HP LaserJet P2015 Printer series - Index

background image

Index

A

adresa IP 81
akustika 124
automatická obojstranná tlač 39
automatický selektor veľkosti médií

pri obojstrannej tlači 5

B

brožúry 42

Č

číslo modelu 4
čistenie

dráha médií 59
podávací valček (zásobník 1)

61

podávací valček (zásobník 2)

64

tlačiareň 58

D

demonštračná stránka 46
dráha médií, čistenie 59
duplexná (obojstranná) tlač

automatická 39
manuálna 33

dvierka

tlačová kazeta 4
výstup priameho prechodu

médií 4

dvierka automatického

obojstranného prechodu médií,
zadné 5

E

e-mailové výstrahy, nastavenie

47

Energy Star 136
EWS. Pozri zabudovaný webový

server

F

fólie

tlač na 29
zásady používania 20

G

grafika

chýba 87
zlá kvalita 88

H

hardvérový servis 120
hlavičkový papier

tlač na 30
zásady používania 22

HP media 19
HP ToolboxFX

karta Device Settings

(Nastavenia zariadenia) 49

karta Documentation

(Dokumentácia) 48

karta Help (Pomoc) 48
karta Network Settings 51
karta Status (Stav) 47

CH

chýba

grafika 87
text 87

chyby

emulácia postscript level 3 84
softvér 89

chyby emulácie postscript level 3

84

I

interný sieťový port HP 5

K

karta Device Settings (Nastavenia

zariadenia), HP ToolboxFX 49

Karta Documentation

(Dokumentácia) (HP ToolboxFX)

48

karta Help (Pomoc), HP ToolboxFX

48

karta Information (Informácie)

(zabudovaný webový server)
53

karta Networking (Použitie siete)

(zabudovaný webový server)
54

karta Network Settings, HP

ToolboxFX 51

karta Settings (Nastavenia)

(zabudovaný webový server)
53

karta Status (Stav), HP ToolboxFX

47

konfigurácia

Tlačiareň HP LaserJet P2015

2

tlačiareň HP LaserJet P2015d

2

tlačiareň HP LaserJet P2015dn

3

tlačiareň HP LaserJet P2015n

3

tlačiareň HP LaserJet P2015x

3

konfiguračná stránka 46
kontaktovanie spoločnosti HP

121

kvalita

nastavenia HP ToolboxFX 50
tlač 18

kvalita obrazu 50
kvalita tlače

SKWW

Index

145

background image

deformované znaky 92
nastavenia HP ToolboxFX 50
nastavenie 27
optimalizácia pre jednotlivé typy

médií 18

pokrčenie 93
režim EconoMode 70
sivé pozadie 91
skrútenie 93
svetlá alebo vyblednutá tlač

90

šmuhy od toneru 91
tonerové škvrny 90
tonerový rozptýlený obrys 94
uvoľnený toner 92
vertikálne čiary 91
vertikálne opakované chyby

92

výpadky 90
záhyby 93
zošikmená strana 93
zvlnenie 93

kvalita výstupu, nastavenia

HP ToolboxFX 50

L

licenčná zmluva, softvér 142

M

Macintosh

karta USB, riešenie problémov

82

ovládač, inštalácia 15
ovládač, prístup 15
ovládač, riešenie problémov

81

PPD 16
problémy, riešenie 81
softvér 15

manuálna obojstranná tlač 33
Materiálová bezpečnostná stránka

(MSDS) 138

médiá

fólie 20
hlavičkový papier 22
nastavenia HP ToolboxFX 50
obálky 20
odporúčané 19
odstránenie uviaznutia 95

optimalizácia kvality tlače pre

jednotlivé typy médií 18

papier 20
predtlačené formuláre 22
štítky 20
ťažké 21
tlač v manuálnom režime 26
typy, ktorým sa treba vyhnúť

19

typy médií, ktoré môžu tlačiareň

poškodiť 19

vizitky 21
vkladanie 24
zásady používania 19

modul DIMM

pridávanie 113
testovanie 115
vybratie 115

N

náhradné diely 110
nastavenia

HP ToolboxFX 49

nastavenie

kvalita tlače 27

O

obálky

tlač na 28
zásady používania 20

objednávanie spotrebného

materiálu a príslušenstva 110

obojstranná tlač

automatická 39
manuálna 33

odstránenie uviaznutia 95
opakované balenie tlačiarne 121
operačné systémy, podporované

