HP LaserJet P2015 Printer series - Zrušenie tlačovej úlohy

background image

Zrušenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu je možné zrušiť z týchto miest:

Ovládací panel tlačiarne: Tlačovú úlohu zrušíte stlačením a pustením tlačidla

Zrušiť

na

ovládacom paneli tlačiarne.

Softvérová aplikácia: Po spustení tlače sa zvyčajne na obrazovke krátko objaví dialógové okno,
umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový front Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte (pamäti počítača) alebo v
tlačovom zoraďovači, vymažte ju tam. Prejdite na obrazovku Tlačiareň v systéme Windows 98,
Me, 2000 alebo XP tak, že kliknite na položku Štart, Nastavenia a Tlačiarne. Dvojitým kliknutím
na ikonu HP LaserJet P2015 otvorte okno, vyberte požadovanú tlačovú úlohu a kliknite na
položku Zrušiť.

Tlačový front pracovnej plochy (systém Mac): V prípade Mac OS X otvorte Print Center
(Tlačové centrum) (alebo Printer Setup Utility (Pomôcka na nastavenie tlačiarne) vo verzii
10.3.9), dvakrát kliknite na názov tlačiarne a vyberte tlačovú úlohu a kliknite na položku Delete
(Zrušiť).

HP ToolboxFX: Otvorte nástroj HP ToolboxFX, prejdite k stránke tlačiarne Device Status (Stav
zariadenia) a kliknite na položku Cancel Job (Zrušiť úlohu). Ďalšie informácie nájdete v časti

HP

ToolboxFX

.

Zabudovaný webový server: Otvorte stránku zabudovaného webového servera tlačiarne a
kliknite na Cancel Job (Zrušiť úlohu). Ďalšie informácie nájdete v časti

Zabudovaný webový

server

.

Ak po zrušení tlačovej úlohy stavové indikátory na ovládacom paneli tlačiarne pokračujú v blikaní,
počítač ešte stále posiela úlohu do tlačiarne. Buď zrušíte úlohu v tlačovom fronte alebo počkajte, kým
počítač neskončí s posielaním údajov. Tlačiareň sa vráti do stavu Pripravené.

44

Kapitola 5 Tlačové úlohy

SKWW

background image

6