HP LaserJet P2015 Printer series - Instaliranje DIMM memorije

background image

Instaliranje DIMM memorije

Ako dodate memoriju (samo RAM) štampaču serije HP LaserJet P2015, možete da štampate složenije
zadatke štampanja.

Za instaliranje DIMM modula sledite niže navedena uputstva:

OPREZ

Rukovanje DIMM modulom (memorijom) bez nošenja uzemljenog, antistatičkog

uređaja može oštetiti DIMM. Dodirnite bilo koji metalni deo štampača ili drugi uzemljeni metal pre
nego što dodirnete DIMM modul.

1.

Isključite štampač pomoću prekidača za napajanje, a zatim iskopčajte sve kablove povezane sa
štampačem.

2.

Otvorite vratanca za DIMM modul.

3.

Izvadite DIMM modul iz antistatičke vrećice u kojoj je isporučen tako što ćete ga uhvatiti za gornju
ivicu.

SRWW

DIMM moduli (memorija ili font)

117

background image

4.

Sa zlatnim kontaktima okrenutim nagore, umetnite DIMM modul u ležište i pritisnite telo DIMM
modula dok metalni zadržni pinovi ne kliknu.

118

Dodatak A Dodatak o dodatnoj opremi/potrošnom materijalu

SRWW

background image

5.

Zatvorite vratanca za DIMM modul.

6.

Ponovo priključite sve kablove štampača, a zatim pomoću prekidača za napajanje uključite
štampač.