HP LaserJet P2015 Printer series - Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

background image

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

HP-PRODUCT

DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE

HP LaserJet P2015-printers

Eén jaar na aanschafdatum

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van aankoop
voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien HP
tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gesteld van dergelijke defecten, zal HP de producten die defect
blijken te zijn, naar eigen inzicht repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuw of zo goed als
nieuw zijn.

HP garandeert u dat HP-software bij correcte installatie en correct gebruik gedurende de hierboven genoemde
periode na de aanschafdatum geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als
gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld tijdens
de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de software die als gevolg van dergelijke gebreken de
programma-instructies niet kunnen uitvoeren.

HP garandeert geen ononderbroken of storingsvrije werking van enig HP-product. Als HP niet binnen een redelijke
termijn in staat is een product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals overeengekomen in
de garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijk retourneren van het product.

HP-producten kunnen onderdelen bevatten die zijn gemaakt op basis van hergebruik en die presteren als nieuw,
of die incidenteel gebruikt zijn.

De garantie is niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of
kalibratie, (b) software, interfaces, onderdelen of benodigdheden die niet van HP afkomstig zijn, (c) onbevoegde
wijzigingen of misbruik, (d) gebruik buiten de gepubliceerde productspecificaties voor omgeving of (e) onjuiste
voorbereiding of onderhoud van de locatie.

De beperkte garantie van HP is geldig in elk land/regio of elke locatie waar HP ondersteuning biedt voor dit product
en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. De garantie kan variëren op basis van plaatselijke normen.
HP brengt geen wijzigingen aan in vorm, uitvoering of functionaliteit van het product voor gebruik in een land/regio
waar het volgens de wet of wettelijke voorschriften niet mag worden gebruikt. VOOR ZOVER TOEGESTAAN
DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIES EXCLUSIEF EN BESTAAT
ER GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK
NOCH MONDELING, EN HP WIJST DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN
VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN
DE HAND. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van een geïmpliceerde garantie niet toe,
waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is. Deze beperkte garantie
geeft u specifieke juridische rechten. U hebt misschien ook andere rechten die verschillen per staat, per provincie
of per land/regio.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING, IS HET BEPAALDE IN DEZE
GARANTIEVERKLARING UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID. MET UITZONDERING
VAN HET HIERBOVEN GENOEMDE ZIJN HP NOCH ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES
VAN GEGEVENS OF DIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF
WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, GEBASEERD OP CONTRACT,
ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. Sommige landen/regio's, staten of provincies staan beperking van
een geïmpliceerde garantie niet toe, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van
toepassing is.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING
EEN AANVULLING OP DE GELDENDE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE
VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

144

Bijlage E Garantie en licentie

NLWW