Pomocník služby HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

Používateská príručka

background image
background image

Tlačiareň radu HP LaserJet P2015

Používateľská príručka

background image

Informácie o autorských právach

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukcia, úpravy alebo preklad sú bez
predchádzajúceho písomného súhlasu
zakázané okrem prípadov, keď to povoľuje
autorský zákon.

Číslo publikácie: CB366-90971

Edition 1, 09/2006

Uvedené informácie môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.

Jediné záruky pre produkty a služby
spoločnosti HP sú výslovne uvedené v
prehláseniach o zárukách, ktoré sú
dodávané spolu s týmito produktmi a
službami. Žiaden obsah tohto dokumentu
nemožno vykladať ako poskytnutie
dodatočnej záruky. Spoločnosť HP nenesie
zodpovednosť za technické ani textové
chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Informácie o obchodných známkach

Microsoft

®

a Windows

®

sú obchodné známky

spoločnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.

PostScript

®

je registrovaná obchodná

známka spoločnosti Adobe Systems
Incorporated.

Energy Star

®

a znak Energy Star

®

sú známky

Agentúry pre ochranu životného prostredia
Spojených štátov (Environmental Protection
Agency) registrované v USA.

background image

Obsah

1 Informácie o produkte

Vlastnosti produktu ............................................................................................................................... 2

Tlačiareň HP LaserJet P2015 .............................................................................................. 2
Tlačiareň HP LaserJet P2015d ............................................................................................ 2
Tlačiareň HP LaserJet P2015n ............................................................................................ 3
Tlačiareň HP LaserJet P2015dn .......................................................................................... 3
Tlačiareň HP LaserJet P2015x ............................................................................................ 3

Identifikácia častí produktu ................................................................................................................... 4

2 Ovládací panel

3 Softvér produktu

Podporované operačné systémy ........................................................................................................ 10
Pripojenie tlačiarne ............................................................................................................................. 11

Pripojenie USB .................................................................................................................. 11
Sieťové pripojenie .............................................................................................................. 11

Pripojenie tlačiarne k sieti ................................................................................. 11
Nainštalujte softvér tlačiarne pre sieťovú tlačiareň ........................................... 12

Softvér pre systém Windows .............................................................................................................. 13

Ovládače tlačiarne pre systém Windows ........................................................................... 13

Typy ovládačov pre systém Windows ............................................................... 13
Inštalácia softvéru tlačiarne pre systém Windows ............................................ 13

Postup inštalácie softvéru tlačiarne pre systémy Windows XP (64-
bitový) a Windows Server 2003 ........................................................ 13
Postup inštalácie softvéru tlačiarne pre systémy Windows 98 (len
ovládač), Me (len ovládač), 2000 a XP (32-bitový) ........................... 13

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows ...................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Zabudovaný webový server ............................................................................................... 14

Softvér pre systém Macintosh ............................................................................................................ 15

Ovládače tlačiarne pre systém Macintosh ......................................................................... 15

Inštalácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh ......................................... 15
Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh .................................... 15

Súbory PPD (PostScript Printer Description) ..................................................................... 16

4 Podporovaný papier a iné médiá

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií .......................................................................... 18
Zásady používania médií ................................................................................................................... 19

Médiá HP ........................................................................................................................... 19

SKWW

iii

background image

Médiá, ktorým sa treba vyhnúť .......................................................................................... 19
Médiá, ktoré môžu tlačiareň poškodiť ................................................................................ 19
Papier ................................................................................................................................ 20
Štítky .................................................................................................................................. 20

Konštrukcia štítkov ............................................................................................ 20

Priehľadné fólie .................................................................................................................. 20
Obálky ................................................................................................................................ 20

Konštrukcia obálok ............................................................................................ 20
Obálky lepené na oboch koncoch ..................................................................... 21
Obálky s lepiacimi prúžkami alebo chlopňami .................................................. 21
Skladovanie obálok ........................................................................................... 21

Vizitky a ťažké médiá ......................................................................................................... 21

Konštrukcia vizitky ............................................................................................. 22
Odporúčania pre vizitky ..................................................................................... 22

Hlavičkový papier a predtlačené formuláre ........................................................................ 22

5 Tlačové úlohy

Vkladanie médií .................................................................................................................................. 24

Zásobník 1 ......................................................................................................................... 24
Zásobník 2 a voliteľný zásobník 3 ..................................................................................... 25
Výstupná dráha priameho prechodu médií ........................................................................ 25
Manuálne podávanie ......................................................................................................... 26

