HP LaserJet P2015 Printer series - Čistenie dráhy médií v tlačiarni

background image

Čistenie dráhy médií v tlačiarni

Ak sa na výtlačkoch začnú objavovať tonerové škvrny alebo bodky, vyčistite dráhu médií v tlačiarni. Pri
tomto procese sa na odstránenie prachu a toneru z dráhy médií využíva fólia. Nepoužívajte kancelársky
alebo drsný papier.

SKWW

Čistenie tlačiarne

59

background image

Poznámka

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť pomocou listu fólie. Ak nemáte fólie, môžete

použiť médium pre kopírky s mernou hmotnosťou (70 až 90 g/m

2

) a s hladkým povrchom.

1.

Skontrolujte, či je tlačiareň nečinná a indikátor Pripravené svieti.

2.

Vložte fóliu do zásobníka 1.

3.

Pomocou nasledujúceho postupu vytlačte čistiacu stránku:

Otvorte nástroj HP ToolboxFX. Pokyny nájdete v časti

HP ToolboxFX

. Kliknite na kartu

Troubleshooting (Riešenie problémov) a potom kliknite na položku Print Quality Tools
(Nástroje kvality tlače). Vyberte čistiacu stránku.

Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte a držte tlačidlo

Vykonať

, až kým sa nerozsvietia

indikátory Pozor, Pripravené a Vykonať (okolo 10 sekúnd). Keď sa rozsvietia všetky tri
indikátory, pustite tlačidlo

Vykonať

.

Poznámka

Čistiaci proces trvá približne 2 minúty. Čistiaca stránka sa počas procesu čistenia

pravidelne zastavuje. Nevypínajte tlačiareň, pokým proces čistenia neskončí. Na dôkladné
vyčistenie tlačiarne možno budete musieť proces čistenia opakovať niekoľkokrát.

60

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW