HP LaserJet P2015 Printer series - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

Številke

čiščenje

pot tiskalnih medijev 59
tiskalnik 58
zajemalni valj (pladenj 1) 61
zajemalni valj (pladenj 2) 64

A

akustični 127

B

barvilo

delci barvila 93
drobci 91
madež 92
porazdelitev 57
prazno 91
razpršeno okoli natisnjenih

znakov 95

shranjevanje tiskalnih kaset

112

varčevanje 112
vratca prostora za tiskalno

kaseto 4

besedilo

manjkajoče 88
popačeno 88

D

debelejši tiskalni mediji, priporočila

za uporabo 21

delovno okolje 126
DIMM

dodajanje 113
odstranjevanje 115
preskušanje 115

dodatna oprema, naročanje 110

E

EconoMode 70

Energy Star 140
e-poštna opozorila, nastavitev 47

G

garancija

izdelek 144
licenca 145
razširjena 121
tiskalna kaseta 146

gonilnik

Macintosh, dostop 15
Macintosh, namestitev 15
Macintosh, odpravljanje težav

82

Windows, dostop 13
Windows, namestitev 13

gonilnik za postscriptno emulacijo

na ravni 3, nastavitve
HP ToolboxFX 51

gonilnik za tiskalnik

Macintosh 15
Windows 13

grafika

manjkajoče 88
slaba kakovost 89

gumb vratc prostora za tiskalno

kaseto 4

H

HP-jevi tiskalni mediji 19
HP ToolboxFX

Help (Pomoč), kartica 48
kartica Documentation

(Dokumentacija) 48

Kartica Nastavitve naprave 49
kartica Network Settings

(Omrežne nastavitve) 51

kartica Status (Stanje) 47

I

izbiralnik velikosti tiskalnega medija

za samodejno obojestransko
tiskanje 5

izboljšanje kakovosti tiskanja 91
izdelek

funkcije 2
programska oprema 9

izhodna pot za ravne medije 25,

36

izhodna vratca za ravne medije 4
izhodni predal

mesto 4
odstranjevanje zagozdenega

papirja 101

ročno obojestransko tiskanje

33

izjave upravnih organov

Izjava o elektromagnetnih

motnjah za Korejo 138

izjava o laserju za Finsko 139
izjave o ustreznosti 137
Kanadski predpisi DOC 138
okoljevarstveni vidiki izdelka

140

skladnost s pravilnikom FCC

136

K

kakovost

HP ToolboxFX, nastavitve 49
tiskanje 18

kakovost izpisa, nastavitve

HP ToolboxFX 49

kakovost slike 49
kakovost tiskanja

delci barvila 93
drobci barvila 91
EconoMode 70
gube 94

SLWW

Stvarno kazalo

147

background image

HP ToolboxFX, nastavitve 49
madeži barvila 92
manjkajoči deli izpisa 91
nastavitve 27
navpične črte 92
nepravilno oblikovani znaki 93
ponavljajoče se navpične

napake 93

poševno/nesimetrično tiskanje

94

pregibi 94
prilagajanje posameznim vrstam

tiskalnih medijev 18

razpršeno barvilo okoli

natisnjenih znakov 95

sivo ozadje 92
svetlo ali bledo tiskanje 91
valovit tiskalni medij 94
zvit tiskalni medij 94

kartica Documentation

(Dokumentacija) (HP ToolboxFX)

48

kartica Help (Pomoč),

HP ToolboxFX 48

kartica Information (Informacije);

vgrajeni spletni strežnik 53

kartica Networking (Omrežja);

vgrajeni spletni strežnik 53

kartica Network Settings (Omrežne

nastavitve), HP ToolboxFX 51

kartica Settings (Nastavitve);

vgrajeni spletni strežnik 53

kartica Status (Stanje),

HP ToolboxFX 47

knjižice 42
konfiguracija

Tiskalnik HP LaserJet P2015

2

Tiskalnik HP LaserJet P2015d

2

Tiskalnik HP LaserJet P2015dn

3

Tiskalnik HP LaserJet P2015n

3

Tiskalnik HP LaserJet P2015x

3

L

licenca za programsko opremo

145

M

Macintosh

gonilnik, dostop 15
gonilnik, namestitev 15
gonilnik, odpravljanje težav 82
kartica USB, odpravljanje težav

