HP LaserJet P2015 Printer series - Obmedzená záruka na životnosť tlačovej kazety

background image

Obmedzená záruka na životnosť tlačovej kazety

Poznámka

Nasledujúca záruka sa vzťahuje na tlačovú kazetu, ktorú ste dostali s tlačiarňou.

Na tento produkt HP sa vzťahuje záruka, že bude bez závad materiálu a spracovania. Táto záruka
neplatí na produkty, ktoré (a) boli znovu naplnené, prerobené alebo manipulované hocijakým
spôsobom, (b) zaznamenali problémy vyplývajúce z neoprávneného použitia, nevhodného uskladnenia
alebo prevádzky memi publikovaných prevádzkových hodnôt pre tlačiareň alebo (c) prejavujú
opotrebenie z obyčajného používania. Záručnú opravu získate na mieste kúpy (s písomným popisom
problému a ukážkami tlače) alebo kontaktovaním podpory zákazníka HP. Spoločnosť HP buď vymení
výrobky, ktoré sa ukázali ako chybné, alebo nahradí kúpnu cenu. V ROZSAHU POVOLENOM
MIESTNOU LEGISLATÍVOU, VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ EXKLUZÍVNE A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA
ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ V PÍSANEJ ALEBO ÚSTNEJ PODOBE, NIE JE VYJADRENÁ ALEBO
IMPLIKOVANÁ A SPOLOČNOSŤ HP OSOBITNE VYHLASUJE, ŽE NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ALEBO
PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY
ÚČEL. V ROZSAHU UMOŽNENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ
DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, ŠPECIFICKÉ,
NÁHODNÉ NÁSLEDNÉ (VRÁTANE, STRATY ZISKU ALEBO DÁT) ČI INÉ ŠKODY NA ZMLUVNOM,
SPORNOM ČI INOM ZÁKLADE. TIETO ZÁRUČNÉ PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ, S
VÝNIMKOU V ROZSAHU POVOLENOU ZÁKONOM, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ, NEMENIA A
DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU.

SKWW

Obmedzená záruka na životnosť tlačovej kazety

143

background image

144

Príloha E Záruka a licenčné práva

SKWW