HP LaserJet P2015 Printer series - Uklanjanje DIMM modula

background image

Uklanjanje DIMM modula

Za uklanjanje DIMM modula sledite niže navedena uputstva:

OPREZ

Rukovanje DIMM modulom (memorijom) bez nošenja uzemljenog, antistatičkog

uređaja može oštetiti DIMM. Dodirnite bilo koji metalni deo štampača ili drugi uzemljeni metal pre
diranja DIMM modula.

1.

Isključite štampač pomoću prekidača za napajanje, a zatim iskopčajte sve kablove povezane sa
štampačem.

SRWW

DIMM moduli (memorija ili font)

119

background image

2.

Otvorite vratanca za DIMM modul.

3.

Oslobodite zadržne pinove DIMM modula pritiskom ka spolja.

120

Dodatak A Dodatak o dodatnoj opremi/potrošnom materijalu

SRWW

background image

4.

Uhvatite DIMM modul za donji deo, a potom uklonite DIMM modul iz štampača.

NAPOMENA

Stavite DIMM modul u antistatičku vrećicu.

5.

Zatvorite vratanca za DIMM modul.

6.

Ponovo priključite sve kablove štampača, a zatim pomoću prekidača za napajanje uključite
štampač.

SRWW

DIMM moduli (memorija ili font)

121

background image

122

Dodatak A Dodatak o dodatnoj opremi/potrošnom materijalu

SRWW

background image

B