Корисничко упутство за HP LaserJet P2015 Printer series

background image

Serija HP LaserJet P2015

Uputstvo za upotrebu

background image
background image

Serija HP LaserJet P2015

Uputstvo za upotrebu

background image

Informacije o autorskim pravima

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Zabranjuje se reprodukcija, adaptacija ili
prevod bez prethodne pismene dozvole,
osim ako su zakonom odobreni.

Broj dela: CB366-90970

Edition 1, 09/2006

Ovde sadržane informacije podležu
promenama bez prethodne najave.

Jedina garancija HP proizvoda i usluga
navedena je u garantnoj izjavi koja dolazi uz
određene proizvode i usluge. Ništa od ovde
navedenog ne sme da se shvati kao dodatna
garancija. HP nije odgovoran za ovde
moguće tehničke ili uredničke greške ili
propuste.

Zaštitni znaci

Microsoft

®

i Windows

®

su registrovani

zaštitni znaci korporacije Microsoft u SAD.

PostScript

®

je registrovani zaštitni znak

kompanije Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

i Energy Star oznaka

®

su

registrovane oznake Agencije za zaštitu
životne sredine Sjedinjenih Američkih
Država u SAD.

background image

Sadržaj

1 Informacije o proizvodu

Funkcije proizvoda ............................................................................................................................... 2

Štampač HP LaserJet P2015 .............................................................................................. 2
Štampač HP LaserJet P2015d ............................................................................................ 2
Štampač HP LaserJet P2015n ............................................................................................ 3
Štampač HP LaserJet P2015dn .......................................................................................... 3
Štampač HP LaserJet P2015x ............................................................................................. 3

Identifikovanje delova proizvoda .......................................................................................................... 4

2 Kontrolna tabla

3 Softver proizvoda

Podržani operativni sistemi ................................................................................................................ 10
Priključci štampača ............................................................................................................................. 11

USB priključci ..................................................................................................................... 11
Mrežni priključci ................................................................................................................. 11

Povezivanje štampača na mrežu ...................................................................... 11
Instaliranje softvera za mrežni štampač ............................................................ 12

Softver za Windows ............................................................................................................................ 13

Windows drajveri za štampač ............................................................................................ 13

Vrste Windows drajvera .................................................................................... 13
Instaliranje Windows softvera za štampač ........................................................ 13

Za instaliranje softvera štampača za Windows XP (64-bitni) i
Windows Server 2003 ...................................................................... 13
Za instaliranje softvera štampača za Windows 98 (samo drajver),
Me (samo drajver), 2000, i XP (32-bitni) ........................................... 13

Podešavanje Windows drajvera za štampač .................................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Ugrađeni Web server ......................................................................................................... 14

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 15

Macintosh drajveri za štampač .......................................................................................... 15

Instaliranje Macintosh drajvera za štampač ...................................................... 15
Podešavanje Macintosh drajvera za štampač ................................................... 15

Datoteke „PostScript Printer Description” (PPD) ............................................................... 16

4 Podržani papir i druge vrste medija

Poboljšavanje kvaliteta štampanja za razne vrste medija .................................................................. 18
Smernice za upotrebu medija ............................................................................................................. 19

HP mediji ........................................................................................................................... 19

SRWW

iii

background image

Mediji koje treba izbegavati ............................................................................................... 19
Mediji koji mogu oštetiti štampač ....................................................................................... 19
Papir .................................................................................................................................. 20
Nalepnice ........................................................................................................................... 20

Struktura nalepnica ........................................................................................... 20

Folije .................................................................................................................................. 20
Koverte .............................................................................................................................. 20

Struktura koverte ............................................................................................... 20
Koverte sa dvostranim rubovima ....................................................................... 21
Koverte sa lepljivim trakama ili preklopima ....................................................... 21
Skladištenje koverte .......................................................................................... 21

Tvrdi papir i teški mediji ..................................................................................................... 21

Struktura tvrdog papira ...................................................................................... 22
Smernice za tvrdi papir ..................................................................................... 22

Memorandumi i odštampani obrasci .................................................................................. 22

5 Zadaci štampanja

Umetanje medija ................................................................................................................................ 24

Fioka 1 ............................................................................................................................... 24
Fioka 2 i opciona fioka 3 .................................................................................................... 25
Pravolinijska izlazna putanja .............................................................................................. 25
Ručno umetanje ................................................................................................................. 25

Postavke kvaliteta štampanja ............................................................................................................. 27
Štampanje na posebnim medijima ..................................................................................................... 28

