HP LaserJet P2015 Printer series - Likvidácia vyradených zariadení v domácnostiach v Európskej únii

background image

Likvidácia vyradených zariadení v domácnostiach v Európskej únii

Symbol na výrobku alebo jeho balení označuje, že daný výrobok sa nesmie likvidovať s domovým
odpadom. Povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať vyradené zariadenie v zbernom mieste, ktoré je určené
na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia
vyradených zariadení prispieva k ochrane prírodných zdrojov a zabezpečuje, že recyklácia sa vykonáva
spôsobom chrániacim ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o zberných miestach na
recykláciu vyradených zariadení vám poskytne obecný úrad, spoločnosť zabezpečujúca odvoz
domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste si výrobok zakúpili.