HP LaserJet P2015 Printer series - Zásobník 2 a voliteľný zásobník 3

background image

Zásobník 2 a voliteľný zásobník 3

Zásobník 2 a voliteľný zásobník 3 môžu obsahovať až 250 listov papiera s mernou hmotnosťou
75 g/m

2

alebo menej listov ťažšieho média (výška stohu 25 mm alebo menej). Vložte médiá s hornou

časťou dopredu a so stranou určenou na tlač smerom nadol.

Vodiace lišty zabezpečujú, aby sa médiá správne podávali do tlačiarne a aby tlač nebola pokrivená.
Zásobník 2 má zadnú a bočné vodiace lišty. Pri vkladaní médií do zásobníkov upravte vodiace lišty tak,
aby súhlasili s dĺžkou a šírkou používaného média.

Poznámka

Keď pridávate nové médiá, vyberte všetky médiá zo vstupného zásobníka a stoh

nových médií zarovnajte. Tak zabránite tomu, aby sa do tlačiarne zaviedlo viac listov naraz a
znížite tým riziko uviaznutia média.