HP LaserJet P2015 Printer series - „Hewlett-Packard“ ribota garantija

background image

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

HP PRODUKTAS

RIBOTOS GARANTIJOS TRUKMĖ

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvai

Vienerius metus nuo pirkimo datos

HP jums, kaip galutiniam vartotojui, garantuoja, kad HP techninė įranga ir priedai bus be medžiagų ir gamybos
defektų nuo pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantijos galiojimo
metu, HP savo nuožiūra gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais. Pakeisti gaminiai gali būti nauji arba
veikimo atžvilgiu lygiaverčiai naujiems.

HP garantuoja, kad, HP programinei įrangai vykdant programines funkcijas, po pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu
neįvyks klaidų dėl medžiagų ar gamybos defektų, jeigu įranga bus tinkamai prijungta ir naudojama. Jei HP gaus
pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis dėl tokių defektų savo programinių funkcijų
nevykdančią programinę įrangą.

HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nenutrūkstamai ir be klaidų. Jei per atitinkamą laiką HP negali pataisyti
ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija, turite teisę atgauti pinigus, jei nedelsdami grąžinsite gaminį.

HP gaminiuose gali būti perdirbtų dalių, kurių darbinės charakteristikos nesiskiria nuo naujų, arba jos yra skirtos
naudoti būtent tame gaminyje.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a) neteisingos ar nepakankamos priežiūros ar kalibravimo,
(b) ne HP gaminamos programinės įrangos, sąsajų, dalių ar eksploatacinių medžiagų naudojimo, (c) neteisėto
įrangos pakeitimo ar netinkamo naudojimo, (d) gaminio naudojimo ne jam tinkamoje aplinkoje, kaip nurodyta
aplinkos specifikacijoje, (e) netinkamo darbo vietos paruošimo ar priežiūros.

HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir teikia jo
palaikymo paslaugas. Garantinių paslaugų lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių standartų. HP dėl teisinių arba
normatyvinių priežasčių nekeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir funkcijų taip, kad jis galėtų veikti šalyje/regione,
kuriam produktas nebuvo skirtas. PAGAL GALIOJANČIUS VIETOS ĮSTATYMUS AUKŠČIAU PATEIKTOS
GARANTIJOS YRA IŠSKIRTINĖS IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA
NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO
PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. Kai kuriose
šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose neleidžiami garantijos galiojimo laikotarpio apribojimai, todėl nurodyti
apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises. Be to, jūs galite turėti
kitų teisių priklausomai nuo šalies/regiono, valstijos ar provincijos.

PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL
GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS. IŠSKYRUS
ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ
NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS,
PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS
NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ. Kai
kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar pasekminiams
nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys gali būti jums netaikomi.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE
NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS
PARDUOTAM PRODUKTUI.

144

Priedas E Garantija ir licencijavimas

LTWW

background image

„Hewlett-Packard“ programinės įrangos licencijavimo

sutartis

ĮSPĖJIMAS: PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMUI TAIKOMOS TOLIAU PATEIKTOS HP
PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SĄLYGOS. TAI, KAD NAUDOJATĖS PROGRAMINE
ĮRANGA, REIŠKIA, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS LICENCIJOS SĄLYGOMIS.

HP PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ SĄLYGOS

Šios licencijos sąlygos apibrėžia pateiktos programinės įrangos naudojimą, jei neturite atskiros
pasirašytos sutarties su bendrove „Hewlett-Packard“.

Licencijos suteikimas. „Hewlett-Packard“ suteikia licenciją naudoti vieną programinės įrangos kopiją.
„Naudoti“ reiškia saugoti, įkelti, diegti, vykdyti ar rodyti programinę įrangą. Programinės įrangos
negalima modifikuoti, taip pat negalima apriboti jos licencijavimo ar valdymo funkcijų. Jei programinės
įrangos licencija suteikta „keliems vartotojams“, vienu metu ją naudojančių vartotojų negali būti daugiau
nei maksimalus licencijoje nurodytų vartotojų skaičius.

Nuosavybė. Programinė įranga ir jos autorinės teisės priklauso bendrovei „Hewlett-Packard“ arba jos
trečiosios šalies tiekėjams. Jums suteikta licencija nėra nuosavybės teisės dokumentas ar teisės į
programinę įrangą perdavimo dokumentas. Bendrovės „Hewlett-Packard“ tiekėjai gali pasinaudoti savo
autorinių teisių gynimo teise, jei šios licencijos sąlygos bus pažeistos.

Kopijavimas ir pritaikymas. Programinę įrangą kopijuoti ar pritaikyti galima tik archyvinimo tikslais
arba kai kopijavimas ar adaptavimas yra būtinas įgaliotam programinės įrangos naudojimui. Turite
nurodyti visas autorių teisių pastabas originalioje programinėje įrangoje ir visose kopijose ar
adaptacijose. Programinės įrangos negalima kopijuoti į jokį viešąjį tinklą.

Draudimas ardyti ar iššifruoti. Programinės įrangos negalima ardyti ar dekompiliuoti, prieš tai negavus
raštiško HP sutikimo. Kai kuriais įstatymais apibrėžtais atvejais HP sutikimas yra nebūtinas siekiant iš
dalies išardyti ar dekompiliuoti programinę įrangą. Pageidaujant bendrovei HP, turėsite pateikti išsamią
informaciją apie tokį ardymą ir dekompiliaciją. Programinės įrangos iššifruoti negalima, jei tai nėra
būtina, kad programinė įranga atliktų savo funkcijas.

Perdavimas. Perdavus programinę įrangą, jūsų licencija automatiškai nustoja galios. Asmeniui, kuriam
perduodate programinę įrangą, programinę įrangą turite pateikti su visomis kopijomis ir susijusiais
dokumentais. Asmuo, kuriam perduodama programinė įranga, turi sutikti su licencijos sąlygomis.

Sutarties nutraukimas. HP iš anksto perspėjusi gali nutraukti jūsų licenciją, jei nesilaikėte šių licencijos
sąlygų. Pasibaigus sutarčiai, nedelsiant turite sunaikinti programinę įrangą ir visas jos kopijas,
adaptacijas ir bet kokiu būdu sujungtas jos dalis.

Reikalavimai eksportui. Programinės įrangos ar jos kopijų ar adaptacijų negalima eksportuoti, jei tai
pažeidžia galiojančius įstatymus ar taisykles.

JAV vyriausybės apribotos teisės. Programinė įranga ir su ja pateikti dokumentai yra sukurti
asmeniniam naudojimui. Jie pateikti ir licencijuojami kaip „komercinė kompiuterinė programinė įranga“,
kaip nurodyta DFARS 252.227-7013 (1988 m. spalio mėn.), DFARS252.211-7015 (1991 m. gegužės
mėn.) arba DFARS 252.227-7014 (1995 m. birželio mėn.), kaip „komercinė prekė“, kaip nurodyta
FAR 2.101(a) (1987 m. birželio mėn.), arba kaip „Riboto naudojimo kompiuterinė įranga“, kaip nurodyta
FAR52.227-19 (1987 m. birželio mėn.) (arba bet kokios atitinkamos agentūros taisyklėse ar sutarties
straipsnyje), priklausomai nuo to, kuris yra taikomas. Jūs turite tik tas teises, kurias suteikia programinė
įranga ir bet kokie kartu pateikti dokumentai, pagal galiojančius DFAR ar FAR straipsnius, arba
standartinę HP sutartį dėl šio produkto.

LTWW