HP LaserJet P2015 Printer series - Ugovor o licenciranju Hewlett-Packard softvera

background image

Ugovor o licenciranju Hewlett-Packard softvera

PAŽNJA: UPOTREBA SOFTVERA MORA BITI U SKLADU SA USLOVIMA LICENCE HP SOFTVERA
DATIM DOLE. UPOTREBA SOFTVERA OZNAČAVA VAŠE PRIHVATANJE OVIH USLOVA LICENCE.

USLOVI LICENCE HP SOFTVERA

Sledeći Uslovi licence vam služe kao smernice za korišćenje pratećeg softvera sem ako imate poseban
potpisani ugovor sa kompanijom Hewlett-Packard.

Odobrenje licence. Hewlett-Packard vam odobrava dozvolu da koristite jednu kopiju softvera. Termin
„Upotreba” podrazumeva čuvanje, učitavanje, instalaciju, pokretanje ili prikazivanje softvera. Ne smete
da menjate softver niti da isključujete bilo koju funkciju licence ili upravljanja. Ako softver ima licencu za
„istovremenu upotrebu”, ne smete dozvoliti da softver istovremeno koristi više od maksimalnog broja
ovlašćenih korisnika.

Vlasništvo. Kompanija Hewlett-Packard ili njeni dobavljači su vlasnici softvera i autorskih prava na
softver. Vaša dozvola ne podrazumeva pravo na softver ili vlasništvo nad njim i ne predstavlja prodaju
bilo kakvih prava na softver. Dobavljači kompanije Hewlett-Packard mogu da zaštite svoja prava u
slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova licence.

Kopije i adaptacije. Smete da pravite kopije ili adaptacije softvera samo za arhivu ili ako je kopiranje
ili adaptacija osnovni korak u dozvoljenoj upotrebi softvera. Sva obaveštenja o autorskim pravima na
originalnom softveru morate da reprodukujete na svim kopijama ili adaptacijama. Ne smete da objavite
kopiju softvera na bilo kojoj javnoj mreži.

Zabranjeno rastavljanje i dešifrovanje. Ne smete da rastavljate ili dekompilujete softver bez
prethodne pismene dozvole HP-a. U nekim pravosudnim sistemima, dozvola HP-a nije potrebna za
ograničeno rastavljanje i dekompilaciju. Po zahtevu, vi ćete pružiti HP-u razumno detaljne informacije
u vezi sa rastavljanjem i dekompilacijom. Ne smete da dešifrujete softver sem ako je dešifrovanje
neophodan deo funkcionisanja softvera.

Prenos prava. Vaša licenca prestaje da važi prilikom bilo kakvog prenosa prava na softver. Nakon
prenosa prava morate da isporučite softver, uključujući sve kopije i prateću dokumentaciju, osobi kojoj
se prava prenose. Osoba kojoj se prava prenose mora da prihvati Uslove licence kao uslov za prenos.

Ukidanje licence. HP može da ukine vašu licencu nakon izveštaja o nepoštovanju bilo kojeg od Uslova
licence. Nakon ukidanja licence, morate odmah da uništite softver, zajedno sa kopijama, adaptacijama
i objedinjenim delovima u bilo kojem obliku.

Uslovi izvoza. Ne smete da izvozite softver ili bilo koju kopiju ili adaptaciju ako je to u suprotnosti sa
bilo kojim važećim zakonima i propisima.

Zadržana prava vlade SAD. Softver i bilo koja prateća dokumentacija razvijeni su u potpunosti o
privatnom trošku. Isporučeni su i licencirani kao „komercijalni računarski softver” kao što je definisano
u DFARS 252.227-7013 (oktobar 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991), ili DFARS 252.227-7014
(jun 1995), kao „komercijalni artikal” kao što je definisano u FAR 2.101(a) (jun 1987) ili kao „ograničeni
računarski softver” kao što je definisano u FAR 52.227-19 (jun 1987) (ili bilo kom ekvivalentnom propisu
ili klauzuli ugovora), šta god bilo primenjivo. Vi imate samo ona prava koja idu uz softver i bilo koju
prateću dokumentaciju koja pruža primenjiva DFARS ili FAR klauzula ili standardni HP ugovor za softver
za određeni proizvod.

SRWW

Ugovor o licenciranju Hewlett-Packard softvera

145