HP LaserJet P2015 Printer series - Drukas kasetnes lietošanas ilguma ierobežotā garantija

background image

Drukas kasetnes lietošanas ilguma ierobežotā garantija

Piezīme:

Šī garantija attiecas uz drukas kasetni, kas tiek piegādāta kopā ar šo printeri.

Tiek garantēts, ka šim HP izstrādājumam nav materiālu vai ražošanas defektu. Garantija neattiecas uz
izstrādājumiem, ja (a) tie ir tikuši atkārtoti uzpildīti, apstrādāti, pārveidoti vai jebkādā veidā nesankcionēti
lietoti; (b) to problēmas ir radušās nepareizas lietošanas vai neatbilstošas glabāšanas dēļ vai arī tāpēc,
ka printeris ir ticis izmantots vidē, kas neatbilst publicētajai šī izstrādājuma specifikācijai; (c) tie ir
nolietoti. Izstrādājumu garantijas apkalpošanai nododiet pirkšanas vietā (ar rakstisku problēmas
aprakstu un ar izdruku paraugiem), vai arī kontaktējieties ar HP klientu servisu. HP pēc savas izvēles
bojāto izstrādājumu nomainīs vai arī atmaksās tā iegādei iztērēto naudas summu. CIKTĀL TO ATĻAUJ
VIETĒJIE LIKUMI, AUGSTĀK MINĒTĀS GARANTIJAS IR IZSMEĻOŠAS UN NEKĀDAS CITAS
RAKSTĪTAS VAI MUTVĀRDOS IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMI NETIEK TIEŠI VAI
PASTARPINĀTI NOTEIKTI, UN HP IT SEVIŠĶI NEATZĪST JEBKĀDAS PASTARPINĀTI IZTEIKTAS
GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR IESPĒJĀM PĀRDOT, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN
PIELIETOJAMĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM. CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJIE LIKUMI, HP VAI
TĀS PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ VEIDĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM
BOJĀJUMIEM, KĀDAS DARBĪBAS SEKĀM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI DATU ZUDUMU) VAI CITIEM
BOJĀJUMIEM, JA ARĪ TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀJUMI VAI KAS CITS.
GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ
APJOMA PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR
PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA
PĀRDOŠANU JUMS.

142

Pielikums E Garantija un licencēšana

LVWW