83

PPD-ji 16
programska oprema 15
težave, odpravljanje 82

manjkajoče

besedilo 88
grafika 88

mediji po meri 31

N

nadomestni deli 110
nadzorna plošča

HP ToolboxFX, nastavitve 50
vzorci utripanja lučk stanja 75

nalepke

priporočila za uporabo 20
tiskanje 29

napake

postscriptna emulacija na ravni 3

85

programska oprema 90

napake emulacije postscripta HP na

ravni 3 85

naročanje dodatne opreme in

potrošnega materiala 110

naslov IP 82
nastavitve

HP ToolboxFX 49
kakovost tiskanja 27

Nastavitve naprave, kartica,

HP ToolboxFX 49

neravno natisnjene strani 86
N-up, tiskanje 41

O

obojestransko tiskanje

ročno 33
samodejno 39

obrazci, vnaprej natisnjeni

priporočila za uporabo 22
tiskanje 30

odpravljanje

delci barvila 93
drobci barvila 91

gube 94
madeži barvila 92
manjkajoča grafika ali besedilo

88

manjkajoči deli izpisa 91
napake emulacije postscripta na

ravni 3 85

natisnjena stran se razlikuje od

tiste na zaslonu 88

navpične črte 92
nepopolno besedilo 88
nepravilno oblikovani znaki 93
neravno natisnjene strani 86
ponavljajoče se navpične

napake 93

popačeno besedilo 88
poševno/nesimetrično tiskanje

94

prazne strani 88
pregibi 94
razpršeno barvilo okoli

natisnjenih znakov 95

sivo ozadje 92
slaba kakovost grafike 89
svetlo ali bledo tiskanje 91
težave pri podajanju 86
težave s programsko opremo

tiskalnika 90

težav pri tiskanju z računalnikom

Macintosh 82

valovit tiskalni medij 94
zvit tiskalni medij 94

odpravljanje težav

kakovost tiskanja 73
komunikacija tiskalnika in

računalnika 73

lučka za pripravljenost (Ready)

72

namestitev tiskalnika 72
natisnjena stran, težave 73
predstavitvena stran 73
stik s HP-jevo podporo 74

odstranjevanje zagozdenega

papirja 96

Okoljevarstveni vidiki izdelka 140
omrežna vrata HP, vgrajena 5
omrežne povezave 11
Omrežni (10/100) in brezžični

tiskalni strežniki 111

operacijski sistemi, podprti 10

148

Stvarno kazalo

SLWW

background image

opozorila, nastavitev 47
ovojnice

priporočila za uporabo 20
tiskanje 28

P

papir

HP ToolboxFX, nastavitve 50
priporočeni 19
uporaba 20

papir z glavo

priporočila za uporabo 22
tiskanje 30

PCL 5e 50
pladenj 1

mesto 4
vstavljanje 24

pladenj 2

mesto 4
vstavljanje 25

pladenj 3 25
podajalni pladenj

pladenj 1 4
pladenj 2 4
vstavljanje tiskalnega medija

25

podajalni pladnji za papir

težave pri podajanju,

odpravljanje 86

podatek o varnosti materiala

(Material Safety Data Sheet –
MSDS) 142

pomnilnik

namestitev 113
odstranjevanje 115
preskušanje 115

ponovna porazdelitev barvila 57
popačeno besedilo 88
popravilo

popravilo strojne opreme 120
stik s HP-jem 123

popravilo strojne opreme 120
poševno natisnjene strani 86
potrošni material

stanje, ogledovanje s

programom HP ToolboxFX
47

potrošni material, naročanje 110
pot tiskalnega medija, čiščenje

59

PPD-ji 16
prazne strani 88
predstavitvena stran 46
preklic tiskalnega posla 44
priključek za napajalni kabel 4
priključevanje v omrežje 11
prilagajanje kakovosti tiskanja

posameznim vrstam tiskalnih
medijev 18

programska oprema

gonilniki za tiskalnik, Windows

13

HP ToolboxFX 14, 47
licenčna pogodba za

programsko opremo 145

Macintosh 15
podprti operacijski sistemi 10
težave 90
Windows 13
zagon gonilnika v operacijskem

sistemu Windows 13

prosojnice

priporočila za uporabo 20
tiskanje 29

R

razširjena garancija 121
recikliranje

informacije o HP-jevem

programu za vračilo
potrošnega materiala za
tiskanje in varovanju okolja
141

mesta za vračilo kaset 141
tiskalne kasete 55

ročno obojestransko tiskanje 33

S

samodejno obojestransko tiskanje

39

serijska številka 5
skladnost s pravilnikom FCC 136
specifikacije

akustični 127
delovno okolje 126
električni 128
pomnilnik 132
tiskalni mediji 17
vmesniki 133

zmogljivosti in nazivne vrednosti

tiskalnika 131

zunanjost 130

spletni strežnik, vgrajeni 52
splošen pregled, tiskalnik 4
Status (Stanje)

ogledovanje s programom

HP ToolboxFX 47

opozorila, HP ToolboxFX 47

stikalo za napajanje 4
stikalo za vklop/izklop 4
stik s HP-jem 123
storitve in podpora

