HP LaserJet P2015 Printer series - קובצי PostScript Printer Description ‏‎(PPD)‎

background image

PostScript Printer Description

(PPD)

יצבוק

PPD

,

בולישב

םע

להנמ

ןקתה

הספדהה

לש

תיימדה

HP postscript level 3

,

םישגינ

ינייפאמל

תספדמה

םירשפאמו

בשחמל

םייקל

תרושקת

םע

תספדמה

.

תינכות

הנקתה

רובע

יצבוק

ה

-

PPD

תקפוסמ

רוטילקתב

לש

תוספדמ

תרדסמ

HP LaserJet P2015 Series

.

HEWW

הנכות

רובע

Macintosh

16

background image

4

ריינ

ירמוחו

הספדה

םיכמתנ

םירחא

ןתינ

שמתשהל

תספדמב

תרדסמ

HP LaserJet P2015 Series

ןווגמב

יגוס

ריינ

ירמוחו

הספדה

םירחא

םאתהב

תויחנהל

ךירדמבש

שמתשמל

הז

.

ירמוח

הספדה

םניאש

םידמוע

תויחנהב

הלא

םילולע

םורגל

תויעבל

תואבה

:

תוכיא

הספדה

הדורי

תומיסח

תובורמ

יאלב

ץאומ

לש

תספדמה

,

ךירצמה

ןוקית

תלבקל

תואצות

תויבטימ

,

שמתשה

קר

ריינב

ירמוחבו

הספדה

תרצותמ

HP

.

תרבח

Hewlett-Packard

הניא

הלוכי

ץילמהל

לע

שומיש

םיגתומב

םירחא

.

ןכש

,

בקע

םתויה

םירצומ

םניאש

תרצותמ

HP

,

תרבחל

HP

ןיא

לכ

הטילש

וא

הרקב

לע

םתוכיא

.

ןכתיי

ירמוחש

הספדהה

ונעי

לע

לכ

תויחנהה

ךירדמב

שמתשמל

הז

ןיידעו

אל

וקיפי

תואצות

תועיבשמ

ןוצר

.

וז

היושע

תויהל

האצותה

לש

לופיט

אל

תואנ

,

תומר