HP LaserJet P2015 Printer series - Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

background image

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

HP IZSTRĀDĀJUMS

IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS LAIKS

HP LaserJet P2015 sērijas printeris

Viens gads no pirkšanas dienas

HP garantē jums – klientam un lietotājam, ka HP aparatūrai un piederumiem nebūs materiālu un ražošanas defektu
iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi. Ja HP garantijas perioda laikā saņem paziņojumu par
šādiem defektiem, HP apņemas pēc savas izvēles izlabot vai nomainīt izstrādājumu, kuram ir defekts. Nomainītie
izstrādājumi var būt jauni vai ar tādu pašu veiktspēju kā jauni.

HP garantē, ka HP programmatūra nepārtrauks izpildīt programmēšanas instrukcijas iepriekš norādītajā laika
periodā, sākot ar iegādes brīdi, materiālu vai ražošanas defektu dēļ, ja tā tiek pareizi instalēta un lietota. Ja
garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas nomainīt programmatūru, kas
šādu defektu dēļ neizpilda programmēšanas instrukcijas.

HP negarantē, ka HP izstrādājumu darbība netiks pārtraukta vai tie darbosies bez kļūdām. Ja HP pieņemamā
laikā nevarēs salabot vai nomainīt izstrādājumu tā, lai tas darbotos saskaņā ar garantiju, jums, atgriežot šo
izstrādājumu, būs tiesības saņemt atpakaļ iztērēto naudu.

HP izstrādājumos var būt pārstrādātas detaļas, kuru veiktspēja atbilst jaunām detaļām, vai arī detaļas, kuras dažas
reizes ir izmantotas.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kurus izraisījusi: (a) nepareiza vai neatbilstoša apkope vai kalibrācija,
(b) programmatūra, interfeiss, detaļas vai izejmateriāli, kurus nav piegādājusi HP, (c) neatļauta modificēšana vai
izmantošana neparedzētiem mērķiem, (d) darbs vidē, kuras specifikācija atšķiras no šim izstrādājumam
publicētās, vai (e) neatbilstoša apkope vai darba vietas sagatavošana.

HP ierobežotā garantija ir spēkā jebkurā valstī/reģionā, kurā HP nodrošina šī izstrādājuma tehnisko atbalstu un
kurā HP pārdod šo izstrādājumu. Garantijas apkalpošanas līmenis var atšķirties atkarībā no vietējiem standartiem.
HP nemainīs izstrādājuma formu, izmērus vai funkcijas, lai panāktu tā darbības iespējamību kādā valstī/reģionā,
kurā to nav bijis paredzēts ieviest likuma vai reglamentējošo prasību dēļ. CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ
LIKUMDOŠANA, IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS IR VIENĪGĀS, UN NE TIEŠI, NE NETIEŠI, NE RAKSTISKĀ,
NE MUTISKĀ VEIDĀ NAV NOTEIKTA JEBKĀDA CITA GARANTIJA VAI NOTEIKUMI. HP JO ĪPAŠI NEATZĪST
JEBKĀDAS DOMĀJAMĀS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS, KAS SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI,
APMIERINOŠU KVALITĀTI UN ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. Dažās valstīs/reģionos, štatos vai
provincēs netiek atļauti domājamās garantijas termiņa ierobežojumi, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai
izņēmumi, iespējams, uz jums neattiecas. Šī garantija dod jums konkrētas juridiskās tiesības, un jums var būt arī
citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts/reģiona.

JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, ATLĪDZINĀJUMI ŠAJĀ GARANTIJAS PAZIŅOJUMĀ
IR TIKAI UN VIENĪGI JŪSU ATLĪDZINĀJUMI. IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTO, HP VAI TĀS IZSTRĀDĀJUMU
PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR DATU ZAUDĒJUMU VAI PAR TIEŠU, TĪŠU,
NEJAUŠU, IZRIETOŠU (IESKAITOT ZAUDĒTOS IENĀKUMUS VAI DATUS) VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMU
NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI KAS
CITS. Dažas valstis/reģioni, štati vai provinces nepieļauj izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem vai izrietošiem
bojājumiem, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var uz jums neattiekties.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ APJOMA
PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI
SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA PĀRDOŠANU JUMS.

140

Pielikums E Garantija un licencēšana

LVWW