HP LaserJet P2015 Printer series - Vybratie pamäte DIMM

background image

Vybratie pamäte DIMM

Pri vyberaní pamäte DIMM postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

POZOR

Manipulácia s modulom DIMM (pamäť) bez uzemneného, antistatického zariadenia

ho môže poškodiť. Dotknite sa nejakej kovovej časti tlačiarne alebo iného uzemneného kovu
pred dotykom modulu DIMM.

1.

Použite hlavný vypínač na vypnutie tlačiarne a potom vytiahnite všetky káble zapojené do tlačiarne.

SKWW

Moduly DIMM (pamäť alebo typ písma)

115

background image

2.

Otvorte kryt pamäte DIMM.

3.

Uvoľnite upevňovacie konektory modulu DIMM tak, že na nich zatlačíte smerom von.

116

Príloha A Dodatok príslušenstvo a spotrebný materiál

SKWW

background image

4.

Chyťte modul DIMM za spodnú hranu a jemne ho vytiahnite priamo von z tlačiarne.

Poznámka

Uložte modul DIMM do antistatického obalu.

5.

Zatvorte kryt pamäte DIMM.

6.

Zapojte späť všetky káble do tlačiarne a tlačiareň zapnite pomocou hlavného vypínača.

SKWW

Moduly DIMM (pamäť alebo typ písma)

117

background image

118

Príloha A Dodatok príslušenstvo a spotrebný materiál

SKWW

background image

B