HP LaserJet P2015 Printer series - Dodatni pregled sadržaja

background image

Dodatni pregled sadržaja

čišćenje

putanja kojom se kreću mediji

61

valjak za uvlačenje (fioka 1)

63

valjak za uvlačenje (fioka 2)

67

štampač 60

A

automatski birač formata papira za

dvostrano štampanje 5

automatsko dvostrano štampanje

39

B

broj modela 4
brošure 42

D

DIMM

dodavanje 117
testiranje 119
uklanjanje 119

dodatna oprema, poručivanje

114

drajver

Macintosh, instaliranje 15
Macintosh, pristup 15
Macintosh, rešavanje problema

86

Windows, instaliranje 13
Windows, pristupanje 13

drajver za štampač

Macintosh 15
Windows 13

dugme na vratancima za kasetu s

tonerom 4

dugme, vratanca za kasetu s

tonerom 4

dupleks (dvostrano) štampanje

automatsko 39
ručno 33

dvostrano štampanje

automatsko 39
ručno 33

E

EconoMode 73
Energy Star 140
EWS. See ugrađeni Web server

F

fioka 1

položaj 4
umetanje 24

fioka 2

položaj 4
umetanje 25

fioka 3 25
folije

smernice za upotrebu 20
štampanje na 29

G

garancija

kaseta s tonerom 146
licenciranje 145
produžena 124
proizvod 144

grafika

nedostaju 92
slab kvalitet 93

greške

PostScript Level 3 Emulation

89

softver 94

SRWW

Dodatni pregled sadržaja

147

greške u vezi sa drajverom

PostScript Level 3 Emulation
89

H

HP interni mrežni priključak 5
HP mediji 19
HP ToolboxFX

Kartica „Device

Settings” (Postavke uređaja)

50

Kartica

„Documentation” (Dokumenta
cija) 49

Kartica „Help” (Pomoć) 49
Kartica „Network

Settings” (Mrežna
podešavanja) 53

Kartica „Status” (Stanje) 48

I

IP adresa 86
iskošene stranice 90
iskrivljene stranice 90
izjave o propisima

izjava o laserima za Finsku

139

izjave deklaracije o usklađenosti

137

Kanadski DOC propisi 138
Korejska EMI izjava 138
program upravljanja prirodnim

resursima 140

Usklađenost sa propisima

američke Federalne komisije
za komunikacije (FCC) 136

č

background image

Kartica „Help” (Pomoć),

HP ToolboxFX 49

Kartica „Information” (Informacije)

(ugrađeni Web server) 55

Kartica „Network Settings” (Mrežna

podešavanja), HP ToolboxFX
53

Kartica

„Networking” (Umrežavanje)
(ugrađeni Web server) 56

Kartica „Settings” (Postavke)

(ugrađeni Web server) 55

Kartica „Status” (Stanje),

HP ToolboxFX 48

kaseta s tonerom

gde treba vratiti za recikliranje

141

korišćenje HP kasete s tonerom

116

politika kompanije HP u vezi sa

116

ponovno raspoređivanje tonera

59

poručivanje 114
stanje, pregled pomoću

programa HP ToolboxFX 48

vek trajanja 116
vratanca 4
čuvanje 116

kaseta sa tonerom

garancija 146

kontaktiranje kompanije HP 125
kontrolna tabla

način rada statusnih lampica

79

Postavke programa

HP ToolboxFX 52

koverte

smernice za upotrebu 20
štampanje na 28

kvalitet

Postavke programa

HP ToolboxFX 51

štampanje 18

kvalitet slike 51
kvalitet štampanja

EconoMode 73
gužvanje 98
iskošen tekst 98
iskrivljeni 98

isprekidano štampanje 95
ispušteni toner 97
izobličeni znakovi 97
mrlje od tonera 95
nabori 98
poboljšavanje za razne vrste

medija 18

postavke 27
Postavke programa

HP ToolboxFX 51

siva pozadina 96
svetao ili izbledeli otisak prilikom

štampanja 95

talasasti 98
toner oko znakova 99
vertikalne linije 96
vertikalne smetnje koje se

