HP LaserJet P2015 Printer series - Putanja za automatsko dvostrano štampanje

background image

Putanja za automatsko dvostrano štampanje

Da biste uklonili zaglavljeni papir iz putanje za automatsko dvostrano štampanje, pratite sledeće korake:

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

107

background image

OPREZ

Ne koristite oštre predmete, poput makaza ili špicastih klješta, kako biste uklonili

zaglavljeni papir. Garancija ne pokriva oštećenja nastala od oštrih objekata.

1.

Otvorite vratanca pravolinijskog izlaza.

2.

Spustite zelene poluge za oslobađanje pritiska.

3.

Izvadite fioku 2.

108

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

4.

Pritisnite nadole zelenu polugu na vratancima putanje za automatsko dvostrano štampanje sa
prednje strane štampača.

5.

Sa obe ruke uhvatite stranu medija koja je najvidljivija (to uključuje sredinu) i pažljivo ga izvucite
iz štampača.

6.

Zatvorite vratanca putanje za automatsko dvostrano štampanje tako što ćete ih čvrsto gurnuti
nagore.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

109

background image

7.

Vratite fioku 2.

8.

Otvorite vratanca putanje za automatsko dvostrano štampanje sa zadnje strane štampača.

9.

Sa obe ruke uhvatite stranu medija koja je najvidljivija (to uključuje sredinu) i pažljivo ga izvucite
iz štampača.

110

Odlomak 7 Rešavanje problema

SRWW

background image

10.

Zatvorite vratanca putanje za automatsko dvostrano štampanje.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

111