Štampanje na koverti ......................................................................................................... 28
Štampanje na folijama ili nalepnicama .............................................................................. 29
Štampanje na memorandumima i odštampanim obrascima .............................................. 30
Štampanje na medijima standardnog formata i tvrdom papiru .......................................... 31

Štampanje na obe strane papira (dupleks) ........................................................................................ 33

Ručno dvostrano štampanje .............................................................................................. 33

Ručno dvostrano štampanje korišćenjem gornje izlazne korpe ........................ 33
Ručno dvostrano štampanje korišćenjem vratanca pravolinijskog izlaza ......... 36

Automatsko dvostrano štampanje ..................................................................................... 39

Štampanje više stranica na jednom listu papira (N-up štampanje) .................................................... 41
Štampanje brošura ............................................................................................................................. 42
Štampanje vodenih žigova ................................................................................................................. 43
Otkazivanje zadatka štampanja ......................................................................................................... 44

6 Rukovanje i održavanje

Stranice sa osnovnim podacima o štampaču ..................................................................................... 46

Probna stranica .................................................................................................................. 46
Stranica sa podešavanjima ................................................................................................ 46
Stranica sa stanjem potrošnog materijala .......................................................................... 46
Stranica sa mrežnim podešavanjima ................................................................................. 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Prikazivanje programa HP ToolboxFX ............................................................................... 47
Stanje ................................................................................................................................. 48
Upozorenja ........................................................................................................................ 49

Postavljanje upozorenja o stanju štampača ...................................................... 49
Postavljanje e-poruka upozorenja ..................................................................... 49

iv

SRWW

background image

Pomoć ................................................................................................................................ 49
Postavke uređaja ............................................................................................................... 50

Podaci o uređaju ............................................................................................... 50
Rad sa papirom ................................................................................................. 51
Kvalitet štampanja ............................................................................................. 51
Vrste papira ....................................................................................................... 51
Podešavanje sistema ........................................................................................ 52
Servisiranje ....................................................................................................... 52

Postavke za štampanje ...................................................................................................... 52

Štampanje ......................................................................................................... 52
PCL 5e .............................................................................................................. 52
PCL 6 ................................................................................................................ 52
PostScript .......................................................................................................... 53

Mrežna podešavanja ......................................................................................................... 53

Ugrađeni Web server ......................................................................................................................... 54

Otvaranje ugrađenog Web servera .................................................................................... 54
Kartica „Status” (Stanje) ................................................................................................... 55
Kartica „Settings” (Postavke) ............................................................................................. 55
Kartica „Networking” (Umrežavanje) .................................................................................. 56
Veze ................................................................................................................................... 56

Zamena kasete s tonerom .................................................................................................................. 57
Ponovno raspoređivanje tonera ......................................................................................................... 59
Čišćenje štampača ............................................................................................................................. 60

Čišćenje mesta gde se nalazi kaseta s tonerom ............................................................... 60
Čišćenje putanje kojom se kreću mediji u štampaču ......................................................... 61

Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 1) ..................................................................................... 63
Čišćenje valjka za uvlačenje papira (fioka 2) ..................................................................................... 67
EconoMode ........................................................................................................................................ 73

7 Rešavanje problema

Nalaženje rešenja ............................................................................................................................... 76

1. korak: Da li je štampač dobro podešen? ....................................................................... 76
2. korak: Da li je lampica „Spreman” uključena? ............................................................... 76
3. korak: Da li možete da odštampate probnu stranicu? ................................................... 77
4. korak: Da li je kvalitet štampanja prihvatljiv? ................................................................. 77
5. korak: Da li štampač komunicira sa računarom? ........................................................... 77
6. korak: Da li odštampana stranica izgleda onako kako ste očekivali? ............................ 78
Kontaktiranje HP podrške .................................................................................................. 78

Način rada statusnih lampica ............................................................................................................. 79
Uobičajeni problemi kod Macintosh računara .................................................................................... 86
Greške u vezi sa drajverom HP PostScript Level 3 Emulation ........................................................... 89
Rešavanje problema sa medijima ...................................................................................................... 90
Odštampana stranica izgleda drugačije nego na ekranu ................................................................... 92

Nečitak, netačan ili nepotpun tekst .................................................................................... 92
Grafika ili tekst koji nedostaju ili prazne stranice ............................................................... 92
Format stranice je drugačiji nego na drugom HP LaserJet štampaču ............................... 93
Kvalitet grafike ................................................................................................................... 93

