HP LaserJet P2015 Printer series - Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard

background image

Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard

POZOR: POUŽÍVANIE TOHTO SOFTVÉRU SA RIADI DOLEUVEDENÝMI LICENČNÝMI
PODMIENKAMI UPRAVUJÚCIMI POUŽÍVANIE SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI HP. POUŽÍVANIE
SOFTVÉRU JE PREJAVOM VÁŠHO SÚHLASU S LICENČNÝMI PODMIENKAMI.

LICENČNÉ PODMIENKY SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI HP

Tieto licenčné podmienky upravujú používanie sprievodného softvéru, pokiaľ nemáte s Hewlett-Packard
podpísanú osobitnú zmluvu.

Poskytnutie licencie. Spoločnosť Hewlett-Packard Vám udeľuje licenciu na používanie jedného
exempláru softvéru. „Používanie“ znamená držanie, zavádzanie, inštaláciu, používanie alebo
predvádzanie softvéru. Softvér nesmiete meniť a nesmiete deaktivovať žiadne licenčné či kontrolné
funkcie softvéru. Ak sa licencia na softvér vzťahuje na „bežné použitie“, nesmiete dovoliť, aby softvér
používal vyšší než maximálny stanovený počet oprávnených používateľov súčasne.

Vlastníctvo. Vlastníkom softvéru a autorských práv je spoločnosť Hewlett-Packard alebo tretie strany,
ktoré sú jeho dodávateľmi. Z vašej licencie nevyplýva vlastnícke právo k softvéru či vlastnícke nároky
v rámci softvéru, ani právo na predaj akýchkoľvek práv k softvéru. Tretie strany, ktoré sú dodávateľmi
spoločnosti Hewlett-Packard, môžu svoje práva chrániť v prípade akéhokoľvek porušenia týchto
licenčných podmienok.

Kópie a úpravy. Kópie a úpravy softvéru môžete robiť len na účely archivácie alebo ak kopírovanie či
úprava predstavuje nevyhnutný krok pri autorizovanom použití softvéru. Na všetkých kópiách alebo
úpravách musia byť uvedené všetky informácie o autorských právach obsiahnuté v pôvodnom softvéri.
Kópie softvéru sa nesmú uvádzať v žiadnych verejne dostupných sieťach.

Zákaz spätnej analýzy a dešifrovania. Spätne analyzovať alebo dekompilovať softvér môžete len na
základe predchádzajúceho písomného povolenia HP. V niektorých právnych systémoch sa na spätnú
analýzu či dekompiláciu v obmedzenej miere povolenie HP nemusí vyžadovať. Na požiadanie ste
povinný spoločnosti HP poskytnúť dostatočne podrobné informácie týkajúce sa rozoberania či
dekompilácie. Softvér nesmiete dešifrovať, pokiaľ dešifrovanie nie je nevyhnutnou súčasťou
prevádzkovania softvéru.

Prevod softvéru. Vaša licencia automaticky končí pri každom prevode softvéru na inú osobu. Pri
prevode softvéru musíte softvér vrátane všetkých kópií a súvisiacich dokumentov odovzdať
nadobúdateľovi. Podmienkou prevodu je, že nadobúdateľ akceptuje tieto licenčné podmienky.

Ukončenie licencie. Spoločnosť HP môže vašu licenciu ukončiť na základe oznámenia z dôvodu
nedodržania niektorej z licenčných podmienok. Pri ukončení licencie ste povinný bezodkladne softvér
zničiť spoločne s jeho kópiami, úpravami a všetkými časťami, ktoré sa v akejkoľvek podobe stali
súčasťou iného softvéru.

Zásady vývozu. Softvér či jeho kópie alebo úpravy nemôžete vyvážať alebo reexportovať v rozpore s
platnými zákonmi a nariadeniami.

Obmedzenie práv vlády USA. Vývoj tohto softvéru a príslušnej dokumentácie bol hradený výhradne
zo súkromných zdrojov. Softvér a príslušná dokumentácia sa dodáva a na jeho použitie sa udeľuje
licencia ako na „komerčný počítačový softvér“ v súlade s DFARS 252.227-7013 (okt. 1988),
DFARS 252.211-7015 (máj 1991) alebo DFARS 252.227-7014 (jún 1995), ako „komerčný tovar“ v
súlade s FAR 2.101(a) (jún 1987) alebo ako „registrovaný počítačový softvér“ podľa ustanovení
FAR 52.227-19 (jún 1987) (alebo iných ekvivalentných ustanovení zákona či zmluvných podmienok)
podľa konkrétneho prípadu. Rozsah vašich práv zodpovedá právam, poskytovaným na tento softvér a
príslušnú dokumentáciu v súlade s príslušným ustanovením DFAR alebo FAR, alebo štandardnou
softvérovou zmluvou HP na tento produkt.

142

Príloha E Záruka a licenčné práva

SKWW