HP LaserJet P2015 Printer series - Inštalácia pamäte DIMM

background image

Inštalácia pamäte DIMM

Ak pridáte pamäť (len RAM) do tlačiarne radu HP LaserJet P2015, môžete tlačiť zložitejšie tlačové úlohy.

Pri inštalácii pamäte DIMM postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

POZOR

Manipulácia s modulom DIMM (pamäť) bez uzemneného, antistatického zariadenia

ho môže poškodiť. Dotknite sa nejakej kovovej časti tlačiarne alebo iného uzemneného kovu
pred dotykom modulu DIMM.

1.

Použite hlavný vypínač na vypnutie tlačiarne a potom vytiahnite všetky káble zapojené do tlačiarne.

2.

Otvorte kryt pamäte DIMM.

3.

Vyberte modul DIMM z antistatického obalu tak, že modul chytíte za horný okraj.

SKWW

Moduly DIMM (pamäť alebo typ písma)

113

background image

4.

Pamäť DIMM vložte do pozície DIMM tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor a potom zatlačte
modul až kým upevňovacie kovové konektory nekliknú.

114

Príloha A Dodatok príslušenstvo a spotrebný materiál

SKWW

background image

5.

Zatvorte kryt pamäte DIMM.

6.

Zapojte späť všetky káble do tlačiarne a tlačiareň zapnite pomocou hlavného vypínača.