Problemi sa softverom za štampač .................................................................................................... 94
Poboljšanje kvaliteta štampanja ......................................................................................................... 95

Svetao ili izbledeli otisak prilikom štampanja ..................................................................... 95

SRWW

v

background image

Mrlje od tonera ................................................................................................................... 95
Isprekidano štampanje ....................................................................................................... 95
Vertikalne linije ................................................................................................................... 96
Siva pozadina .................................................................................................................... 96
Zamrljano štampanje ......................................................................................................... 96
Ispušteni toner ................................................................................................................... 97
Vertikalne smetnje koje se ponavljaju ................................................................................ 97
Izobličeni znakovi ............................................................................................................... 97
Iskošen tekst ...................................................................................................................... 98
Iskrivljeni ili talasasti tekst .................................................................................................. 98
Gužvanje ili nabori ............................................................................................................. 98
Toner oko znakova ............................................................................................................ 99

Uklanjanje zaglavljenog papira ......................................................................................................... 100

Oblast za kasetu s tonerom ............................................................................................. 100
Ulazne fioke ..................................................................................................................... 102
Izlazna korpa ................................................................................................................... 105
Pravolinijska izlazna putanja ............................................................................................ 106
Putanja za automatsko dvostrano štampanje .................................................................. 107

Rešavanje problema u vezi sa mrežnim podešavanjima ................................................................. 112

Dodatak A Dodatak o dodatnoj opremi/potrošnom materijalu

Poručivanje potrošnog materijala i dodatne opreme ........................................................................ 114
Mrežni serveri za štampanje 10/100 ................................................................................................ 115
HP kasete s tonerom ........................................................................................................................ 116

Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača ...................... 116
Čuvanje kaseta s tonerom ............................................................................................... 116
Očekivani vek trajanja kasete s tonerom ......................................................................... 116
Štednja tonera ................................................................................................................. 116

DIMM moduli (memorija ili font) ........................................................................................................ 117

Instaliranje DIMM memorije ............................................................................................ 117
Testiranje instalacije DIMM modula ................................................................................. 119
Uklanjanje DIMM modula ................................................................................................. 119

Dodatak B Servisiranje i podrška

Servisiranje hardvera ....................................................................................................................... 124
Produžena garancija ........................................................................................................................ 124
Uputstvo za ponovno pakovanje štampača ...................................................................................... 125
Kako da kontaktirate HP ................................................................................................................... 125

Dodatak C Specifikacije štampača

Specifikacije o životnoj sredini .......................................................................................................... 128
Emisije zvukova ................................................................................................................................ 128
Električne specifikacije ..................................................................................................................... 129
Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 131
Kapaciteti štampača i nominalne vrednosti ...................................................................................... 132
Specifikacije memorije ...................................................................................................................... 133
Dostupnost priključaka ..................................................................................................................... 133

vi

SRWW

background image

Usklađenost sa propisima američke Federalne komisije za komunikacije (FCC) ............................ 136
Izjave Deklaracije o usklađenosti ..................................................................................................... 137
Izjave o propisima ............................................................................................................................ 138

Izjava o bezbednosti lasera ............................................................................................. 138
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 138
Korejska EMI izjava ......................................................................................................... 138
Izjava o laserima za Finsku ............................................................................................. 139

Program upravljanja prirodnim resursima ........................................................................................ 140

Zaštita životne sredine ..................................................................................................... 140
Proizvodnja ozona ........................................................................................................... 140
Potrošnja struje ................................................................................................................ 140
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 140
Upotreba papira ............................................................................................................... 140
Plastika ............................................................................................................................ 140
Potrošni materijal za HP LaserJet ................................................................................... 140
Informacije o HP programu za vraćanje i recikliranje potrošnog materijala ..................... 141
Papir ................................................................................................................................ 141
Ograničenja materijala ..................................................................................................... 141
Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj
uniji .................................................................................................................................. 142
Lista bezbednosnih podataka o materijalima ................................................................... 142
Za više informacija ........................................................................................................... 142

Dodatak E Garancija i licence

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard .............................................................. 144
Ugovor o licenciranju Hewlett-Packard softvera ............................................................................... 145
Ograničena garancija za vek trajanja kasete sa tonerom ................................................................ 146

Dodatni pregled sadržaja ............................................................................................................................... 147

SRWW

vii

Dodatak D Informacije o propisima

background image

viii

SRWW

background image

1