HP LaserJet P2015 Printer series - קישורים

background image

םיעוריא

(

.

ףד

הז

גיצמ

המישר

לש

לכ

םיעוריאה

תואיגשהו

תספדמב

.

Print Info Pages

)

תספדה

יפד

עדימ

(

.

ףד

הז

ללוכ

םירושיק

םירשפאמה

ךל

סיפדהל

תא

יפד

עדימה

םינושה

,

םינסחואמה

ןורכיזב

תספדמה

.

Network Summary

)

םוכיס

תשרה

(

.

ףדב

הז

גצומ

עדימה

אצמנה

ףדב

Network Summary

)

םוכיס

תשרה

(

לש

תספדמה

.

הייסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

הייסיטרכ

וז

תרשפאמ

ךל

רידגהל

תא

תרוצת

תספדמה

בשחמהמ

.

םא

תספדמה

תרבוחמ

תשרל

,

ץעוויה

דימת

םע

להנמ

תספדמה

ינפל

יוניש

תורדגה

הייסיטרכב

וז

.

הייסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

הליכמ

תא

םיפדה

םיאבה

:

Device Information

)

עדימ

תודוא

ןקתהה

(

.

הגצה

יונישו

לש

עדימ

יסיסב

תודוא

תספדמה

.

Paper Handling

)

לופיט

ריינב

(

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגהה

רובע

שגמ

הנזהה

לש

תספדמה

.

Printing

)

הספדה

(

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגה

תרירב

לדחמה

לש

תספדמה

רובע

תודובע

הספדה

.

PCL 5e

.

הגצה

יונישו

לש

עדימה

תודוא

ינפוג

PCL

.

Postscript

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגהה

רובע

תואיגש

תיימדה

HP postscript level 3

.

Print Quality

)

תוכיא

הספדה

(

.

הגצה

יונישו

לש

תורדגה

תוכיא

הספדהה

.

Paper Types

)

יגוס

ריינ

(

.

הגצה

יונישו

לש

יבצמ

הספדהה

רובע

םיגוס

םינוש

לש

ירמוח

הספדה

.

System Setup

)

תרדגה

תכרעמ

(

.

הגצה

יונישו

לש

יטרפ

תכרעמה

.

Service

)

תוריש

(

.

תלעפה

בצמ

יוקינה

.

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

הייסיטרכ

וז

תרשפאמ

להנמל

תשרה

טולשל

תורדגהב

תורושקה

תשרל

רובע

תספדמה

רשאכ

איה

תרבוחמ

תשרל

תססובמ

-

IP

.

םירושיק

םירושיקה

םיאצמנ

הניפב

תינמיה

הנוילעה

לש

יפד

ה

-

Status

)

סוטטס

.(

ידכ

שמתשהל

םירושיקב

הלא

שי

ךרוצ

השיגב

טנרטניאל

.

םא

התא

שמתשמ

תורבחתהב

תועצמאב

גויח

אלו

תרבחתה

רשאכ

תחתפ

תא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

53

קרפ

6

לוהינ

הקוזחתו

HEWW

background image

םעפב

הנושארה

,

ךילע

רבחתהל

טנרטניאל

ינפל

לכותש

רקבל

ירתאב

טנרטניא

הלא

.

ןכתיי

היהיש

ךילע

רוגסל

חותפלו

בוש

תא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לע

תנמ

רבחתהל

.

Order Supplies

)

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

(

.

ץחל

לע

רושיק

הז

ידכ

רבחתהל

רתאל

טנרטניאה

Sure Supply

ןימזהלו

םירמוח

םילכתמ

םיירוקמ

לש

HP

מ

-

HP

וא

קוושממ

רחא

ךתריחבל

.

Product Support

)

הכימת

רצומב

(

.

תורבחתהל

רתאל

הכימתה

רובע

תספדמ

תרדסמ

HP LaserJet P2015

Series

.

רתאב

,

ןתינ

שפחל

הרזע

עגונב

םיאשונל

םייללכ

.

HEWW

תרש

טנרטניא

ץבושמ

54

background image

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

1

.

ץחל

לע

ןצחלה

לש

תלד

תינסחמ

הספדהה

רחאלו

ןכמ

רסה

תא

תינסחמ

הספדהה

תספדמהמ

.

תלבקל

עדימ

תודוא

רוזחימ

,

ןייע

טסקטב

עיפומש

הקלחב

ימינפה

לש

תזירא

תינסחמ

הספדהה

.

תוריהז

ידכ

עונמל

קזנ

,

ןיא

ףושחל

תא

תינסחמ

הספדהה

רואל

.

הסכ

תא

תינסחמה

תסיפב

ריינ

.

2

.

אצוה

תא

תינסחמ

הספדהה

השדחה

הזיראהמ

.

3

.

ףפוכ

תא

תינושלה

דצבש

לאמש

לש

תינסחמה

ידכ

ררחשל

התוא

.

4

.

ךושמ

תא

תינושלה

דע

תרסהל

לכ

טרסה