ponavljaju 97

zamrljano štampanje 96

kvalitet štampanja, postavke

programa HP ToolboxFX 51

L

licenciranje, softver 145
Lista bezbednosnih podataka o

materijalima (Material Safety Data
Sheet - MSDS) 142

M

Macintosh

drajver, instaliranje 15
drajver, pristup 15
drajver, rešavanje problema

86

PPD datoteke 16
problemi, rešavanje 86
softver 15
USB kartica, rešavanje

problema 87

medij

uklanjanje zaglavljenog papira

100

mediji

folije 20
koverte 20
memorandumi 22
nalepnice 20
odštampani obrasci 22
papir 20

148

Dodatni pregled sadržaja

SRWW

izlazna korpa

položaj 4
ručno dvostrano štampanje

33

uklanjanje zaglavljenog papira u

105

izlazna putanja, pravolinijska 25

K

Kartica „Device Settings” (Postavke

uređaja), HP ToolboxFX 50

Kartica

„Documentation” (Dokumentacija)
(HP ToolboxFX) 49

poboljšavanje kvaliteta

štampanja za razne vrste
medija 18

Postavke programa

HP ToolboxFX 51

preporučeno 19
ručno štampanje 25
smernice za upotrebu 19
težak 21
tvrdi papir 21
umetanje 24
vrste koje mogu oštetiti štampa

19

vrste koje treba izbegavati 1

mediji standardnog formata 31
memorandum

štampanje na 30

memorandumi

smernice za upotrebu 22

memorija

instaliranje 117
testiranje 119
uklanjanje 119

Mrežni i bežični serveri za

štampanje 10/100 115

mrežni priključak, HP interni 5
mrežni priključci 11

N

N-up štampanje 41
nalepnice

smernice za upotrebu 20
štampanje na 29

način rada statusnih lampica 79

č

9

background image

nedostaju

grafika 92
tekst 92

nečitak tekst 92

O

odštampani obrasci

smernice za upotrebu 22
štampanje na 30

operativni sistemi, podržani 10
otkazivanje zadatka štampanja

44

očekivani vek trajanja, kaseta s

tonerom 116

očuvanje tonera 116

P

papir

Postavke programa

HP ToolboxFX 51

preporučeno 19
upotreba 20

PCL 5e 52
poboljšanje kvaliteta štampanja

95

poboljšavanje kvaliteta štampanja

za razne vrste medija 18

podešavanje

Štampač HP LaserJet P2015

2

Štampač HP LaserJet P2015d

2

Štampač HP LaserJet P2015dn

3

Štampač HP LaserJet P2015n

3

Štampač HP LaserJet P2015x

3

ponovno pakovanje štampača

125

ponovno raspoređivanje tonera

59

popravka

kontaktiranje kompanije HP

125

servisiranje hardvera 124

poručivanje potrošnog materijala i

dodatne opreme 114

postavke

HP ToolboxFX 50
kvalitet štampanja 27

PostScript Level 3 Emulation

drajver, postavke programa HP
ToolboxFX 53

potrošni materijal

stanje, pregled pomoću

programa HP ToolboxFX 48

potrošni materijal, poručivanje

114

povezivanje na mrežu 11
PPD datoteke 16
pravolinijska izlazna putanja 25,

36

prazne stranice 92
pregled, štampač 4
prekidač za napajanje 4
prekidač za uključivanje/

isključivanje 4

prekidač, napajanje 4
priključak za napajanje 4
priključak, položaj USB-a 5
priključci, rešavanje problema kod

Macintosh računara 87

problemi sa umetanjem, rešavanje

90

Probna stranica 46
produžena garancija 124
Program upravljanja prirodnim

resursima 140

proizvod

funkcije 2
softver 9

putanja kojom se kreću mediji,

čišćenje 61

R

rad lampica 79
reciklaža

kasete s tonerom 57

recikliranje

gde treba vratiti kasete sa

tonerom 141

HP program za vraćanje

potrošnog materijala i zaštitu
životne sredine 141

rezervni delovi 114
rešavanje

grafika ili tekst koji nedostaju

92

greške u vezi sa drajverom

PostScript Level 3 Emulation

89

gužvanje 98
iskošen tekst 98
iskošeni tekst 90
iskrivljeni 98
isprekidano štampanje 95
ispušteni toner 97
izobličeni znakovi 97
mrlje od tonera 95
nabori 98
nepotpun tekst 92
nečitak tekst 92
odštampana stranica izgleda

drugačije nego na ekranu 92

prazne stranice 92

SRWW

Dodatni pregled sadržaja

149

problemi kod Macintosh

računara 86

problemi sa softverom za

štampač 94

problemi sa umetanjem 90
siva pozadina 96
slab kvalitet grafike 93
svetao ili izbledeli otisak prilikom

štampanja 95

talasasti 98
toner oko znakova 99
vertikalne linije 96
vertikalne smetnje koje se

ponavljaju 97

zamrljano štampanje 96

rešavanje problema

komunikacija između štampača i

računara 77

kontaktiranje HP podrške 78
kvalitet štampanja 77
lampica „Spreman” 76
odštampana stranica i

očekivanja 78

podešavanje štampača 76
probna stranica 77

ručno dvostrano štampanje 33

background image

S

serijski broj 5
serveri za štampanje 115
servisiranje hardvera 124
Servisiranje i podrška

hardver 124

servisiranje i podrška

kontaktiranje kompanije HP

125

Postavke programa

HP ToolboxFX 52

softver

drajveri za štampač, Windows

13

HP ToolboxFX 14, 47
Macintosh 15
podržani operativni sistemi 10
pristupanje Windows drajveru

