HP LaserJet P2015 Printer series - Pokyny pre opakované balenie tlačiarne

background image

Pokyny pre opakované balenie tlačiarne

Pri balení tlačiarne sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

Ak je to možné, pribaľte ukážky a 5 až 10 listov papiera alebo iného média, na ktoré sa chybne
tlačilo.

Vyberte a uschovajte všetky pamäťové moduly DIMM nainštalované v tlačiarni. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Inštalácia pamäte DIMM

.

POZOR

Statická elektrina môže poškodiť moduly DIMM. Pri manipulácii s modulmi DIMM

použite uzemnený zápästný remienok.

Odpojte a uschovajte si všetky káble, zásobníky a doplnkové príslušenstvo inštalované na tlačiarni.

Vyberte a uschovajte tlačovú kazetu.

POZOR

Poškodeniu tlačovej kazety zabránite, ak ju uložíte do pôvodného obalu alebo ak

ju uložíte tak, aby nebola vystavená svetlu.

Snažte sa používať pôvodnú škatuľu a obal, v ktorom bola tlačiareň dodaná. Prípadné poškodenie
pri preprave ako následok nedostatočného zabalenia je na vašu zodpovednosť
. Ak ste už vyhodili
obalový materiál tlačiarne, kontaktuje miestnu zásielkovú službu ohľadom zabalenia tlačiarne.

Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča zásielku poistiť.