10

oprava

kontaktovanie spoločnosti HP

121

opravy

hardvérový servis 120

optimalizácia kvality tlače pre

jednotlivé typy médií 18

ovládací panel

nastavenia HP ToolboxFX 50
vzory stavu indikátorov 74

ovládač

Macintosh, inštalácia 15
Macintosh, prístup 15
Macintosh, riešenie problémov

81

Windows, inštalácia 13
Windows, prístup 13

ovládač emulácie postscript level 3,

nastavenia HP ToolboxFX 51

ovládač tlačiarne

Macintosh 15
Windows 13

P

pamäť

inštalácia 113
testovanie 115
vybratie 115

papier

nastavenia HP ToolboxFX 50
odporúčané 19
používanie 20

PCL 5e 51
podávací valček (zásobník 1) 61
podávací valček (zásobník 2) 64
pomiešaný text 87
port, umiestnenie USB 5
port USB

riešenie problémov s počítačom

Macintosh 82

umiestnenie 5

porty, riešenie problémov s

počítačom Macintosh 82

požiadavky na okolité prostredie

124

PPD 16
prázdne strany 87
predpokladaná životnosť, tlačová

kazeta 112

predtlačené formuláre

tlač na 30
zásady používania 22

prehľad, tlačiareň 4
pripojenie k sieti 11
Pripojenie k sieti 10/100 a

bezdrôtové tlačové servery 111

príslušenstvo, objednávanie 110
problémy s podávaním, riešenie

85

produkt

softvér 9

146

Index

SKWW

background image

vlastnosti 2

program ekologického dohľadu nad

výrobkami 136

R

recyklácia

kam je možné tlačové kazety

vrátiť 137

program recyklácie a návratu

materiálu spoločnosti HP a
environmentálny program
137

tlačové kazety 55

regulačné vyhlásenia

Kanadské predpisy DOC 134
program ekologického dohľadu

nad výrobkami 136

Súlad s predpismi FCC 132
vyhlásenia o zhode 133
Vyhlásenie EMI v kórejčine

134

vyhlásenie o laseri pre Fínsko

135

režim EconoMode 70
riešenie

deformované znaky 92
chýbajúca grafika alebo text

87

chyby emulácie postscript level

3 84

neúplný text 87
pokrčenie 93
pomiešaný text 87
prázdne strany 87
problémy so softvérom tlačiarne

89

problémy s počítačmi Macintosh

81

problémy s podávaním 85
sivé pozadie 91
skrútenie 93
svetlá alebo vyblednutá tlač

90

šmuhy od toneru 91
tonerové škvrny 90
tonerový rozptýlený obrys 94
uvoľnený toner 92
vertikálne čiary 91
vertikálne opakované chyby

92

výpadky 90
vytlačená stránka je iná než tá,

ktorá je na obrazovke 87

záhyby 93
zlá kvalita grafiky 88
zošikmená strana 93
zošikmené strany 85
zvlnenie 93

riešenie problémov

demonštračná stránka 72
indikátor Pripravené 72
inštalácia tlačiarne 72
komunikácia medzi tlačiarňou a

počítačom 73

kontaktovanie podpory HP 73
kvalita tlače 73
vytlačená stránka a očakávania

73

rozšírená záruka 120

S

sériové číslo 5
servis a podpora

hardvér 120
kontaktovanie spoločnosti HP

121

nastavenia HP ToolboxFX 50

sieťová konfiguračná stránka 46
sieťové pripojenie 11
sieťový port, interný HP 5
skrútené strany 85
softvér

HP ToolboxFX 14, 47
licenčná zmluva na používanie

softvéru 142

Macintosh 15
ovládače tlačiarne, systém

Windows 13

podporované operačné systémy

10

prístup k ovládaču pre systém

Windows 13

problémy 89
Windows 13

spotrebný materiál

stav, zobrazenie s nástrojom HP

ToolboxFX 47

spotrebný materiál, objednávanie

110

stav

výstrahy, HP ToolboxFX 47
zobrazenie s nástrojom HP

ToolboxFX 47

stránka stavu spotrebného

materiálu 46

stránky s informáciami

demonštračná stránka 46
konfiguračná stránka 46
sieťová konfiguračná stránka

46

stránka stavu spotrebného

materiálu 46

stránky s informáciami o tlačiarni

demonštračná stránka 46
konfiguračná stránka 46
sieťová konfiguračná stránka

46

stránka stavu spotrebného

materiálu 46

strany, zošikmené 85
Súlad s predpismi FCC 132

Š

šetrenie tonerom 112
špecifikácie

akustika 124
dostupnosť portov 129
elektrické 125
fyzické 127
kapacita a výkon 128
médiá 17
pamäť 128
prostredie 124

