HP LaserJet P2015 Printer series - ניקוי גלגלת האיסוף (מגש 2)

background image

תספדמהמ

.

3

.

רסה

תא

שגמ

2

.

HEWW

יוקינ

תלגלג

ףוסיאה

)

שגמ

2

(

64

background image

4

.

חתפ

תא

תלד

ביתנה

ודה

-

ידדצ

יטמוטואה

תיזחב

תספדמה

)

תוספדמב

HP LaserJet P2015d

,

HP LaserJet P2015dn

ו

-

HP LaserJet P2015x

דבלב

(

.

5

.

חנה

תא

תספדמה

לע

חטשמ

הדובעה

,

רשאכ

תיזח

תספדמה

הנופ

יפלכ

הלעמ

.

6

.

ךושמ

תא

תוינושלה

תונבלה

יפלכ

ץוח

בבוסו

תא

תוינושלה

יפלכ

הלעמ

.

65

קרפ

6

לוהינ

הקוזחתו

HEWW

background image

7

.

זזה

תא

תינושלה

תינמיה

הנימי

ראשהו

תא

תינושלה

בצמב

הז

ךרואל

ךילהה

.

8

.

טסה

תא

לולכמ

תלגלג

ףוסיאה

הנימי

רסהו

תא

הסכמה

ילאמשה

.

HEWW

יוקינ

תלגלג

ףוסיאה

)

שגמ

2

(

66

background image

9

.

רסה

תא

תלגלג

ףוסיאה

.

10

.

לובט

תולק

תילטמ

תלוטנ

ךומ

םימב

,

ףצרקו

תא

תלגלגה

.

11

.

בגנ

תא

תלגלג

ףוסיאה

תועצמאב

תילטמ

השבי

תלוטנו

ךומ

ידכ

ריסהל

תא

ךולכלה

.

12

.

חנה

תלגלגל

ףוסיאה

שבייתהל

ןיטולחל

.

67

קרפ

6

לוהינ

הקוזחתו

HEWW

background image

13

.

סנכה

תא

דצה

ילאמשה

לש

תלגלג

ףוסיאה

ךותל

ץירחה

ילאמשה

)

1

,(

סנכהו

תא

דצה

ינמיה

)

דצה

םע

םיצירחה

לילגב

(

ץירחל

ינמיה

)

2

(

.

14

.

חנה

תא

הסכמה

לעמ

לילגה

דצב

לאמש

,

ףחד

תא

הסכמה

הנימי

בבוסו

תא

תינושלה

יפלכ

הטמ

המוקמל

.

15

.

בבוס

תא

לילגה

דע

םיצירחהש

וסנכיי

םמוקמל

לילגהו

סנכיי

ומוקמל

השיקנב

.

16

.

ףחד

תא

תינושלה

תינמיה

הלאמש

בבוסו

תא

תינושלה

יפלכ

הטמ

המוקמל

.

17

.

חנה

תא

תספדמה

לע

חטשמ

הדובעה

,

רשאכ

הקלח

ןוילעה

לש

תספדמה

הנופ

יפלכ

הלעמ

.

HEWW

יוקינ

תלגלג

ףוסיאה

)

שגמ

2

(

68

background image

18

.

רוגס

תא

תלד

ביתנה

ודה

-

ידדצ

יטמוטואה

תימדקה

.

19

.

ןקתה

שדחמ

תא

תינסחמ

הספדהה

רוגסו

תא

תלד

תינסחמ

הספדהה

.

20

.

רבח

תא

תספדמה

למשחל

ידכ

הליעפהל

שדחמ

.

69

קרפ

6

לוהינ

הקוזחתו

HEWW

background image

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

אוה

ןייפאמ

רשפאמש

תספדמל

שמתשהל

תוחפב

רנוט

רובע

לכ

דומע

.

הריחב

תורשפאב

וז

היושע

ךיראהל

תא

ייח

תינסחמ

הספדהה

תיחפהלו

תא

תולעה

לכל

דומע

.

םע

תאז

,

םג

תוכיא

הספדהה

דרת

.

הנומתה

תספדומה

היהת

הריהב

רתוי

,

םלוא

תורשפא

וז

המיאתמ

תספדהל

תוטויט

תוהגהלו

.

HP

אל

הצילממ

לע

שומיש

ידימת

ב

-

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

.(

םא

השענ

ב

-

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

שומיש

ידימת

רשאכ

יוסיכ

רנוטה

עצוממה

ךומנ

מ

-

5%

ןפואב

יתועמשמ

,

ןכתיי

ךרואש

ייח

רנוטה

היהי

ךורא

הזמ

לש