HP LaserJet P2015 Printer series - Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji

background image

Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim

domaćinstvima u Evropskoj uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se taj proizvod ne sme bacati sa ostalim
otpadom iz vašeg domaćinstva. Umesto toga, vaša je odgovornost da svoju otpadnu opremu bacate
tako što ćete je odneti na određeno mesto za prikupljanje i recikliranje otpadne električne i elektronske
opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadne opreme u vreme predaje pomoći će u očuvanju
prirodnih resursa i osiguraće recikliranje na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Za više
informacija o mestima na koja možete odneti otpadnu opremu na recikliranje molimo obratite se lokalnoj
gradskoj kancelariji, službi za uklanjanje otpada iz domaćinstva ili radnji u kojoj ste kupili proizvod.