HP LaserJet P2015 Printer series - Zvyčajné problémy s počítačmi Macintosh

background image

Zvyčajné problémy s počítačmi Macintosh

Táto časť uvádza problémy, ktoré sa vyskytujú pri použití so systémom Mac OS X.

Tabuľka 7-4

Problémy so systémom Mac OS X

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v tlačovom centre Print Center alebo pomôcke nastavenia tlačiarne Printer Setup Utility.

Príčina

Riešenie

Softvér tlačiarne nebol nainštalovaný alebo bol nainštalovaný
nesprávne.

Skontrolujte, či súbor PPD tlačiarne je v tomto priečinku pevného
disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kde <lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý
používate. Ak je to potrebné, softvér znova nainštalujte. Pokyny
nájdete v príručke Začíname pracovať.

Súbor PPD (PostScript Printer Description) je poškodený.

Vymažte súbor PPD z tohto priečinku pevného disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kde
<lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý používate. Softvér
nainštalujte znovu. Pokyny nájdete v príručke Začíname pracovať.

Názov tlačiarne, adresa IP, hostiteľské názvy Rendezvous alebo Bonjour sa neobjavujú v zozname tlačiarní tlačového centra Print
Center alebo v pomôcke Printer Setup Utility.

Príčina

Riešenie

Tlačiareň asi nie je pripravená.

Skontrolujte, či káble sú správne pripojené, tlačiareň je zapnutá a
indikátor Pripravené svieti. Ak tlačiareň pripájate pomocou portu USB
alebo rozvádzača Ethernet, skúste ju pripojiť k počítaču priamo alebo
použiť iný port.

Mohol byť vybratý nesprávny typ pripojenia.

Skontrolujte, či boli vybraté USB, IP Printing, Rendezvous alebo
Bonjour, v závislosti od typu pripojenia, ktoré existuje medzi
tlačiarňou a počítačom.

Používa sa nesprávny názov tlačiarne, adresa IP, alebo hostiteľské
názvy Rendezvous alebo Bonjour.

Vytlačte konfiguračnú stránku a skontrolujte názov tlačiarne, adresu
IP, hostiteľské názvy Rendezvous alebo Bonjour. Skontrolujte, či
názov tlačiarne, adresa IP, hostiteľské názvy Rendezvous alebo
Bonjour sa zhodujú s názvom tlačiarne, adresou IP, hostiteľskými
názvami Rendezvous alebo Bonjour v tlačovom centre Print Center
alebo v pomôcke Printer Setup Utility.

Môže byť chybný alebo uvoľnený kábel rozhrania.

Vymeňte kábel rozhrania. Uistite sa, že používate kvalitný kábel.

Ovládač tlačiarne zvolenú tlačiareň automaticky nenastavuje v tlačovom centre Print Center alebo v pomôcke Printer Setup Utility.

Príčina

Riešenie

Tlačiareň asi nie je pripravená.

Skontrolujte, či káble sú správne pripojené, tlačiareň je zapnutá a
indikátor Pripravené svieti. Ak tlačiareň pripájate pomocou portu USB
alebo rozvádzača Ethernet, skúste ju pripojiť k počítaču priamo alebo
použiť iný port.

Softvér tlačiarne nebol nainštalovaný alebo bol nainštalovaný
nesprávne.

Skontrolujte, či súbor PPD tlačiarne je v tomto priečinku pevného
disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kde <lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý
používate. Ak je to potrebné, softvér znova nainštalujte. Pokyny
nájdete v príručke Začíname pracovať.

SKWW

Zvyčajné problémy s počítačmi Macintosh

81

background image

Ovládač tlačiarne zvolenú tlačiareň automaticky nenastavuje v tlačovom centre Print Center alebo v pomôcke Printer Setup Utility.

Príčina

Riešenie

Súbor PPD (PostScript Printer Description) je poškodený.

