HP LaserJet P2015 Printer series - Riešenie problémov s médiami

background image

Riešenie problémov s médiami

Nasledovné problémy s médiami môžu spôsobiť odchýlky kvality tlače, uviaznutie papiera v tlačiarni
alebo poškodenie tlačiarne.

Problém

Príčina

Riešenie

Nízka kvalita tlače alebo slabá priľnavosť
toneru

Papier je príliš vlhký, drsný, ťažký,
hladký, je embosovaný, alebo z chybnej
dodávky papiera.

Skúste iný druh papiera medzi 100 až
250 Sheffield a s obsahom vlhkosti 4 až
6%.

Vynechávanie, viaznutie alebo krútenie

Papier bol nevhodne skladovaný.

Papier skladujte na rovnej ploche v
balení chrániacom pred vlhkosťou.

Papier nemá rovnaké vlastnosti na celej
svojej ploche.

Vypnite tlačiareň.

Nadmerné krútenie

Papier je príliš vlhký, má nesprávny smer
vlákien alebo krátke vlákna

Otvorte zadný výstupný zásobník alebo
použite papier s dlhými vláknami.

Papier sa mení zo strany na stranu.

Vypnite tlačiareň.

Uviaznutie papiera v tlačiarni,
poškodenie tlačiarne

Papier má výseky alebo perforáciu.

Používajte papier bez výsekov alebo
perforácie.

Problémy s podávaním

Papier má natrhnuté okraje.

Používajte kvalitný papier vyrobený pre
laserové tlačiarne.

Papier sa mení zo strany na stranu.

Vypnite tlačiareň.

Papier je príliš vlhký, drsný, ťažký,
hladký, má nesprávny smer vlákien,
alebo má krátke vlákna, je embosovaný,
alebo je z chybnej dodávky papiera.

Skúste iný druh papiera medzi 100 až
250 Sheffield a s obsahom vlhkosti 4 až
6%.

Otvorte zadný výstupný zásobník alebo
použite papier s dlhými vláknami.

Tlač je zošikmená (nerovnomerná).

Vodiace lišty médií môžu byť nesprávne
nastavené.

Zo vstupného zásobníka vyberte všetky
médiá, zarovnajte stoh a potom opäť
vložte médiá do vstupného zásobníka.
Nastavte vodiace lišty na šírku a dĺžku
média, ktoré používate a skúste tlačiť
znova.

Naraz sa podáva viac ako jeden list
média.

Zásobník médií môže byť preplnený.

Odoberte časť médií zo zásobníka.
Pozrite si časť

Vkladanie médií

.

Médiá môžu byť pokrčené, prehnuté
alebo poškodené.

Skontrolujte, či médiá nie sú pokrčené,
prehnuté alebo poškodené. Skúste tlačiť
na médiá z nového alebo iného balíka.

SKWW

Riešenie problémov s médiami

85

background image

Problém

Príčina

Riešenie

Tlačiareň nepodáva médium zo
vstupného zásobníka.

Tlačiareň môže byť v režime
manuálneho podávania.

Skontrolujte, či tlačiareň nie je v režime
manuálneho podávania a svoju úlohu
opäť vytlačte.

Podávací valček môže byť špinavý alebo
poškodený.

Kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov. Pozrite si časť

Ako

kontaktovať spoločnosť HP

alebo v

krabici priložený leták podpory.

Nastavovací prvok dĺžky papiera v
zásobníku 2 alebo voliteľnom zásobníku
3 je nastavený na väčšiu dĺžku, ako je
rozmer média.

Upravte nastavovací prvok dĺžky papiera
na správnu dĺžku.

Tlačiareň nepodáva médiá zo vstupného
zásobníka pri použití funkcie
automatickej obojstrannej tlače.

Selektor médií automatickej obojstrannej
tlače nie je nastavený na správny rozmer
strany.

Posuňte selektor médií na rozmer letter/
legal. Posuňte selektor médií na rozmer
A4 Umiestnenie selektora médií
automatickej obojstrannej tlače nájdete v
časti

Identifikácia častí produktu

.

86

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW