HP LaserJet P2015 Printer series - Paper types (Typy papiera)

background image

Paper types (Typy papiera)

Použite možnosti nástroja HP ToolboxFX Paper types (Typy papiera) na konfiguráciu režimov tlače,
ktoré korešpondujú s rôznymi typmi médií. Keď vyberiete RESTORE MODES (REžIMY OBNOVENIA),
všetky režimy sa nastavia na hodnoty nastavené výrobcom.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.