HP LaserJet P2015 Printer series - Vzory stavu indikátorov

background image

Vzory stavu indikátorov

Tabuľka 7-1

Legenda pre stav indikátorov

Symbol pre „indikátor nesvieti“

Symbol pre „indikátor svieti“

Symbol pre „indikátor bliká“

Tabuľka 7-2

Svetelná signalizácia ovládacieho panela

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Inicializácia/štartovanie

Vo fáze štartovania indikátory Vykonať,
Pripravené a Pozor cyklicky po sebe
svietia (s frekvenciou 500 ms).

Rekonfiguračná inicializácia

Počas štartovania tlačiarne môžete
zadať špeciálne inicializačné sekvencie,
ktoré rekonfigurujú tlačiareň. Ak bola
niektorá sekvencia zadaná (napr.
studené obnovenie), indikátory cyklicky
svietia ako v stave Inicializácia/
štartovanie.

Zrušenie úlohy

Keď sa proces zrušenia ukončí, tlačiareň
sa vráti do stavu Pripravené.

Počas procesov inicializácie,
rekonfigurácie a zrušenia úlohy nemá
stláčanie tlačidiel žiaden efekt.

74

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Pripravené

Tlačiareň je pripravená a bez tlačovej
úlohy.

Ak chcete vytlačiť konfiguračnú stránku,
stlačte a držte na 5 sekúnd tlačidlo

Vykonať

.

Demonštračnú stránku vytlačíte
stlačením a pustením tlačidla

Vykonať

.

Spracovávanie údajov

Tlačiareň spracováva alebo prijíma
údaje.

Aktuálnu úlohu zrušíte stlačením
tlačidla

Zrušiť

.

Tabuľka 7-2

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

SKWW

Vzory stavu indikátorov

75

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Manuálne podávanie alebo
Pokračovateľná chyba

Tento stav sa môže dosiahnuť za týchto
okolností:

Manuálne podávanie

Všeobecná pokračovateľná chyba

Pamäťová konfiguračná chyba

Chyba týkajúca sa osoby/úlohy

Stlačením tlačidla

Vykonať

obnovíte

tlačiareň z chyby a vytlačíte zostávajúce
údaje.

Ak bolo obnovenie úspešné, tlačiareň
prejde do stavu Spracovávanie údajov a
dokončí úlohu.

Ak bolo obnovenie neúspešné, tlačiareň
sa vráti do stavu pokračovateľnej chyby.

Pozor

Dvierka tlačovej kazety sú otvorené.

Zatvorte dvierka tlačovej kazety.

Tabuľka 7-2

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

76

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Fatálna chyba

Vypnite tlačiareň, čakajte 10
sekúnd a zapnite ju.

Ak neviete vyriešiť problém,

Kontaktujte podporu HP

.

Chyba príslušenstva

Doplnkovú informáciu o chybe zobrazíte
stlačením tlačidla

Vykonať

. Vzor

indikátorov sa zmení. Viac informácií o
zobrazenom vzore indikátorov nájdete v
časti

Tabuľka 7-3 Indikátory chyby

príslušenstva

. Keď pustíte tlačidlo

Vykonať

, tlačiareň sa vráti do stavu

chyby príslušenstva.

Tabuľka 7-2

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

SKWW

Vzory stavu indikátorov

77

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Málo toneru

Indikátory Vykonať, Pripravené a Pozor
fungujú nezávisle od stavu Málo toneru.

Objednajte novú tlačovú kazetu a majte
ju pripravenú. Pozrite si časť

Objednávanie spotrebného materiálu a
príslušenstva

.

Chýba toner

Tlačová kazeta bola z tlačiarne vybratá.

Vložte tlačovú kazetu do tlačiarne.

Tabuľka 7-2

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

78

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Uviaznutie

Odstráňte uviaznutie. Pozrite si časť

Odstraňovanie uviaznutých médií

.

Tabuľka 7-2

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

SKWW

Vzory stavu indikátorov

79

background image

Stav indikátora

Stav tlačiarne

Odporúčaný postup

Minul sa papier

Vložte papier alebo iné médiá.

Papier na použitie

Vložený papier alebo iné médiá nie sú
podporované.

Vložte prijateľný papier alebo iné médiá.
Pozrite si časť

Podporovaný papier a iné

médiá

.

Stlačením tlačidla

Vykonať

stav zmeníte.

Tabuľka 7-3

Indikátory chyby príslušenstva

Chyba príslušenstva

Indikátor Pozor

Indikátor Pripravené

Indikátor Vykonať

Nekompatibilná chyba
zásuvky DIMM

Nesvieti

Nesvieti

Svieti

Tabuľka 7-2

Svetelná signalizácia ovládacieho panela (pokračovanie)

80

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW