HP LaserJet P2015 Printer series - Način rada statusnih lampica

background image

Način rada statusnih lampica

Tabela 7-1

Legenda statusnih lampica

Simbol za „isključenu lampicu”

Simbol za „uključenu lampicu”

Simbol za „lampicu koja treperi”

Tabela 7-2

Poruke lampica na kontrolnoj tabli

Stanje lampica

Stanje štampača

Radnja

Uključivanje/pokretanje

U stanju pokretanja, lampice „Kreni”,
„Spreman” i „Pažnja” se smenjuju (na
svakih 500 ms) jedna za drugom.

Započinjanje rekonfigurisanja

Prilikom pokretanja štampača možete da
zahtevate posebne sekvence za
inicijalizaciju kojima se rekonfiguriše
štampač. Kada se zahteva neka od tih
sekvenci, npr. „hladno” resetovanje,
lampice se pale jedna za drugom kao u
stanju uključivanja/pokretanja.

Otkazivanje zadatka

Nakon što se proces otkazivanja završi,
štampač se vraća u stanje „Spreman”.

Tokom procesa uključivanja,
rekonfigurisanja i otkazivanja zadatka,
pritiskanje dugmadi nema efekta.

SRWW

Način rada statusnih lampica

79

background image

Stanje lampica

Stanje štampača

Radnja

„Spreman”

Štampač je spreman za upotrebu i nema
aktivnih zadataka.

Za štampanje stranice sa
podešavanjima pritisnite i držite dugme

Kreni

5 sekundi.

Za štampanje probne stranice pritisnite i
pustite dugme

Kreni

.

Obrada podataka

Štampač obrađuje ili prima podatke.

Da biste otkazali trenutni zadatak,
pritisnite dugme

Otkaži

.

Tabela 7-2

Poruke lampica na kontrolnoj tabli (nastavljeno)

80

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

Stanje lampica

Stanje štampača

Radnja

Ručno umetanje ili Greška koja se
ponavlja

Do ovog stanja se može doći u sledećim
okolnostima:

Ručno umetanje

Opšta greška koja se ponavlja

Greška u podešavanju memorije

Greška u vezi s profilom štampanja
ili poslom

Za otklanjanje posledica greške i
štampanje bilo kojih podataka pritisnite
dugme

Kreni

.

Ako je otklanjanje uspešno, štampač se
vraća u stanje „Obrada podataka” i
završava zadatak.

Ako otklanjanje nije uspešno, štampač
se vraća u stanje „Greška koja se
ponavlja”.

Pažnja

Vratanca kasete s tonerom su otvorena.

Zatvorite vratanca kasete s tonerom.

Tabela 7-2

Poruke lampica na kontrolnoj tabli (nastavljeno)

SRWW

Način rada statusnih lampica

81

background image

Stanje lampica

Stanje štampača

Radnja

Fatalna greška

Isključite štampač, sačekajte 10
sekundi i uključite štampač.

Ako ne možete da rešite problem,
pogledajte odeljak

Kontaktiranje

HP podrške

.

Greška u dodatnoj opremi

Za prikazivanje dodatnih informacija o
grešci pritisnite dugme

Kreni

. Način rada

lampica se menja. Za više informacija o
trenutnom načinu rada lampica
pogledajte odeljak

Tabela 7-3 Indikatori

za grešku u dodatnoj opremi

. Kada

pustite dugme

Kreni

, štampač se vraća u

stanje „Greška u dodatnoj opremi”.

Tabela 7-2

Poruke lampica na kontrolnoj tabli (nastavljeno)

82

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

Stanje lampica

Stanje štampača

Radnja

Nizak nivo tonera

Lampice „Kreni”, „Spreman” i „Pažnja” se
ponašaju nezavisno od stanja „Nizak nivo
tonera”.

Naručite novu kasetu s tonerom i imajte
je pri ruci. Pogledajte odeljak

Poručivanje potrošnog materijala i
dodatne opreme

.

Nema tonera

Kaseta s tonerom je uklonjena iz
štampača.

Ponovo umetnite kasetu s tonerom u
štampač.

Tabela 7-2

Poruke lampica na kontrolnoj tabli (nastavljeno)

SRWW

Način rada statusnih lampica

83

background image

Stanje lampica

Stanje štampača

Radnja

Zastoj

Izvadite zaglavljeni medij. Pogledajte
odeljak

Uklanjanje zaglavljenog papira

.

Tabela 7-2

Poruke lampica na kontrolnoj tabli (nastavljeno)

84

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

Stanje lampica

Stanje štampača

Radnja

Nema papira

Umetnite papir ili druge medije.

Neodgovarajući papir

Umetnuti papir ili drugi medij nije
podržan.

Umetnite prihvatljiv papir ili neki drugi
medij. Pogledajte odeljak

Podržani papir

i druge vrste medija

.

Pritisnite dugme

Kreni

da biste obustavili

ovo stanje.

Tabela 7-3

Indikatori za grešku u dodatnoj opremi

Greška u dodatnoj opremi

Lampica „Pažnja”

Lampica „Spreman”

Lampica „Kreni”

Greška „Nekompatibilnost u
utičnici za DIMM”

Isključeno

Isključeno

Uključeno

Tabela 7-2

Poruke lampica na kontrolnoj tabli (nastavljeno)

SRWW

Način rada statusnih lampica

85