HP LaserJet P2015 Printer series - Manuálna obojstranná tlač s použitím výstupných dvierok priameho prechodu médií

background image

Manuálna obojstranná tlač s použitím výstupných dvierok priameho prechodu

médií

Nasledujúce časti obsahujú inštrukcie pre rôzne operačné systémy.

Systém Windows

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Otvorte položku Vlastnosti tlačiarne (alebo Predvoľby tlače v systémoch Windows 2000 a XP).
Pokyny nájdete v časti

Konfigurácia ovládača tlačiarne pre systém Windows

.

3.

Na karte Finishing (Dokončovanie) zaškrtnite políčko Correct Order for Straight Paper Path
(Správne poradie pre priamu dráhu papiera).

36

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW

background image

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné vo všetkých ovládačoch alebo

operačných systémoch. Informácie o dostupnosti funkcií v danom ovládači nájdete v
pomocníkovi online položky Vlastnosti tlačiarne (ovládač).

4.

Na karte Finishing (Dokončovanie) zaškrtnite políčko Print On Both Sides (Manually) (Tlač na
obe strany - manuálne).

5.

Kliknite na tlačidlo OK.

6.

Vytlačte dokument s prvou stranou zo zásobníka 1.

7.

Pozbierajte vytlačené listy a stoh vyrovnajte.

8.

Stoh dajte späť do zásobníka 1 s vytlačenou stranou smerom nadol a hornou hranou smerom k
tlačiarni.

9.

Druhú stranu vytlačíte stlačením tlačidla

Vykonať

.

SKWW

Tlač na obe strany papiera (duplexne)

37

background image

Systém Mac OS X

1.

Otvorte výstupné dvierka priameho prechodu médií.

2.

Ak sa neobjaví Manual Duplex ako možnosť tlačiarne, vykonajte nasledovné kroky:

a.

Skontrolujte, či bola vybraná možnosť HP Manual Duplex&Booklet (Classic) pri inštalácii
softvérového ovládača s možnosťou Custom Install (Upravená inštalácia).

b.

Vykonajte File-Print (Súborová tlač), vyberte položku Plug-In Preferences (Zabudované
nastavenia) a kliknite na šípku smerujúcu vpravo. Šípka smerujúca vpravo sa zmení na šípku
smerujúcu nadol a objaví sa funkcia HP Manual Duplex&Booklet.

c.

Vyberte položku Print Time Filters (Vytlačiť časové filtre), potom HP Manual
Duplex&Booklet
a kliknite na položku Save Settings (Uložiť nastavenie).

d.

Vyberte položku Manual Duplex, potom Print on Both Sides (Tlač na obe strany).

e.

Vyberte položku Alternate output bin is open (straight through paper path) (Alternatívny
výstupný zásobník je otvorený).

3.

Vytlačte dokument s prvou stranou zo zásobníka 1.

4.

Pozbierajte vytlačené listy a stoh vyrovnajte.

38

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW

background image

5.

Stoh dajte späť do zásobníka 2 s vytlačenou stranou smerom nadol a hornou hranou smerom k
tlačiarni.

6.

Druhú stranu vytlačíte stlačením tlačidla

Vykonať

.