HP LaserJet P2015 Printer series - דפוסי נוריות הסטטוס

background image

תוירונה

בצמ

תספדמה

הלועפ

לוחתא

/

הלעפה

בצמב

הלעפהה

,

תוירונה

עצב

,

בצמ

ןכומ

הארתהו

תובהבהמ

וזב

רחא

וז

)

בצקב

לש

500

ילימ

-

תוינש

(

.

לוחתא

רחאל

יוניש

תורדגה

הרוצת

ךלהמב

תלעפה

תספדמה

,

ךתורשפאב

שקבל

םיפצר

םידחוימ

לש

לוחתא

,

םינשמה

תא

תרוצת

תספדמה

.

רשאכ

שרדנ

ףצר

םיוסמ

,

ןוגכ

סופיא

רק

)

cold reset

,(

תוירונה

תובהבהמ

רדסב

ההזה

בצמל

לוחתא

/

הלעפה

.

לוטיב

הדובע

םע

תמלשה

ךילהת

לוטיבה

,

תספדמה

תרזוח

בצמל

ןכומ

.

ךלהמב

םיכילהת

לש

לוחתא

,

תרדגה

הרוצתה

שדחמ

וא

לוטיב

הדובע

,

הציחל

לע

םינצחלה

הניא

העיפשמ

.

HEWW

יסופד

תוירונ

סוטטסה

74

background image

בצמ

תוירונה

בצמ

תספדמה

הלועפ

בצמ

ןכומ

תספדמה

הנכומ

הלועפל

ךא

אל

תעצבתמ

תדובע

הספדה

.

ידכ

סיפדהל

ףד

Configuration

)

הרוצת

,(

ץחל

לע

ןצחלה

עצב

ךשמב

5

תוינש

.

ידכ

סיפדהל

ףד

Demo

)

ןויסינ

,(

ץחל

הציחל

הריהמ

לע

ןצחלה

עצב

.

דוביע

םינותנ

תספדמה

תדבעמ

וא

תלבקמ

םינותנ

.

ידכ

לטבל

תא

הדובעה

תיחכונה

,

ץחל

לע

ןצחלה

לוטיב

.

הלבט

7-2

שוריפ

סופד

תוירונה

חולב

הרקבה

)

ךשמה

(

75

קרפ

7

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

בצמ

תוירונה

בצמ

תספדמה

הלועפ

הנזה

תינדי

וא

האיגש

אלל

הריצע

ןתינ

עיגהל

בצמל

הז

תוביסנב

תואבה

:

הנזה

תינדי

האיגש

תיללכ

אלל

הריצע

האיגש

תרוצתב

ןורכיזה

האיגש

הרושקה

תדובעל

הספדה

/

םינייפאמ

ידכ

ששואתהל

האיגשהמ

סיפדהלו

תא

לכ

םינותנה

םיירשפאה

,

ץחל

לע

ןצחלה

עצב

.

םא

תוששואתהה

החילצמ

,

תספדמה

תרבוע

בצמל

דוביע

םינותנה

המילשמו

תא

הדובעה

.

םא

תוששואתהה

אל

החילצמ

,

תספדמה

תרזוח

בצמל

האיגש

אלל

הריצע

.

הארתה

תלד

תינסחמ

הספדהה

החותפ

.

רוגס

תא

תלד

תינסחמ

הספדהה

.

הלבט

7-2

שוריפ

סופד

תוירונה

חולב

הרקבה

)

ךשמה

(

HEWW

יסופד

תוירונ

סוטטסה

76

background image

בצמ

תוירונה

בצמ

תספדמה

הלועפ

האיגש

הרומח

הבכ

תא

תספדמה

,

ןתמה

10

תוינש

לעפהו

התוא

בוש

.

םא

אל

ןתינ

רותפל

תא

היעבה

,

ןייע

ףיעסב

תריצי

רשק

םע

הכימתה

לש

HP

.

תאיגש

םירזיבא

ידכ

גיצהל

עדימ

ףסונ

תודוא

האיגשה

,

ץחל

לע

ןצחלה

עצב

.

סופד

תוירונה

הנתשמ

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

סופד

תוירונה

גצומה

תעכ

,

ןייע

ףיעסב

הלבט

7

-

3

ינווחמ

תואיגש

םירזיבא

.

םע

רורחש

ןצחלה

עצב

,

תספדמה

תרזוח

בצמל

יתלחתהה

לש

תאיגש

םירזיבאה

.

הלבט

שוריפ

סופד

תוירונה

חולב

הרקבה

)

ךשמה

(

77

קרפ

7

ןורתפ

תויעב

HEWW

7-2

background image

בצמ

תוירונה

בצמ

תספדמה

הלועפ

סלפמ

רנוט

ךומנ

תוירונה

עצב

,

בצמ

ןכומ

הארתהו

תולעופ

אלל

תולת

בצמב

לש

סלפמ

רנוט

ךומנ

.

ןמזה

תינסחמ

הספדה

השדח

ןכהו

התוא

שומישל

.

ןייע

ףיעסב

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

.

ןיא

רנוט

תינסחמ

הספדהה

הרסוה

ןמ

תספדמה

.

סנכה

שדחמ

תא

תינסחמ

הספדהה

לא

תספדמה

.

הלבט

שוריפ

סופד

תוירונה

חולב

הרקבה

)

ךשמה

(

HEWW

יסופד

תוירונ

סוטטסה

78

7-2

background image

בצמ

תוירונה

בצמ

תספדמה

הלועפ

המיסח

ררחש

תא

המיסחה

.

ןייע

ףיעסב

רורחש

תומיסח

.

הלבט

שוריפ

סופד

תוירונה

חולב

הרקבה

)

ךשמה

(

79

קרפ

7

ןורתפ

תויעב

HEWW

7-2

background image

בצמ

תוירונה

בצמ

תספדמה

הלועפ

לזא

ריינה

ןעט

ריינ

וא

ירמוח

הספדה

םירחא

.

ריינ

יוגש

ריינה

וא

ירמוח

הספדהה

םירחאה

םינועטה

תספדמב

םניא

םיכמתנ

.

ןעט

ריינ

וא

ירמוח

הספדה

םירחא

םיליבק

.

ןייע

ףיעסב

ריינ

ירמוחו

הספדה

םיכמתנ

םירחא

.

ץחל

לע

ןצחלה

עצב

ידכ

ףוקעל

תא

בצמה

.

הלבט

7-3

ינווחמ

תואיגש

םירזיבא

תאיגש

רזיבא

תירונ

הארתה

תירונ

בצמ

ןכומ

תירונ

עצב

תאיגש

יא

-

תומיאת

ץירח

DIMM

היובכ

היובכ

תקלוד

הלבט

שוריפ

סופד

תוירונה

חולב

הרקבה

)

ךשמה

(

HEWW

יסופד

תוירונ

סוטטסה

80

7-2

background image

תויעב

תוצופנ

ב

-

Macintosh

ףיעס

הז

טשפמ

תויעב

תויושעש

שחרתהל

תעב

שומיש

ב

-

Mac OS X

.

הלבט

7-4

תויעב

םע

Mac OS X

להנמ

ןקתה

הספדהה

אל

עיפומ

תומישרב

ב

-

Print Center

וא

Printer Setup Utility

.

הביס

ןורתפ

ןכתיי