HP LaserJet P2015 Printer series - Būsenos rodikliai

background image

Būsenos rodikliai

Lentelė 7-1

Būsenos rodiklių aprašas

Simbolis, nurodantis, kad lemputė nedega

Simbolis, nurodantis, kad lemputė dega

Simbolis, nurodantis, kad lemputė mirksi

Lentelė 7-2

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Iniciacija/paleidimas

Kai spausdintuvas paleidžiamas,
vykdymo, pasiruošimo ir įspėjimo
lemputės įsižiebia viena po kitos (ciklo
dažnis 500 ms).

Pakartotinio konfigūravimo iniciacija

Spausdintuvo paleidimo metu galite
nustatyti tam tikras iniciacijos sekas,
skirtas pakartotinai konfigūruoti
spausdintuvą. Pasirinkus tokią seką, kaip
šaltasis pradinių reikšmių nustatymas
(„Cold Reset“), lemputės įžiebiamos
viena po kitos, kaip ir iniciacijos/
paleidimo metu.

Užduoties atšaukimas

Baigus atšaukimo procesą,
spausdintuvas grįžta į parengties
būseną.

Kol inicijuojama, pakartotinai
konfigūruojama ir atšaukiama užduotis,
spausdintuvas nereaguos į
spaudžiamus mygtukus.

LTWW

Būsenos rodikliai

77

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Parengties

Spausdintuvas yra parengties būsenos,
kurios metu nevykdoma jokia
spausdinimo užduotis.

Norėdami išspausdinti konfigūracijos
puslapį, 5 sekundes palaikykite
nuspaudę mygtuką

Go

(vykdyti).

Norėdami išspausdinti bandomąjį
puslapį, paspauskite ir atleiskite
mygtuką

Go

(vykdyti).

Duomenų apdorojimas

Spausdintuvas apdoroja arba gauna
duomenis.

Norėdami atšaukti vykdomą užduotį,
paspauskite mygtuką

Cancel

(atšaukti).

Lentelė 7-2

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

78

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Manual Feed (rankinis padavimas)
arba Continuable Error (tęstinoji klaida).

Tokios būsenos priežastys išvardytos
žemiau.

Rankinis popieriaus padavimas

Bendroji tęstinoji klaida

Atminties konfigūracijos klaida

Individualioji arba užduoties klaida

Norėdami panaikinti klaidą ir išspausdinti
išlikusius duomenis, paspauskite
mygtuką

Go

(vykdyti).

Jei klaida panaikinta sėkmingai,
spausdintuvas pereina į duomenų
apdorojimo būseną ir baigia spausdinti.

Jei klaidos panaikinti nepavyko,
spausdintuvas grįžta į tęstinosios klaidos
būseną.

Įspėjimas

Atidarytos spausdinimo kasetės durelės.

Uždarykite spausdinimo kasetės
dureles.

Lentelė 7-2

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

LTWW

Būsenos rodikliai

79

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Esminė klaida

Išjunkite, palaukite 10 sekundžių ir
vėl įjunkite spausdintuvą.

Jei negalite išspręsti šios
problemos, žr.

Kontaktiniai

HP adresai

.

Antrinė klaida

Papildoma informacija apie klaidą
parodoma paspaudus mygtuką

Go

(vykdyti). Lempučių signalai pasikeičia.
Daugiau informacijos apie rodomus
lempučių signalus žr.

Lentelė 7-3

Antrinės klaidos rodikliai

. Atleidus

mygtuką

Go

(vykdyti), spausdintuvas

grįžta į antrinės klaidos būseną.

Lentelė 7-2

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

80

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Baigiasi dažai

Vykdymo, parengties ir įspėjimo
lempučių signalai nepriklauso nuo šios
būsenos.

Užsakykite naują spausdinimo kasetę ir
ją nustatykite. Žiūrėkite skyrių

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir
priedų

.

Dažų nėra

Spausdinimo kasetė buvo išimta iš
spausdintuvo.

Įdėkite spausdinimo kasetę į
spausdintuvą.

Lentelė 7-2

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

LTWW

Būsenos rodikliai

81

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Įstrigusi spausdinimo medžiaga

Pašalinkite įstrigusią spausdinimo
medžiagą. Žiūrėkite skyrių

Įstrigusios

spausdinimo medžiagos pašalinimas

.

Lentelė 7-2

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

82

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Lempučių būsena

Spausdintuvo būsena

Veiksmas

Baigėsi popierius

Įdėkite popieriaus ar kitos spausdinimo
medžiagos.

Popieriaus stovas

Netinkamas popierius arba kita
spausdinimo medžiaga.

Įdėkite tinkamo popieriaus ar kitos
spausdinimo medžiagos. Žiūrėkite
skyrių

Palaikomas popierius ir kitos

spausdinimo medžiagos

.

Jei norite ignoruoti problemą,
paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti).

Lentelė 7-3

Antrinės klaidos rodikliai

Antrinė klaida

Įspėjimo lemputė

Parengties lemputė

Vykdymo lemputė

DIMM kortelės ir lizdo
nesuderinamumo klaida

Išjungtas

Išjungtas

Įjungtas

Lentelė 7-2

Derinimo pulto lempučių signalų reikšmės (tęsinys)

LTWW

Būsenos rodikliai

83