HP LaserJet P2015 Printer series - Riešenie problémov s inštaláciou siete

background image

Riešenie problémov s inštaláciou siete

Ak počítač nedokáže objaviť v sieti tlačiareň radu HP LaserJet 2015, vykonajte tieto kroky:

1.

Skontrolujte káble, či sú správne pripojené. Skontrolujte všetky tieto pripojenia:

Napájacie káble

Káble medzi tlačiarňou a rozvádzačom alebo prepínačom

Káble medzi rozvádzačom alebo prepínačom a počítačom

Káble do a z modemu alebo Internetu (v relevantnom prípade)

2.

Skontrolujte, či sieťové pripojenia počítača fungujú správne (len systém Windows):

Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu Miesta v sieti alebo Počítače v sieti.

Kliknite na prepojenie Celá sieť.

Kliknite na prepojenie Obsah celej siete.

Dvakrát kliknite na jednu z ikon siete a skontrolujte, či sa zobrazili nejaké zariadenia.

3.

Skontrolujte, či je sieťové pripojenie aktívne:

Skontrolujte sieťový indikátor na sieťovom konektore (RJ-45) na zadnej strane tlačiarne.

Ak jeden z indikátorov svieti, tlačiareň je pripojená do siete.

Ak oba sieťové indikátory nesvietia, skontrolujte káblové pripojenia z tlačiarne do brány,
prepínača alebo rozvádzača či sú v poriadku.

Ak sú v poriadku, vypnite prívod energie do tlačiarne najmenej na 10 sekúnd a potom ju znova
zapnite.

4.

Vytlačte sieťovú konfiguračnú stránku. Pozrite si časť

Sieťová konfiguračná stránka

.

Na sieťovej konfiguračnej stránke skontrolujte, či je tlačiarni priradená nenulová adresa IP.

Ak sieťová konfiguračná stránka nemá platnú nenulovú adresu IP, obnovte interný sieťový
port HP na nastavenia od výrobcu súčasným stlačením tlačidiel

Vykonať

a

Zrušiť

.

Po cyklickom svietení indikátorov Vykonať, Pripravené a Pozor sa tlačiareň vráti do stavu
Pripravené a obnovenie je ukončené.

Dve minúty po tom, ako tlačiareň dosiahne stav Pripravené, vytlačte ďalšiu sieťovú
konfiguračnú stránku a skontrolujte priradenie platnej adresy IP tlačiarni.

Ak v adrese IP sú stále nuly,

Kontaktujte podporu HP

.

SKWW

Riešenie problémov s inštaláciou siete

107

background image

108

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

A