štítky

tlač na 29
zásady používania 20

T

ťažké médiá, zásady používania

21

text

chýba 87
pomiešaný 87

tlač

brožúry 42
demonštračná stránka 46
konfiguračná stránka 46
manuálne podávanie 26
na fólie 29
na hlavičkový papier 30

SKWW

Index

147

background image

na obálky 28
na obe strany papiera

(automaticky) 39

na obe strany papiera

(manuálne) 33

na predtlačené formuláre 30
na špeciálne médiá 28
na štítky 29
na vizitky 31
na vlastné rozmery médií 31
N stránok na list 41
sieťová konfiguračná stránka

46

stránka stavu spotrebného

materiálu 46

viac stránok na jeden list papiera

41

vodoznaky 43
zrušenie 44

tlačiareň

čistenie 58
opakované balenie 121
ovládací panel 7
prehľad 4
pripojenie 11
problémy so softvérom 89
špecifikácie 123

tlačiareň, špecifikácie 128
tlačidlo, dvierka tlačovej kazety 4
tlačidlo dvierok tlačovej kazety 4
tlač N stránok na list 41
tlačová kazeta

dvierka 4
kam je možné vrátiť na

recykláciu 137

objednávanie 110
Politika spoločnosti HP ohľadom

112

použitie tlačových kaziet HP

112

predpokladaná životnosť 112
stav, zobrazenie s nástrojom HP

ToolboxFX 47

uskladnenie 112
záruka 143
zmena rozloženia toneru 57

tlačové servery 111
tlačové úlohy 23
tlač s manuálnym podávaním 26
toner

dvierka tlačovej kazety 4
málo 90
rozptýlený obrys 94
šetrenie 112
škvrny 90
šmuha 91
uskladnenie tlačových kaziet

112

uvoľnený toner 92
zmena rozloženia 57

ToolboxFX. Pozri HP ToolboxFX
typy, médiá

nastavenia HP ToolboxFX 50

U

úspora toneru 112
uviaznutia, odstránenie 95

V

viac stránok, tlač na jeden list

papiera 41

vizitky

tlač na 31
zásady používania 21

vkladanie médií

voliteľný zásobník 3 25
zásobník 1 24
zásobník 2 25

vlastné rozmery médií 31
vodoznaky, tlač 43
vstupné zásobníky papiera

problémy s podávaním, riešenie

85

vstupný zásobník

vkladanie médií 25
zásobník 1 4
zásobník 2 4

vyberanie uviaznutej stránky 95
vypínač, napájanie 4
vypínač napájania 4
vypínač zapnuté/vypnuté 4
výstrahy, nastavenie 47
výstupná dráha, priamy prechod

25

výstupná dráha priameho prechodu

médií 25, 36

výstupné dvierka priameho

prechodu médií 4

výstupný zásobník

manuálna obojstranná tlač

33

odstraňovanie uviaznutí v 100
umiestnenie 4

vzory indikátorov 74
vzory stavu indikátorov 74

W

webový server, zabudovaný 52
Windows

ovládač, inštalácia 13
ovládač, prístup 13

Z

zabudovaný webový server

karta Information (Informácie)

53

Karta Networking (Použitie

siete) 54

karta Settings (Nastavenia)

53

konfiguračná stránka 53
objednanie spotrebného

materiálu 54

podpora produktu 54
používanie 52
prehľad 14
protokol udalostí 53
stav spotrebného materiálu

53

stav zariadenia 53
tlač informačných stránok 53

záruka

licencia 142
rozšírená 120
tlačová kazeta 143
výrobok 140

zásobník 1

umiestnenie 4
vkladanie 24

zásobník 2

umiestnenie 4
vkladanie 25

zásobník 3 25
zásuvka napájania 4
zlepšenie kvality tlače 90
zmena rozloženia toneru 57
zošikmené strany 85
zrušenie tlačovej úlohy 44

148

Index

SKWW

background image
background image

*CB366-90971*

*CB366-90971*

CB366-909 1

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

7