Vymažte súbor PPD z tohto priečinku pevného disku: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kde
<lang> je dvojpísmenový kód jazyka, ktorý používate. Softvér
nainštalujte znovu. Pokyny nájdete v príručke Začíname pracovať.

Tlačiareň asi nie je pripravená.

Skontrolujte, či káble sú správne pripojené, tlačiareň je zapnutá a
indikátor Pripravené svieti. Ak tlačiareň pripájate pomocou portu USB
alebo rozvádzača Ethernet, skúste ju pripojiť k počítaču priamo alebo
použiť iný port.

Môže byť chybný alebo uvoľnený kábel rozhrania.

Vymeňte kábel rozhrania. Uistite sa, že používate kvalitný kábel.

Tlačová úloha nebola poslaná do tlačiarne, ktorú ste si vybrali.

Príčina

Riešenie

Tlačový front je možno zastavený.

Reštartujte tlačový front. Otvorte print monitor (tlačový monitor) a
vyberte Start Jobs (Začať úlohy).

Používa sa nesprávny názov tlačiarne alebo adresa IP. Iná tlačiareň
s rovnakým alebo podobným názvom, adresou IP, hostiteľským
názvom Rendezvous alebo Bonjour mohla prijať vašu tlačovú úlohu.

Vytlačte konfiguračnú stránku a skontrolujte názov tlačiarne, adresu
IP, hostiteľské názvy Rendezvous alebo Bonjour. Skontrolujte, či
názov tlačiarne, adresa IP, hostiteľské názvy Rendezvous alebo
Bonjour sa zhodujú s názvom tlačiarne, adresou IP, hostiteľskými
názvami Rendezvous alebo Bonjour v tlačovom centre Print Center
alebo v pomôcke Printer Setup Utility.

Nie je možné tlačiť z karty USB od iného výrobcu.

Príčina

Riešenie

Táto chyba nastane, ak nie je nainštalovaný softvér pre tlačiarne
USB.

Pri pridávaní karty USB môžete potrebovať softvér USB Adapter
Card Support od spoločnosti Apple. Najnovšia verzia tohto softvéru
je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Apple.

Pri pripojení pomocou kábla USB sa po vybraní ovládača tlačiareň neobjavuje v tlačovom centre Print Center alebo v pomôcke
Printer Setup Utility.

Príčina

Riešenie

Tento problém je spôsobený buď softvérom alebo hardvérovým
komponentom.

Riešenie problémov so softvérom

Skontrolujte, či váš počítač Macintosh podporuje USB.

Skontrolujte, či používate operačný systém Macintosh Mac
OS X v10.2 alebo neskorší.

Skontrolujte, či váš počítač Macintosh má vhodný softvér USB
od spoločnosti Apple.

Riešenie problémov s hardvérom

Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

Skontrolujte, či je správne zapojený kábel USB.

Tabuľka 7-4

Problémy so systémom Mac OS X (pokračovanie)

82

Kapitola 7 Riešenie problémov

SKWW

background image

Pri pripojení pomocou kábla USB sa po vybraní ovládača tlačiareň neobjavuje v tlačovom centre Print Center alebo v pomôcke
Printer Setup Utility.

Príčina

Riešenie

Skontrolujte, či používate vhodný vysokorýchlostný kábel USB.

Skontrolujte, či nemáte pripojených príliš veľa zariadení USB
odoberajúcich elektrickú energiu z reťazca. Odpojte všetky
zariadenia z reťazca a pripojte kábel priamo na port USB na
hostiteľskom počítači.

Skontrolujte, či nemáte v reťazci za sebou viac ako dva
nenapájané rozvádzače USB. Odpojte všetky zariadenia z
reťazca a pripojte kábel priamo na port USB na hostiteľskom
počítači.

Poznámka

Klávesnica iMac je nenapájaný

rozvádzač USB.

Tabuľka 7-4

Problémy so systémom Mac OS X (pokračovanie)

SKWW

Zvyčajné problémy s počítačmi Macintosh

83