HP LaserJet P2015 Printer series - Oblast za kasetu s tonerom

background image

Oblast za kasetu s tonerom

Da biste uklonili zaglavljeni papir u oblasti za kasetu s tonerom, pratite sledeće korake:

OPREZ

Ne koristite oštre predmete, poput makaza ili špicastih klješta, kako biste uklonili

zaglavljeni papir. Garancija ne pokriva oštećenja nastala od oštrih objekata.

1.

Pritisnite dugme na vratancima za kasetu s tonerom i izvadite kasetu s tonerom iz štampača.

OPREZ

Da biste sprečili oštećenje kasete s tonerom, izlažite je direktnom svetlu što je

manje moguće.

100

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

2.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

3.

Spustite zelene poluge za oslobađanje pritiska.

4.

Sa obe ruke uhvatite stranu medija koja je najvidljivija (to uključuje sredinu) i pažljivo ga izvucite
iz štampača.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

101

background image

5.

Zamenite kasetu s tonerom i zatvorite vratanca za kasetu s tonerom.