HP LaserJet P2015 Printer series - Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard

background image

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard

HP PRODUCT

DURATION OF LIMITED WARRANTY

Štampači serije HP LaserJet P2015

Godinu dana od datuma kupovine

HP garantuje vama, krajnjem korisniku, da na hardveru i dodacima proizvedenim od strane HP-a neće biti kvarova
u materijalu i izradi tokom navedenog perioda nakon datuma kupovine. Ako HP dobije obaveštenje o takvom kvaru
tokom garantnog perioda, HP će, po sopstvenoj proceni, ili zameniti ili popraviti proizvode za koje se ispostavi da
imaju grešku. Proizvodi koji služe kao zamena mogu biti ili novi ili po performansama jednaki novim.

HP vam garantuje da, ako se pravilno instalira i koristi, HP softver neće podbaciti u izvršavanju programskih
uputstava u navedenom periodu nakon datuma kupovine, usled grešaka u materijalu i izradi. Ako HP dobije
obaveštenje o takvim greškama tokom perioda garancije, HP će zameniti softver koji ne izvršava svoje programske
zadatke zbog takvih kvarova.

HP ne garantuje da će HP proizvodi funkcionisati bez prekida i grešaka. Ako HP nije u stanju da u razumnom
periodu popravi ili zameni bilo koji proizvod pod navedenim uslovima, imate pravo na povraćaj sredstava u iznosu
kupovne cene nakon hitnog vraćanja proizvoda.

HP proizvodi mogu da sadrže prerađene delove koji su po performansama jednaki novim ili su bili korišćeni kao
pomoćni delovi.

Garancija se ne primenjuje na kvarove koji su posledica (a) pogrešnog ili neadekvatnog održavanja ili kalibracije,
(b) softvera, interfejsa, delova ili potrošnog materijala koje nije obezbedio HP, (c) nedozvoljenih prepravki ili
zloupotrebe, (d) rada van okvira objavljenih ekoloških specifikacija za proizvod ili (e) nepravilne pripreme i
održavanja radnog prostora.

HP ograničena garancija važi u svim zemljama/regionima ili lokalitetima gde postoji HP-ova podrška za ovaj
proizvod i gde je HP prodao proizvod. Nivo garancije može da se razlikuje u zavisnosti od lokalnih standarda. HP
neće menjati oblik, strukturu ili funkciju proizvoda da bi on radio u zemlji/regionu za koji nikada nije bio namenjen
zbog pravnih ili zakonskih razloga. U DOZVOLJENIM OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, NAVEDENE
GARANCIJE SU EKSKLUZIVNE I NI JEDNA DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE
ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU
POGODNOSTI ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU
UPOTREBU. Neke zemlje/regioni, države ili provincije ne dopuštaju ograničenja trajanja implicirane garancije,
tako da gore navedeno ograničenje ili isključenje ne mora da se odnosi na vas. Ova garancija vam daje određena
zakonska prava, a možete imati još prava koja se razlikuju od zemlje/regiona do zemlje/regiona, države do države,
odnosno provincije do provincije.

U OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, PRAVNI LEKOVI U OVOJ IZJAVI O GARANCIJI SU VAŠI LIČNI I
EKSKLUZIVNI PRAVNI LEKOVI. OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI
NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA ILI ZA DIREKTNU, POSEBNU,
SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA
JE ZASNOVANA NA UGOVORU, GRAĐANSKOM PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN. Neke zemlje/regioni, države ili
provincije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje slučajne ili posledične štete, tako da gore navedeno
ograničenje ili isključenje ne mora da se odnosi na vas.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U ZAKONSKI DOZVOLJENOM OKVIRU, NE
ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU VAŠA ZAKONSKA PRAVA U PRODAVANJU OVOG
PROIZVODA VAMA, VEĆ SU NJIHOV DODATAK.

144

Dodatak E Garancija i licence

SRWW