HP ToolboxFX, nastavitve 50
stik s HP-jem 123
strojna oprema 120

strani, poševen izpis 86
strani z informacijami

predstavitvena stran 46
Stran s konfiguracijo omrežja

46

Stran s podatki o stanju črnila v

tiskalniku 46

Stran za konfiguracijo 46

strani z informacijami o tiskalniku

predstavitvena stran 46
Stran s konfiguracijo omrežja

46

Stran s podatki o stanju črnila v

tiskalniku 46

Stran za konfiguracijo 46

Stran s konfiguracijo omrežja 46
Stran s podatki o stanju črnila v

tiskalniku 46

Stran za konfiguracijo 46

Š

številka modela 4

T

težave pri podajanju, odpravljanje

86

tiskalna kaseta

garancija 146
HP-jeva politika o 112
mesta za vračilo za recikliranje

141

naročanje 110
ponovna porazdelitev barvila

57

SLWW

Stvarno kazalo

149

background image

shranjevanje 112
stanje, ogledovanje s

programom HP ToolboxFX
47

uporaba kaset HP 112
vratca 4
življenjska doba 112

tiskalna opravila 23
tiskalnik

čiščenje 58
nadzorna plošča 7
povezava 11
specifikacije 125
splošen pregled 4
težave s programsko opremo

90

vnovično pakiranje 122

tiskalnik, tehnični podatki 131
tiskalni mediji

HP ToolboxFX, nastavitve 50
ki lahko poškodujejo tiskalnik

19

nalepke 20
neustrezne vrste 19
obrazci, vnaprej natisnjeni 22
odstranjevanje zagozdenega

papirja 96

ovojnice 20
papir 20
papir z glavo 22
prilagajanje kakovosti tiskanja

posameznim vrstam tiskalnih
medijev 18

priporočeni 19
priporočila za uporabo 19
prosojnice 20
ročno tiskanje 25
težji 21
voščilnice 21
vstavljanje 24

tiskalni strežniki 111
tiskanje

knjižice 42
na medije po meri 31
na nalepke 29
na obe strani papirja (ročno)

33

na obe strani papirja

(samodejno) 39

na ovojnice 28

na pisemski papir z glavo 30
na posebne medije 28
na prosojnice 29
na vnaprej natisnjene obrazce

30

na voščilnice 31
N-up 41
predstavitvena stran 46
preklic 44
ročno podajanje 25
Stran s konfiguracijo omrežja

46

Stran s podatki o stanju črnila v

tiskalniku 46

Stran za konfiguracijo 46
več strani na en list papirja 41
vodni žigi 43

tiskanje z ročnim podajanjem 25
ToolboxFX. Glejte HP ToolboxFX

V

varčevanje z barvilom 112
več strani, tiskanje na en list papirja

41

vgrajena omrežna vrata HP 5
vgrajeni spletni strežnik

dnevnik dogodkov 53
Kartica Information (Informacije)

53

kartica Networking (Omrežja)

53

Kartica Settings (Nastavitve)

53

naročanje potrošnega materiala

54

podpora izdelka 54
splošen pregled 14
stanje naprave 53
stanje potrošnega materiala

53

Stran za konfiguracijo 53
tiskanje strani z informacijami

53

uporaba 52

vnovično pakiranje tiskalnika 122
vodni žigi, tiskanje 43
voščilnice

priporočila za uporabo 21
tiskanje 31

vrata, odpravljanje težav z

računalnikom Macintosh 83

vrata USB

mesto 5
odpravljanje težav z

računalnikom Macintosh 83

vrata USB, mesto 5
vratca

tiskalna kaseta 4
za ravne medije 4

vratca prostora za tiskalno kaseto,

gumb 4

vrste, tiskalnih medijev

HP ToolboxFX, nastavitve 50

VSS. Glejte vgrajeni spletni strežnik
vstavljanje tiskalnega medija

dodatni pladenj 3 25
pladenj 1 24
pladenj 2 25

vzorci utripanja lučk stanja 75
vzorec svetenja 75

W

Windows

gonilnik, dostop 13
gonilnik, namestitev 13

Z

zadnja vrata za samodejno

obojestransko tiskanje 5

zagozden papir, odstranjevanje

96

zajemalni valj (pladenj 1) 61
zajemalni valj (pladenj 2) 64

Ž

življenjska doba tiskalne kasete

112

150

Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

*CB366-90972*

*CB366-90972*

CB366-90972

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com