ

הספדה

..........................................................................................

110

ןוכסיח

רנוטב

.......................................................................................................................

110

יביכר

DIMM

)

ןורכיז

וא

ןפוג

(

...................................................................................................................

111

תנקתה

ביכר

DIMM

לש

ןורכיז

..............................................................................................

111

תקידב

הנקתהה

לש

ה

-

DIMM

................................................................................................

113

תרסה

ביכר

DIMM

..............................................................................................................

113

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

תוריש

הרמוחל

.....................................................................................................................................

118

תוירחא

תבחרומ

...................................................................................................................................

119

תויחנה

הזיראל

שדחמ

לש

תספדמה

........................................................................................................

120

דציכ

רוציל

רשק

םע

HP

.........................................................................................................................

121

חפסנ

ג

יטרפמ

תספדמה

םיטרפמ

םייתביבס

................................................................................................................................

124

תוטילפ

שער

תויטסוקא

..........................................................................................................................

125

טרפמ

ילמשח

.......................................................................................................................................

126

םיטרפמ

םייזיפ

.....................................................................................................................................

128

תולוביקה

תולוכיהו

לש

תספדמה

..............................................................................................................

129

טרפמ

ןורכיז

.........................................................................................................................................

130

תונימז

תואיצי

.......................................................................................................................................

131

HEWW

vi

background image

תומיאת

ינקתל

FCC

.............................................................................................................................

134

תורהצה

תומיאת

...................................................................................................................................

135

תורהצה

הניקת

.....................................................................................................................................

136

תרהצה

תוחיטב

רזייל

............................................................................................................

136

Canadian DOC regulations

..............................................................................................

136

Korean EMI statement

.....................................................................................................

136

Laser statement for Finland

.............................................................................................

137

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

138

הנגה

לע

תוכיא

הביבסה

........................................................................................................

138

תקפה

ןוזוא

.........................................................................................................................

138

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

138

תכירצ

רנוט

.........................................................................................................................

138

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

138

קיטסלפ

..............................................................................................................................

138

ירמוח

הספדה

םילכתמ

לש

HP LaserJet

................................................................................

138

עדימ

לע

תינכותה

הרזחהל

רוזחימו

לש

ירמוח

הספדה

םילכתמ

לש

HP

.........................................

139

ריינ

....................................................................................................................................

139

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

139

תכלשה

תלוספ

ידיב

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

............................................

139

ןויליג

ינותנ

תוחיטב

םירמוח

....................................................................................................

140

תלבקל

עדימ

ףסונ

................................................................................................................

140

חפסנ

ה

תוירחא

יושירו

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

........................................................................................

142

םכסה

ןוישיר

הנכות

לש

Hewlett-Packard

...............................................................................................

143

תוירחא

תלבגומ

עגונב

תלחותל

םייחה

לש

תינסחמ

הספדה

..........................................................................

144

סקדניא

...............................................................................................................................................................

145

vii

HEWW

חפסנ

ד

עדימ

הניקת

background image

HEWW

viii

background image

1

יטרפ

רצומה

קרפב

הז

טרופמ

עדימ

תודוא