HP LaserJet P2015 Printer series - איכות הגרפיקה

background image

היצולוזרה

הלולע

עגפיהל

טעמ

.

87

קרפ

7

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

תויעב

תנכותב

תספדמה

הלבט

7- 6

תויעב

תנכותב

תספדמה

היעב

ןורתפ

להנמ

ןקתה

הספדה

רובע

תספדמה

HP LaserJet P2015

אל

עיפומ

הייקיתב

Printer

)

תוספדמ

(

.

ןקתה

שדחמ

תא

תנכות

תספדמה

.

תרושב

תומישמה

לש

Windows

,

ץחל

לע

Start

)

לחתה

,(

רחב

Programs

)

תוינכות

,(

רחב

HP LaserJet P2015

ץחלו

לע

Uninstall

)

תרסה

הנקתהה

.(

הבכ

תא

תספדמה

.

ןקתה

תא

תנכות

תספדמה

רוטילקתהמ

.

לעפה

בוש

תא

תספדמה

.

הרעה

רוגס

תא

לכ

םימושייה

םיליעפה

.

ידכ

רוגסל

םושיי

םע

למס

שגמב

תכרעמה

,

ץחל

הציחל

תינמי

לע

למסה

רחבו

Close

)

רוגס

(

וא

Disable

)

תבשה

(

.

הסנ

רבחל

תא

לבכ

ה

-

USB

תאיציל

USB

תרחא

בשחמב

.

ידכ

סיפדהל

תספדמל

תפתושמ

,

תרושב

תומישמה

לש

Windows

ץחל

לע

Start

)

לחתה

,(

רחב

Settings

)

תורדגה

(

רחבו

Printers

)

תוספדמ

.(

ץחל

הציחל

הלופכ

לע

למסה

Add Printer

)

ףסוה

תספדמ

.(

לעפ

םאתהב

תוארוהל

ב

-

Add Printer Wizard

)

ףשא

תפסוה

תספדמ

(

.

הגצוה

תעדוה

האיגש

ךלהמב

תנקתה

הנכותה

ןקתה

שדחמ

תא

תנכות

תספדמה

.

תרושב

תומישמה

לש

Windows

,

ץחל

לע

Start

)

לחתה

,(

רחב

Programs

)

תוינכות

,(

רחב

HP LaserJet P2015

ץחלו

לע

Uninstall

)

תרסה

הנקתהה

.(

הבכ

תא

תספדמה

.

ןקתה

תא

תנכות

תספדמה