HP LaserJet P2015 Printer series - Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

background image

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej

spoločnosťou Hewlett-Packard

PRODUKT HP

TRVANIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY

Tlačiarne radu HP LaserJet P2015

Jeden rok od dátumu kúpy

Spoločnosť HP sa vám ako koncovému zákazníkovi zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedenej lehoty
nebude mať hardvér, príslušenstvo a spotrebný materiál HP žiadne závady spôsobené použitými materiálmi a
spracovaním. Ak bude spoločnosť HP o takých závadách počas záručnej lehoty informovaná, výrobky spoločnosti
HP, ktoré sa ukázali byť vadnými, buď opraví alebo vymení. Náhradné produkty môžu byť buď nové alebo
zodpovedajúce novým.

Spoločnosť HP sa vám zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedeného obdobia nebude softvér HP
neschopný vykonávať programové inštrukcie v dôsledku vád materiálu alebo spracovania pod podmienkou, že
bude správne nainštalovaný a používaný. Ak bude spoločnosť HP o takých závadách počas záručnej lehoty
informovaná, spoločnosť HP vymení softvérové médiá, ktoré v dôsledku takých závad nie sú schopné programové
inštrukcie vykonávať.

HP nezaručuje, že prevádzka výrobkov HP bude nepretržitá a bezchybná. Ak spoločnosť HP nebude v primeranej
dobe schopná opraviť alebo vymeniť svoj výrobok podľa záručných podmienok, budete mať nárok na náhradu
kúpnej ceny po včasnom vrátení výrobku.

Výrobky HP môžu obsahovať obnovené súčasti, ktoré sú rovnocenné s novými z hľadiska výkonu, alebo ktoré
mohli byť náhodne použité.

Záruka sa nevzťahuje na vady v dôsledku (a) nesprávnej či neprimeranej údržby alebo kalibrácie, (b) softvéru,
rozhraní, častí alebo materiálu, ktorý nedodala spoločnosť HP, (c) neoprávnených úprav alebo zneužitia,
(d) prevádzky mimo prostredia, odporúčaného pre produkt, alebo (e) nevhodnej prípravy pracovného miesta alebo
údržby.

Obmedzená záruka je platná v ktorejkoľvek krajine/regióne alebo lokalite, kde má HP zabezpečenú podporu svoj
produkt a kde je produkt predávaný. Úroveň záručného servisu sa môže líšiť v závislosti od lokálnych štandardov.
Spoločnosť HP nebude meniť formu, vzhľad alebo funkciu produktu tak, aby fungoval v krajine/regióne, v ktorej
nebolo nikdy plánované, že bude fungovať z právnych a regulačných dôvodov. V ROZSAHU POVOLENOM
MIESTNOU LEGISLATÍVOU, VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ EXKLUZÍVNE A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO
PODMIENKA, ČI UŽ V PÍSANEJ ALEBO ÚSTNEJ PODOBE, NIE JE VYJADRENÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ A
SPOLOČNOSŤ HP OSOBITNE VYHLASUJE, ŽE NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY
OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V niektorých
krajinách/regiónoch, štátoch či provinciách nie sú povolené obmedzenia na dobu výslovne neuvedenej záruky,
takže horeuvedené obmedzenie alebo výnimka sa na vás nemusí vzťahovať. Táto záruka vám dáva konkrétne
zákonné práva a môžu z nej vyplývať aj ďalšie práva, ktoré sú v rôznych krajinách/regiónoch, štátoch či provinciách
rôzne.

POKIAĽ TO PRÁVO PRÍSLUŠNEJ KRAJINY/REGIÓNU UMOŽŇUJE, SÚ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY
UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKE JEDINÝMI A VÝHRADNÝMI NÁPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI, KTORÉ MÔŽETE
VYUŽIŤ. S VÝNIMKOU UVEDENOU VYŠŠIE, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V
ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA STRATU DÁT ALEBO ZA PRIAME, ŠPECIFICKÉ, NÁHODNÉ,
NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO DÁT) ČI INÉ ŠKODY NA ZMLUVNOM, SPORNOM ČI INOM
ZÁKLADE. V niektorých krajinách/regiónoch, štátoch alebo provinciách nie je povolené vylúčenie alebo
obmedzenie záruky na náhodné alebo následné škody, takže horeuvedené obmedzenia alebo výnimky sa na vás
nemusia vzťahovať.

140

Príloha E Záruka a licenčné práva

SKWW

background image

TIETO ZÁRUČNÉ PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ, S VÝNIMKOU V ROZSAHU POVOLENOU ZÁKONOM,
NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ, NEMENIA A DOPĹŇAJÚ ZÁVÄZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA
PREDAJ TOHTO PRODUKTU.

SKWW

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

141