HP LaserJet P2015 Printer series - Hewlett-Packard programmatūras licences līgums

background image

Hewlett-Packard programmatūras licences līgums

UZMANĪBU! PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANA IR PAKĻAUTA HP PROGRAMMATŪRAS
LICENCES NOTEIKUMIEM, KAS IZKLĀSTĪTI TĀLĀK. IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU, JŪS
PIEKRĪTAT ŠĪS LICENCES NOTEIKUMIEM.

HP PROGRAMMATŪRAS LICENCES NOTEIKUMI

Šie licences noteikumi nosaka pievienotās programmatūras izmantošanu, izņemot gadījumu, ja ir
noslēgts atsevišķs līgums ar Hewlett-Packard.

Licences piešķiršana. Hewlett-Packard piešķir jums licenci vienas programmatūras kopijas
izmantošanai. Izmantošana nozīmē programmatūras glabāšanu, ielādēšanu, instalēšanu, izpildīšanu
un demonstrēšanu. Nedrīkst modificēt programmatūru vai deaktivizēt kādu šīs programmatūras
licencēšanas vai kontroles funkciju. Ja programmatūra ir licencēta "vienlaicīgai lietošanai", ir aizliegts
lietot šo programmatūru vienlaikus lielākam skaitam lietotāju, nekā atļauts.

Īpašumtiesības. Programmatūra un autortiesības uz to pieder kompānijai Hewlett-Packard vai tās
trešās puses piegādātājiem. Jūsu licence neparedz nekādas īpašumtiesības uz programmatūru, un ar
to netiek pārdotas nekādas tiesības uz programmatūru. Hewlett-Packard trešās puses piegādātāji drīkst
aizstāvēt savas tiesības, ja šīs licences noteikumi tiek pārkāpti.

Kopēšana un pielāgošana. Programmatūru drīkst kopēt vai pielāgot tikai rezerves kopijas veidošanas
nolūkā vai gadījumā, ja kopēšana un pielāgošana ir būtiska un nepieciešama pilnvarotai
programmatūras lietošanai. Ir jānokopē visi oriģinālās programmatūras autortiesību paziņojumi visās
kopijās vai pielāgojumos. Programmatūru nedrīkst kopēt publiskos tīklos.

Izjaukšanas un atšifrēšanas aizliegums. Programmatūru nedrīkst izjaukt vai dekompilēt, ja pirms tam
nav saņemta HP rakstiska atļauja. Dažās jurisdikcijās ierobežotai izjaukšanai vai dekompilācijai HP
piekrišana nav nepieciešama. Pēc pieprasījuma jums jāsniedz HP iespējami detalizēta informācija par
jebkuru izjaukšanas vai dekompilācijas gadījumu. Programmatūru nedrīkst atšifrēt, ja vien atšifrēšana
nav nepieciešama programmatūras darbības daļa.

Nodošana citiem. Jūsu licences darbība automātiski izbeidzas, nododot programmatūru kādam citam.
Nododot programmatūru, jums ir jānodod arī visas kopijas un saistītā dokumentācija. Saņēmējam ir
jāpiekrīt šiem licences noteikumiem, pretējā gadījumā saņemto programmatūru nedrīkst izmantot.

Līguma darbības pārtraukšana. HP var pārtraukt jūsu licences darbību, ja kļūst zināms, ka netiek
ievērots kāds no šīs licences noteikumiem. Pēc licences līguma darbības pārtraukšanas jums
nekavējoties ir jāiznīcina programmatūra kopā ar visām kopijām, pielāgojumiem un jebkādā veidā
sapludinātajām daļām.

Eksporta prasības. Šo programmatūru vai kādu tās kopiju vai pielāgojumu nedrīkst eksportēt vai
atkārtoti eksportēt, ja tas ir pretrunā ar atbilstošajiem likumiem vai noteikumiem.

ASV valdības ierobežotās tiesības. Programmatūra un tās dokumentācija tika izstrādāta tikai par
privātiem līdzekļiem. Tā tiek piegādāta un licencēta kā komerciālā datoru programmatūra, kā tas ir
definēts DFARS 252.227-7013 (1988. gada oktobris), DFARS 252.211-7015 (1991. gada maijs) vai
DFARS 252.227-7014 (1995. gada jūnijs); kā komercprece, kā tas ir definēts FAR 2.101(a) (1987. gada
jūnijs); vai kā ierobežota datoru programmatūra, kā tas ir definēts FAR 52.227-19 (1987. gada jūnijs)
vai citā aģentūras priekšrakstā vai līguma punktā (atkarībā no tā, kurš no tiem ir piemērojams). Jums ir
tikai tās tiesības uz šo programmatūru un tās dokumentāciju, kuras paredz atbilstošie DFAR vai FAR
panti vai arī HP standarta programmatūras līgums par konkrēto izstrādājumu.

LVWW

Hewlett-Packard programmatūras licences līgums

141