HP LaserJet P2015 Printer series - Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 1)

background image

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 1)

Ak chcete vyčistiť podávací valček pre zásobník 1, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1.

Odpojte napájací kábel z tlačiarne a tlačiareň nechajte vychladnúť.

2.

Stlačte tlačidlo dvierok tlačovej kazety, aby sa otvorili dvierka tlačovej kazety.

3.

Vyberte kryt podávacieho valčeka.

SKWW

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 1)

61

background image

4.

Roztiahnite dve čierne zarážky, až kým sa podávací valček neuvoľní zo svojho miesta.

5.

Vyberte podávací valček z tlačiarne.

6.

Namočte handričku bez vlákien do vody a pretrite valček.

7.

Pomocou suchého kúska látky bez vlákien na podávacom valčeku poutierajte nečistoty.

62

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

8.

Podávací valček nechajte úplne vyschnúť.

9.

Zarovnajte čierne zarážky so zárezmi na podávacom valčeku a potom podávací valček zatlačte
na svoje miesto, až kým zarážky nezapadnú.

10.

Dajte späť kryt podávacieho valčeka.

11.

Zatvorte dvierka tlačovej kazety.

SKWW

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 1)

63