13

problemi 94
ugovor o licenciranju softvera

145

Windows 13

specifikacije

dostupnost priključaka 133
električne 129
fizičke 131
kapaciteti i nominalne vrednosti

132

mediji 17
memorija 133
zvukovi 128
životna sredina 128

specifikacije o životnoj sredini

128

stanje

pregled pomoću programa

HP ToolboxFX 48

upozorenja, HP ToolboxFX 48

Stranica sa mrežnim

podešavanjima 46

Stranica sa podešavanjima 46
Stranica sa stanjem potrošnog

materijala 46

stranice sa osnovnim podacima

Probna stranica 46
Stranica sa mrežnim

podešavanjima 46

Stranica sa podešavanjima 46

Stranica sa stanjem potrošnog

materijala 46

stranice sa osnovnim podacima o

štampaču

Probna stranica 46
Stranica sa mrežnim

podešavanjima 46

Stranica sa podešavanjima 46
Stranica sa stanjem potrošnog

materijala 46

stranice, iskošene 90

150

Dodatni pregled sadržaja

SRWW

štampanje

brošure 42
N-up 41
na folijama 29
na kovertama 28
na medijima standardnog

formata 31

na memorandumima 30
na nalepnicama 29
na obe strane papira

(automatsko) 39

na obe strane papira (ručno)

33

na odštampanim obrascima

30

na posebnim medijima 28
na tvrdom papiru 31
otkazivanje 44
Probna stranica 46
ručno umetanje 25
Stranica sa mrežnim

podešavanjima 46

Stranica sa podešavanjima 46
Stranica sa stanjem potrošnog

materijala 46

više stranica na jednom listu

papira 41

vodeni žigovi 43

štampanje sa ručnim umetanjem

25

štampač

kontrolna tabla 7
ponovno pakovanje 125
pregled 4
priključci 11
problemi sa softverom 94

specifikacije 127
čišćenje 60

štampač, specifikacije 132
štednja tonera 116

T

tekst

nedostaju 92
nečitak 92

teški mediji, smernice za upotrebu

21

toner

ispušteni toner 97
mrlje 95
nestaje 95
oko znakova 99
očuvanje 116

ponovno raspoređivanje 59
vratanca za kasetu s tonerom

4

zamrljano 96
čuvanje kaseta s tonerom 116

ToolboxFX. See HP ToolboxFX
tvrdi papir

smernice za upotrebu 21
štampanje na 31

uklanjanje zaglavljenog lista 100

U

ugrađeni Web server

dnevnik događaja 55
Kartica

„Information” (Informacije)
55

Kartica

„Networking” (Umrežavanje)

56

Kartica „Settings” (Postavke)

55

naručivanje potrošnog

materijala 56

podrška za proizvod 56
pregled 14
stanje potrošnog materijala 55
stanje uređaja 55
Stranica sa podešavanjima 55
upotreba 54
štampanje stranica sa

osnovinim informacijama 55

uklanjanje zaglavljenog papira

100

š

background image

rešavanje problema za

Macintosh računare 87

Usklađenost sa propisima američke

Federalne komisije za
komunikacije (FCC) 136

V

valjak za uvlačenje (fioka 1) 63
valjak za uvlačenje (fioka 2) 67
više stranica, štampanje na jednom

listu papira 41

vodeni žigovi, štampanje 43
vratanca

kaseta s tonerom 4
pravolinijski izlaz 4

vratanca pravolinijskog izlaza 4
vratanca putanje za automatsko

dvostrano štampanje, zadnja
strana 5

vrste, mediji

Postavke programa

HP ToolboxFX 51

W

Web server, ugrađeni 54
Windows

drajver, instaliranje 13
drajver, pristupanje 13

Z

zadaci štampanja 23
zaglavljeni papir, uklanjanje 100
zvukovi 128

SRWW

Dodatni pregled sadržaja

151

ulazna fioka

fioka 1 4
fioka 2 4
umetanje medija 25

ulazne fioke za papir

problemi sa umetanjem,

rešavanje 90

umetanje medija

fioka 1 24
fioka 2 25
opciona fioka 3 25

upozorenja e-poštom, podešavanje

48

upozorenja, podešavanje 48
USB priključak

položaj 5

background image

152

Dodatni pregled sadržaja

SRWW

background image
background image

*CB366-90970*

*CB366-90970*

CB366-909 0

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

7