HP LaserJet P2015 Printer series - Inštalácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

background image

Inštalácia ovládača tlačiarne pre systém Macintosh

Táto časť vysvetľuje, ako nainštalovať tlačový softvér pre systém Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 a
V10.4.3.

Poznámka

Fronty USB sa vytvoria automaticky pri pripojení tlačiarne k počítaču. Ak pred

pripojením kábla USB nebol spustený inštalátor, front použije generický súbor PPD. Ak chcete
zmeniť front PPD, otvorte okno Print Center (Tlačové centrum) alebo pomôcku Printer Setup
Utility (Pomôcka nastavenia tlačiarne) a vyberte správny front a potom kliknite na tlačidlo Show
Info
(Ukázať informácie), ktoré otvorí dialógové okno Printer Info (Informácie o tlačiarni). V
rozbaľovacej ponuke vyberte položku Printer Model (Model tlačiarne) a potom v rozbaľovacej
ponuke s vybratou položkou Generic (Generický) vyberte pre tlačiareň správny súbor PPD.

Na inštaláciu ovládača tlačiarne pre systém Macintosh použite tento postup:

1.

Do jednotky CD-ROM vložte disk CD tlačiarne a spustite inštalátor.

2.

3.

4.

Riaďte sa pokynmi uvedenými na obrazovke.

5.

Vytlačte testovaciu stránku z ľubovoľného programu, čím skontrolujete správne nainštalovanie
softvéru tlačiarne.

Ak inštalácia zlyhá, softvér znova nainštalujte. Ak opäť zlyhá, pozrite si časť Late-Breaking Information
(Informácie na poslednú chvíľu) v Inštalačných poznámkach (Install Notes). Inštalačné poznámky sú
umiestnené na disku CD tlačiarne alebo na podpornej webovej lokalite (v časti

Ako kontaktovať

spoločnosť HP

nájdete webové adresy).