HP LaserJet P2015 Printer series - Rešavanje problema sa medijima

background image

Rešavanje problema sa medijima

Sledeći problemi sa medijima dovode do pogoršanja kvaliteta štampanja, zaglavljivanja ili oštećenja
štampača.

Problem

Uzrok

Rešenje

Loš kvalitet štampe ili lepljivost tonera

Papir je previše vlažan, grub, težak ili
gladak, reljefan ili je otpadni papir.

Probajte sa drugom vrstom papira,
između 100 i 250 šefilda sa 4 do 6%
sadržaja vlažnosti.

Isprekidani tekst, zaglavljivanje ili
uvijanje

Papir je loše skladišten.

Čuvajte papir položen u svom pakovanju
otpornom na vlagu.

Jedna strana papira se razlikuje od
druge.

Okrenite papir.

Preterano uvijanje

Papir je suviše vlažan, vlakna su
pogrešno usmerena ili su previše kratka

Otvorite zadnju izlaznu korpu za papir ili
koristite papir sa dužim vlaknima.

Jedna strana papira se razlikuje od
druge.

Okrenite papir.

Zaglavljivanje, oštećenje štampača

Papir ima isečene delove ili rupe.

Koristite papir koji nema isečene delove
ili rupe.

Problemi sa umetanjem papira

Papir ima neravne ivice.

Koristite visokokvalitetan papir za
laserske štampače.

Jedna strana papira se razlikuje od
druge.

Okrenite papir.

Papir je previše vlažan, previše grub,
previše težak ili gladak, ima pogrešan
pravac vlakana ili su vlakna prekratka,
reljefan je ili je otpadni papir.

Probajte sa drugom vrstom papira,
između 100 i 250 šefilda sa 4 do 6%
vlažnog sadržaja.

Otvorite zadnju izlaznu korpu za papir ili
koristite papir sa dužim vlaknima.

Odštampana kopija je iskošena
(iskrivljena).

Možda su vođice za medije loše
podešene.

Izvucite sve medije iz fioke za papir,
ispravite štos i ponovo umetnite medije u
ulaznu fioku. Podesite vođice za medije
prema širini i dužini medija koji koristite i
probajte ponovo da štampate.

Više od jednog lista ulazi odjednom.

Fioka za medije je možda prepunjena.

Izvucite neke medije iz fioke. Pogledajte
odeljak

Umetanje medija

.

Mediji su možda naborani, presavijeni ili
oštećeni.

Proverite da li su mediji naborani,
presavijeni ili oštećeni. Probajte da
štampate na medijima iz novog ili
drugačijeg pakovanja.

90

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

Problem

Uzrok

Rešenje

Štampač ne uvlači medije iz ulazne fioke
za papir.

Štampač je možda u režimu za ručno
umetanje.

Uverite se da štampač nije u režimu za
ručno umetanje i štampajte ponovo.

Valjak za uvlačenje papira je možda
prljav ili oštećen.

Kontaktirajte HP službu za pomoć
klijentima. Pogledajte odeljak

Kako da

kontaktirate HP

ili reklamni listić koji ste

dobili u kutiji.

Graničnik za podešavanje dužine papira
u fioci 2 ili opcionoj fioci 3 je podešen na
veću dužinu od formata medija.

Podesite graničnik za podešavanje
dužine papira na odgovarajuću dužinu.

Štampač ne uvlači medije iz fioke za
medije kada koristi funkciju za dvostrano
automatsko štampanje.

Birač formata medija u automatskom
dvostranom štampanju nije podešen na
odgovarajući format.

Pritisnite birač medija za medije formata
Letter ili Legal. Izvucite birač medija za
format A4. Pogledajte odeljak

Identifikovanje delova proizvoda

za

položaj birača formata medija za
automatsko obostrano štampanje.

SRWW

Rešavanje problema sa medijima

91