HP LaserJet P2015 Printer series - Status (Stav)

background image

Status (Stav)

Priečinok HP ToolboxFX Status obsahuje prepojenia na nasledovné hlavné stránky:

Device Status (Stav zariadenia). Zobrazuje informácie o stave tlačiarne. Táto stránka indikuje
stavy tlačiarne, ako je uviaznutie papiera alebo prázdny zásobník. Po odstránení problémov
tlačiarne aktualizujte stav tlačiarne kliknutím na tlačidlo Refresh (Obnoviť).

Supplies Status (Stav spotrebného materiálu). Zobrazuje podrobné informácie o stave
spotrebného materiálu, ako je zostávajúce množstvo toneru tlačovej kazety v percentách a počet
stránok vytlačených pomocou súčasnej tlačovej kazety. Táto stránka obsahuje taktiež prepojenia
na objednávanie spotrebného materiálu a vyhľadanie informácií o recyklovaní.

SKWW

HP ToolboxFX

47

background image

Device Configuration (Konfigurácia zariadenia). Zobrazuje podrobný popis aktuálnej konfigurácie
tlačiarne, vrátane množstva nainštalovanej pamäte a či sú nainštalované voliteľné zásobníky.

Network Configuration (Konfigurácia siete). Zobrazuje podrobný popis aktuálnej konfigurácie
siete, vrátane adresy IP a stavu siete.

Print Info Pages (Tlač informačných stránok). Vytlačí konfiguračnú stránku a rôzne ďalšie
informačné stránky dostupné pre danú tlačiareň, napríklad stránku stavu spotrebného materiálu a
demonštračnú stránku.

Event Log (Protokol udalostí). Zobrazí štvorstĺpcovú tabuľku, kde sú zaznamenané udalosti
tlačiarne a chybové kódy. Číslo v stĺpci Page Count (Počet strán) udáva celkový počet strán
vytlačených tlačiarňou do vyskytnutia sa chyby. Protokol udalostí tiež obsahuje krátky popis chyby.