Nastavenie kvality tlače ...................................................................................................................... 27
Tlač na špeciálne médiá ..................................................................................................................... 28

Tlač na obálku ................................................................................................................... 28
Tlač na fólie alebo štítky .................................................................................................... 29
Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre ........................................................... 30
Tlač na vlastné rozmery médií a vizitiek ............................................................................ 31

Tlač na obe strany papiera (duplexne) ............................................................................................... 33

Manuálna obojstranná tlač ................................................................................................. 33

Manuálna obojstranná tlač s použitím horného výstupného zásobníka ............ 33
Manuálna obojstranná tlač s použitím výstupných dvierok priameho
prechodu médií ................................................................................................. 36

Automatická obojstranná tlač ............................................................................................. 39

Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list) ................................................... 41
Tlač brožúr ......................................................................................................................................... 42
Tlač vodoznakov ................................................................................................................................ 43
Zrušenie tlačovej úlohy ....................................................................................................................... 44

6 Riadenie a údržba

Stránky s informáciami o tlačiarni ....................................................................................................... 46

Demonštračná stránka ....................................................................................................... 46
Konfiguračná stránka ......................................................................................................... 46
Stránka stavu spotrebného materiálu ................................................................................ 46
Sieťová konfiguračná stránka ............................................................................................ 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Postup otvorenia nástroja HP ToolboxFX .......................................................................... 47
Status (Stav) ...................................................................................................................... 47
Alerts (Výstrahy) ................................................................................................................ 48

Nastavenie stavových výstrah ........................................................................... 48

iv

SKWW

background image

Nastavenie e-mailových výstrah ....................................................................... 48

Help (Pomoc) ..................................................................................................................... 48
Device settings (Nastavenia zariadenia) ........................................................................... 49

Device information (Informácie o zariadení) ..................................................... 49
Paper handling (Manipulácia s papierom) ......................................................... 49
Print quality (Kvalita tlače) ................................................................................. 50
Paper types (Typy papiera) ............................................................................... 50
System setup (Nastavenie systému) ................................................................. 50
Service (Servis) ................................................................................................. 50

Print settings (Nastavenia tlače) ........................................................................................ 50

Printing (Tlač) .................................................................................................... 51
PCL 5e .............................................................................................................. 51
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Network settings (Nastavenia siete) .................................................................................. 51

Zabudovaný webový server ............................................................................................................... 52

Použitie zabudovaného webového servera ....................................................................... 52
Karta Status (Stav) ............................................................................................................ 53
Karta Settings (Nastavenia) ............................................................................................... 53
Karta Networking (Použitie siete) ...................................................................................... 54
Prepojenia .......................................................................................................................... 54

Výmena tlačovej kazety ...................................................................................................................... 55
Zmena rozloženia toneru .................................................................................................................... 57
Čistenie tlačiarne ................................................................................................................................ 58

Čistenie priestoru tlačovej kazety ...................................................................................... 58
Čistenie dráhy médií v tlačiarni .......................................................................................... 59

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 1) ....................................................................................... 61
Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 2) ....................................................................................... 64
Režim EconoMode ............................................................................................................................. 70

7 Riešenie problémov

Hľadanie riešenia ............................................................................................................................... 72

Krok 1: Je tlačiareň správne nainštalovaná? ..................................................................... 72
Krok 2: Svieti indikátor Pripravené? ................................................................................... 72
Krok 3: Podarilo sa vám vytlačiť demonštračnú stránku? .................................................. 72
Krok 4: Je kvalita tlače prijateľná? ..................................................................................... 73
Krok 5: Komunikuje tlačiareň s počítačom? ....................................................................... 73
Krok 6: Vyzerá vytlačená stránka podľa vášho očakávania? ............................................ 73
Kontaktujte podporu HP ..................................................................................................... 73

Vzory stavu indikátorov ...................................................................................................................... 74
Zvyčajné problémy s počítačmi Macintosh ......................................................................................... 81
Chyby emulácie HP postscript level 3 ................................................................................................ 84
Riešenie problémov s médiami .......................................................................................................... 85
Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke ...................................................................... 87

Pomiešaný, nesprávny alebo neúplný text ........................................................................ 87
Chýbajúca grafika, text alebo prázdne strany .................................................................... 87
Formát stránky je iný než na inej tlačiarni HP LaserJet ..................................................... 88
Kvalita grafiky .................................................................................................................... 88

