HP LaserJet P2015 Printer series - Testiranje instalacije DIMM modula

background image

Testiranje instalacije DIMM modula

Da biste testirali instalaciju DIMM modula, odštampajte Stranicu sa podešavanjima i proverite Ukupnu
memoriju navedenu na stranici. Za više informacija pogledajte odeljak

Stranice sa osnovnim podacima

o štampaču

.

Ako sve lampice na kontrolnoj tabli trepere, instalacija DIMM modula je bila neuspešna. Uklonite DIMM
modul i ponovo ga instalirajte.