Problémy so softvérom tlačiarne ........................................................................................................ 89
Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................................ 90

SKWW

v

background image

Svetlá alebo vyblednutá tlač .............................................................................................. 90
Tonerové škvrny ................................................................................................................ 90
Výpadky ............................................................................................................................. 90
Vertikálne čiary .................................................................................................................. 91
Sivé pozadie ...................................................................................................................... 91
Šmuhy od toneru ............................................................................................................... 91
Uvoľnený toner .................................................................................................................. 92
Vertikálne opakované chyby .............................................................................................. 92
Deformované znaky ........................................................................................................... 92
Zošikmená strana .............................................................................................................. 93
Skrútenie alebo zvlnenie .................................................................................................... 93
Záhyby alebo pokrčenie ..................................................................................................... 93
Tonerový rozptýlený obrys ................................................................................................. 94

Odstraňovanie uviaznutých médií ...................................................................................................... 95

Oblasť tlačovej kazety ....................................................................................................... 95
Vstupné zásobníky ............................................................................................................ 97
Výstupný zásobník ........................................................................................................... 100
Výstupná dráha priameho prechodu médií ...................................................................... 101
Dráha automatickej obojstrannej tlače ............................................................................. 102

Riešenie problémov s inštaláciou siete ............................................................................................ 107

Príloha A Dodatok príslušenstvo a spotrebný materiál

Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva ..................................................................... 110
Sieťové tlačové servery 10/100 ........................................................................................................ 111
Tlačové kazety HP ........................................................................................................................... 112

Politika spoločnosti HP ohľadom tlačových kaziet od iných výrobcov ............................. 112
Skladovanie tlačových kaziet ........................................................................................... 112
Predpokladaná životnosť tlačovej kazety ........................................................................ 112
Úspora toneru .................................................................................................................. 112

Moduly DIMM (pamäť alebo typ písma) ........................................................................................... 113

Inštalácia pamäte DIMM ................................................................................................. 113
Testovanie inštalácie modulu DIMM ................................................................................ 115
Vybratie pamäte DIMM .................................................................................................... 115

Príloha B Servis a podpora

Hardvérový servis ............................................................................................................................. 120
Rozšírená záruka ............................................................................................................................. 120
Pokyny pre opakované balenie tlačiarne .......................................................................................... 121
Ako kontaktovať spoločnosť HP ....................................................................................................... 121

Príloha C Špecifikácie tlačiarne

Požiadavky na okolité prostredie ...................................................................................................... 124
Akustické emisie ............................................................................................................................... 124
Špecifikácie napájania ...................................................................................................................... 125
Fyzické špecifikácie .......................................................................................................................... 127
Kapacita a výkon tlačiarne ............................................................................................................... 128
Špecifikácie pamäte ......................................................................................................................... 128
Dostupnosť portov ............................................................................................................................ 129

vi

SKWW

background image

Príloha D Regulačné informácie

Súlad s predpismi FCC .................................................................................................................... 132
Vyhlásenia o zhode .......................................................................................................................... 133
Regulačné vyhlásenia ...................................................................................................................... 134

Vyhlásenie o bezpečnosti laseru ..................................................................................... 134
Kanadské predpisy DOC ................................................................................................. 134
Vyhlásenie EMI v kórejčine .............................................................................................. 134
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko ......................................................................................... 135

Program ekologického dohľadu nad výrobkami ............................................................................... 136

Ochrana životného prostredia .......................................................................................... 136
Tvorba ozónu ................................................................................................................... 136
Spotreba energie ............................................................................................................. 136
Spotreba toneru ............................................................................................................... 136
Spotreba papiera ............................................................................................................. 136
Plasty ............................................................................................................................... 136
Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet ......................................................................... 136
Informácie o programe recyklácie a návratu materiálu HP .............................................. 137
Papier .............................................................................................................................. 137
Materiálové obmedzenia .................................................................................................. 137
Likvidácia vyradených zariadení v domácnostiach v Európskej únii ............................... 138
Materiálové bezpečnostné stránky .................................................................................. 138
Ďalšie informácie ............................................................................................................. 138

Príloha E Záruka a licenčné práva

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ............................ 140
Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard ............................................................... 142
Obmedzená záruka na životnosť tlačovej kazety ............................................................................. 143

Index ................................................................................................................................................................. 145

SKWW

vii

background image

viii

SKWW

background image

1